Spółdzielnia Mieszkaniowa

"Osiedle Wilanów"

Forum Mieszkańców

(FM)

Niezależny organ utworzony przez grupę inicjatywną w oparciu o Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 Nr 78 poz. 488, Art. 54) stawiającą sobie za zadanie samoorganizację mieszkańców, oraz swobodną wymianę informacji i doświadczeń dotyczących działalności organów statutowych Spółdzielni jak również, jakości życia na osiedlu.

Nasze motto brzmi: "Spółdzielnia dla Spółdzielców"

Aktualności

Pośrednictwo

 Właśnie wyjąłem ze skrzynki pocztowej kuriozalne pismo na papierze firmowym Spółdzielni a podpisane przez  p.o. członków zarządu p. Zenona Michotę i p. Zofię Krasińską. Pismo rekomendujące zawieranie przez członków Spółdzielni umów o prywatne ubezpieczenie lokalu z firmą Uniqa. Podałem, że jest to pismo kuriozalne, jako że po raz pierwszy w historii Spółdzielni spotykamy się z faktem wystąpienia zarządu w imieniu prywatnej firmy. Mamy tu do czynienia z wielopunktowym naruszeniem Statutu (§ 109, ust 1) oraz Regulaminu Zarządu SM „Osiedle Wilanów” (§ 2, ust 14, § 3 ust 1, § 4 ust 1. - brak przywołania stosownej uchwały zarządu w przedmiotowej sprawie, § 5, ust 1, pkt 2), § 7, ust 4).
A oto pytania pomocnicze do autorów pisma;
 dlaczego:
1.  brak jest daty i L dz. na piśmie przewodnim?
2.  brak jest sygnatury radcy prawnego Spółdzielni potwierdzającej że przesłane wystąpienie  zgodne jest ze Statutem i regulaminem zarządu?
3. brak jest aprobaty Rady Nadzorczej dla występowania zarządu w imieniu prywatnej firmy?
4. nie przedstawiono innych alternatywnych ofert ubezpieczenia ograniczając się do jednej firmy?
5. dołączono do pisma oryginalną ulotkę (ofertę) firmy Uniqa?
 Każdy otrzymujący dokument jak wyżej, zastanowi się jaki jest głębszy cel takiego wystąpienia i kto ma w tym interes.
Aby uniknąć niepotrzebnych podejrzeń i insynuacji pod adresem władz Spółdzielni należałoby natychmiast anulować ww wystąpienie zarządu. Jeśli firma Uniqa zainteresowana jest pozyskaniem klientów, to może wrzucić swoje ulotki do pojemników lub skrzynek listowych tak, jak to robią inne firmy. Spółdzielnia w żadnym przypadku nie może uczestniczyć w pośrednictwie, ponieważ nie posiada stosownych uprawnień.
PS.
 Znajoma sąsiadka zwróciła się do innej, renomowanej firmy z prośbą o wyliczenie stawki ubezpieczenia dla takich samych warunków jak te przesłane przez zarząd i okazało się suma różni się znacznie na niekorzyść firmy Uniqa.

Ciekawy

Uznanie dla Przewodniczącego Rady  Nadzorczej

Od długiego już czasu członkowie spółdzielni domagali się likwidacji nieudolnej i pozbawionej organizacyjnego uzasadnienia komórki windykacji. Z roku na rok zadłużenie z tytułu opłat czynszowych  (nawet od lokali użytkowych) rośnie i rośnie a odpowiedzialni pracownicy pobierają wysokkie wynagrodzenie i nieuprawnione premie. Od zarania, komórka ta była organicznie związana z działem księgowości, jako że tam na bieżąco analizowane są płatności za czynsz.  To za "panowania" niesławnego prezesa biuro zarzadu zostalo rozdmuchane do granic absurdu o kolejnych pożal się Boże "specjalistów". Wreszcie aktualny przewodniczący Rady Nadzorczej pan Zdzisław Horodecki doprowadził do zmiany schematu organizacyjnego biura zarządu i przeniesienie pracowników tej komórki na właściwe dla nich miejsce. Dziękuję panie Przewodniczący i apeluję o dalszą reorganizację w celu obniżenia kosztów utrzymania administracji i usprawnienie obsługi członków. Może wreszcie pracownicy biura przyjmą do wiadomości, że to członkowie są ich chlebodawcami a nie jedynie "interesantami".

Wdzięczna


Szanowni Państwo,

Nasza strona ma nazwę „FORMU MIESZKAŃCÓW”, strona na której każdy ma prawo zabrać głos i wyrazić swoją opinię zarówno pozytywną jak i negatywną w interesujących go sprawach. Tak jest i tym razem. Sprawa jest poważna, lub wręcz bulwersująca, bo dotyczy relacji pomiędzy Zarządem i Przewodniczącym Rady Nadzorczej, reprezentantem najwyższego organu Spółdzielni pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami Członków. Dla przeciętnego członka niezrozumiałym jest fakt dyktatu Zarządu wobec organu nadrzędnego, jakim jest Rada Nadzorcza (typowy nicinizm). Nawet, jeśli Zarząd ma zastrzeżenia, powinien wykonać stosowne polecenia Przewodniczącego Rady. Zastanawiające jest, do jakiego stopnia irytacji doprowadzono tego, skądinąd nadzwyczaj prawego człowieka, legitymującego się najwyższym uznaniem wśród członków Spółdzielni a w wyborach do Rady Nadzorczej najwyższą ilością otrzymanych głosów. Poniżej przytaczamy uwagi członka Spółdzielni zaniepokojonego tym, co się dzieje w organach władzy. Widać, że nie wszyscy dorośli do sprawowania tak poważnych i odpowiedzialnych funkcji. Mamy nadzieję, że administracja Spółdzielni szybko się zreflektuje, wycofa swoje zastrzeżenia i przeprosi pana Przewodniczącego.

Moderatorzy


O TYM SIĘ MÓWI WŚRÓD SPÓŁDZIELCÓW

DLACZEGO PAN ZDZISŁAW HORODECKI, PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ ODDAŁ TELEFON SŁUŻBOWY ZARZĄDOWI

Nasze ptaszki pracują! Mówią o tym, co huczy na Osiedlu.

Głośno jest na temat rezygnacji Przewodniczącego RN z przyznanego mu przez RN służbowego telefonu komórkowego. Co się tak nagle stało? Czy komuś zależy na tym, aby ograniczyć jego kontakty z członkami i władzami nadrzędnymi? Czy może fakt, że wiemy coraz więcej o naszej Spółdzielni, co daje się zauważyć na stronach Internetowych SM „Osiedle Wilanów” a także Rady Bezpieczeństwa jest tego powodem?

Wiemy że Pan Przewodniczący jest osobiście zaangażowany w działania naprawcze i wyjaśniające, mające na celu poprawę działania Spółdzielni. Jeśli jego działania naprawcze są powodem do wprowadzenia restrykcji byłby to bardzo zły prognostyk na przyszłość. Jeśli jest to zła wola bądź niewiedza urzędnika, który decyduje (prawdopodobieństwo uzgodnień z przełożonym) za zgodą Zarządu o pewnych osobistych działaniach, które jakiekolwiek by nie były są sprzeczne z naszym i Spółdzielni interesem. Doniesiono nam, że Pan Horodecki miał kłopoty z telefonem i chciał uzyskać kod potrzebny do identyfikacji by dokonać naprawy, zmiany ustawień u operatora. Operator zresztą słusznie poprosił o kod telefonu. Urzędnik Spółdzielni odmówił mu kodu sugerując że Przewodniczący nie musi ale może dopuścić się nadużyć!!! Ludzie, gdzie my żyjemy, toż to czysta paranoja i obraza człowieka obdarzonego przez Spółdzielców najwyższym zaufaniem. W jaki sposób i po co skoro jego abonament jest nielimitowany. Komu na tym zależy by to, co zaczyna się naprawiać uległo zawieszeniu, czyżby nicinowcy? Wiemy, że Pan Horodecki posiada dwa, telefony: prywatny i służbowy. Tylko naiwni mogą sądzić, że będą bezkarnie kontrolować bilingi jego telefonu (vide ustawa o ochronie danych osobowych), jako że dla celów strategicznych z pewnością używa innego, nie podlegającego kontroli zarządu telefonu, w którym znajdują się wszystkie najważniejsze, także państwowe kontakty. Wiemy, że rozmowy strategiczne dla Spółdzielni wykonuje on z własnego telefonu płacąc za to duże rachunki.

To co obserwujemy, to bardzo niedobra wiadomość, to fatalne pociągnięcie; miejmy nadzieję że tylko wybryk pracownika Spółdzielni !

Co na to p.o. Prezesa Pan Zenon Michota? Apelujemy o publiczne zajęcie stanowiska w tej sprawie.

Zaniepokojony sprzecznymi z interesem spółdzielców działaniami zarząduKu rozwadze Komisji Konkursowej

Jak ptaszki w okolicy ćwierkają, pan Z.M. szykuje się na stały fotel prezesa. W związku z tym pozwalam sobie zwrócić uwagę na kilka faktów dotyczących jego działalności:

- od zarania był głównym hamulcowym istotnych zmian organów spółdzielni,

- znany jest tego, że totalnie lekceważy sobie obowiązujące prawo,

- to on, wraz z ekipą p. Starzaka skutecznie blokował wykonanie Ustawy o Spółdzielczości

Mieszkaniowej w kwestii przyjęcia nowego statutu, zgodnego z ustawą, oraz powołania organu Walnego Zgromadzenia Członków.

-to on wraz z ówczesną ekipą RN zlekceważył żądanie 628 członków zwołania WZCz łamiąc USM i Statut Spółdzielni,

- boi się podejmować istotne dla spółdzielni decyzje a trudne tematy stara się wyciszyć, lub wprost wrzuca do szuflady,

- to on skierowane do RN skargi na działanie zarządu przekazuje zarządowi do sporządzenia odpowiedzi,

- to on zawzięcie broni niekompetentnych i skompromitowanych pracowników, którzy uwili sobie w spółdzielni ciepłe gniazdko z bardzo wysokimi zarobkami przy minimalnym wkładzie pracy,

- to on m.i. skutecznie blokuje likwidację nieefektywnie działającej komórki windykacji i parkingów,

Czy takiemu człowiekowi można zaufać?

Obserwatorka

 

 

Zmiana na stanowisku prezesa SM „Osiedle Wilanów”

I znów przeżywamy kolejne trzęsienie ziemi związane z usunięciem urzędującego prezesa (i jego zastępcy). Jak ten fakt ma się do tak dużego poparcia, jakie zarząd otrzymał na ostatnim WZCz? Decyzja rady nadzorczej wskazuje, że ocena WZCz była totalnie błędna. Wprawdzie były krytyczne opinie dotyczące działalności prezesa i jego zastępcy, ale mówcy zostali pokonani przez zawodowych krzykaczy. Dla nich wystarczy, że zarząd cokolwiek robi i już jest dobrze. Za ile i czy robi to, co jest najważniejsze dla członków - nie jest istotne.

Pojawia się ta sama kwestia elementarnej uczciwości prezesa względem spółdzielni i jej organów statutowych. Nadal pokutuje problem; kolejni prezesi nie chcą uwzględnić faktu, iż są jedynie organem wykonawczym a rada nadzorcza najwyższym organem spółdzielni między kolejnymi WZCz. W dzisiejszym, skomercjalizowanym świecie trudno (teoretycznie) jest znaleźć człowieka w miarę kompetentnego i uczciwego. Wydaje się, że popełniany jest ten sam grzech pierworodny, to jest poszukujemy kandydata posiadającego długoletni staż pracy na stanowisku prezesa spółdzielni. W konsekwencji pojawiają się kandydaci „koniki” wędrujący z jednej do drugiej spółdzielni z nie zawsze pozytywną hipoteką a za to z dużym bagażem złych nawyków.

Czy nie nadszedł czas, aby na stanowisko prezesa powołać człowieka młodego po studiach z organizacji i zarządzania lub ekonomistę, nieobciążonego powiązaniami z KRS i mafią prezesowską, człowieka o znacznie szerszym spojrzeniu na zarządzanie tak dużą jednostką organizacyjną jak nasza spółdzielnia?

Przez kasę spółdzielni przelewają się grube miliony zł. a my nie mamy przekonania co do celowości i wyceny kolejnych zadań inwestycyjnych. Z przebiegu WZCz wynika, że przeciętny członek spółdzielni ma mglistą wiedzę na temat ekonomii. Przypominam, że np. wykonanie opasek izolacyjnych wokół budynku za „panowania” niesławnego prezesa kosztowało nas dwukrotnie więcej niż po jego odejściu. Wciąż obserwuje się zachody wielu cwaniaków czyhających na nasze grunty i intratne przetargi. Ostatnio pojawili się z propozycją budowy wielopoziomowych parkingów, jakby to była najważniejsza sprawa dla spółdzielni w sytuacji, gdy wiele budynków i pawilony czeka na poważne remonty i modernizacje.

Wiem, że wybór nie jest sprawą prostą, tym niemniej apeluję do członków powołanej przez radę nadzorczą komisji która ma za zadanie przygotować wymagania, ogłosić konkurs i wyłonić kandydatów do pełnienia funkcji prezesa i jego zastępcy o szczególną dociekliwość i skrupulatność w ocenie. Czy nie warto dokonać dyskretnych wywiadów w uprzednich miejscach pracy kandydata (można zlecić tę czynność profesjonalnej wywiadowni)? Poza tym podpisać z kandydatem umowę terminową z krótkim okresem wypowiedzenia.

Moderator

Poniżej przytaczamy treść pisma skierowanego do najwyższych władz RP przez członka spółdzielni mieszkaniowej w Gliwicach, pana Jerzego Neymana.

 

Jerzy Neyman                                                                                                                                                      Gliwice 29.X.2013r.

Słowackiego 26/7

44-100 Gliwice

 

   DO MIESZKAŃCÓW 

nieruchomości zarządzanych bandycko ale za zgodą Władz RP, ( tak nazywam każde draństwo wyrządzone na szkodę innych, a już zawsze, kiedy autorami tego draństwa są ludzie bądź organy państwa, które z mocy ustawy mają stać na straży prawa i praworządności)  przez spółdzielczość mieszkaniową 

   Protestując p-ko bezprawiu oraz resumując 8.letni okres od kiedy –jak dotąd daremnie- upominam się o  interwencję Najwyższych Władz Rzeczpospolitej(czyli po prostu wnoszę o sprawiedliwość „na co dzień”) i  o uznania przez Nie - moich i mojego syna - praw obywateli RP wynikających z Konstytucji  z ubolewaniem donoszę, że moje nadzieje okazały się  płonne. Nadmieniam, że jako pełnomocnik współwłaściciela nieruchomości(jestem użytkownikiem zależnym mieszkania z obowiązującymi mnie art. 258 i 259 KC), w jego imieniu sprzeciwiałem się rozbudowie(termorenowacji) dwu budynkowej nieruchomości której współwłaścicielką w ok. 70% jest spółdzielnia mieszkaniowa podszywająca się –za zgodą sądu RP(sądzę, że zgoda sądu na fałszywe nazewnictwo spółdzielni to wynik skorumpowania) - pod agendę Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Złodziejski zarząd spółdzielni mając na celu wyłącznie osiągnięcie osobistych korzyści i działając wbrew konstytucyjnym gwarancjom ochrony własności prywatnej a również wbrew orzecznictwu sądów RP (i to nie tylko wydanych w tej jednostkowej sprawie w której wydano 4 prawomocne wyroki odmawiające spółdzielni prawa do zawłaszczenie całą nieruchomością wspólną!) oraz wbrew  ustawie o wspieraniu przedsięwzięć termorenowacyjnych, dokonał zaboru praw majątkowych fizycznych współwłaścicieli nieruchomości i bez ich zgody, przeprowadził  tzw. termorenowację czyli samowolnie ale na koszt mieszkańców, ocieplił budynki. Koszty dotowanej dzikiej inwestycji okazały się prawie dwukrotnie większe aniżeli  założone przez audyt energetyczny banku działającego w imieniu skarbu państwa. Termorenowacja nie zamortyzuje się nigdy, bo jej żywotność szacuje się na ok. 30lat podczas gdy z wyliczenia i danych uzyskanych po dokonaniu inwestycji  wynika, że okres amortyzacji będzie 3krotnie dłuższy. Niestety, spłata inwestycji kosztem okradanych mieszkańców  musi zostać dokonana w okr. ok. 10 lat. Z moich wyliczeń wynika, że całkowita renowacja wszystkich ścian budynków była zbędna bo ocieplenia wymagały wyłącznie ściany szczytowe i dachy budynków a może i stropy nad piwnicami. Dowodem m.in. niech będzie, że w pierwszym zimowym sezonie po renowacji, koszty jakie poniosłem na ogrzewaniu mieszkania były takie same, jak przed renowacją.  Ale koszty utrzymania lokalu, znacznie wzrosły. W celu spłaty kredytu inwestycyjnego, spółdzielnia sukcesywnie malwersuje fundusz remontowy przy czym oszukując RP, unika odprowadzenia stosownego podatku od inwestycji CIT. Z założenia ustawy o wspieraniu renowacji wynika, że jej koszty nie mogły przekraczać zysków z oszczędności energetycznych a zatem, że mogła to być wyłącznie inwestycja samospłacająca się. Rygory ustawy zostały zlekceważone przez złodziejski zarząd spółdzielni. Spółdzielnia wyłudziła od RP inwestycyjny kredyt preferencyjny oraz premię termorenowacyjną.  Ten pseudo-inwestor (wg normatywów UE, bo nie posiadający stosownych pełnomocnictw), nie mógł być nawet inwestorem zastępczym. W kontynuacji wielopłaszczyznowych oszustw, nie dokonał z mieszkańcami rozliczenia poniesionych kosztów które ponoszą oni. Dlatego, np. za remont balkonów (ich remont dokonano niejako przy okazji modernizacji)płacą nawet ci, którzy ich nie posiadają. Natomiast ze ryczałtowego rozliczenia wynika, że właściciele identycznych balkonów ponoszą za ich remont koszty zróżnicowane o 30%. Teraz, przez  6ty rok z kolei, w państwie prawnym i dokonując przestępstwa w sposób ciągły, spółdzielnia wyłudza od mieszkańców spłatę samowolnie zaciągniętego kredytu inwestycyjnego. Zostałem przymuszony do inwestowania w majątek spółdzielni.

  Na szczególną uwagę, n.b. wskazującą na bezzasadne (megalomańskie) użycie w Konstytucji RP sformułowania że RP jest państwem prawnym, wskazuje głupota organów władzy RP które on czas orzekły, że spółdzielnia ma prawo samowolnego dysponowania nieruchomością wspólną na cele budowlane. Prekursorem złodziejskiej tezy było stowarzyszenie, jak wynika z kontekstu, występujące w Imieniu RP tj. Związek Spółdzielni Mieszkaniowych Rzeczpospolitej Polskiej. Niestety, dla wielu niedouczonych urzędników  w tym sądów Związek, w końcu tylko prywatne stowarzyszenie, jest reprezentantem RP. Za nim, w sposób wynikający z poziomu wykształciucha albo z korupcji, fałszywą tezę lansował (były z-ca ministra sprawiedliwości) Ob. J. Engelking aktualnie zatrudniony w Prokuraturze Generalnej RP. Fałszywą opinię bezkarnie przedstawił Senatowi RP. W międzyczasie, prokurator PR Gliwice-Wschód Ob. T.Żymełko nie uwzględnił mojego doniesienia o planowanym przez spółdzielnię przestępstwie   zawłaszczenia cudzym a sąd rejonowy, oddalił moje zażalenie. Nie mniej sąd stwierdził, że postanowienie prokuratora nie ma charakteru powagi rzeczy osądzonej. Pomimo uchwały NSA sygn. II OPS 2/12  z 13.XI.2012, Ob. Żymełko odmówił mi wznowienia postępowania. Uważam, że zadaniem centralnych Władz RP jest ustalenie, czy stanowisko ob. ob. Engelkinga,  Żymelki i Żydaka(zał. 1) wbrew cyt. uchwale wynika ze skorumpowania czy z głupoty. Czynności prawne wynikłe z fałszywych wykładni prawa dokonanych przez władze RP  j.w. w konsekwencji inspirujące przestępstwo, są nieważne z powodu sprzeniewierzenia się Konstytucji  i z mocy art. 58 kc. Przestępstwo które wyniknęło z winy organów władzy RP, nie nadaje się do rozpatrzenia przez Trybunał Konstytucyjny.  Zarzut współdziałania w omawianym  przestępstwie (manus manum lavat) dokonanym przez spółdzielnię stawiam imiennie, oprócz wszystkich 4. instancji prokuratur, Ob. Ob. B.Komorowskiemu, E.Kopacz, B.Borusewiczowi, D.Tuskowi, S.Dąbrowskimu, R.Hauserowi, A.Seremetowi , M.Biernackiemu oraz B.Sienkiewiczowi. Ograniczone zarzuty stawiam Ob. A.Rzeplińskiemu. Za naganną  uważam bezczynność Ob.  I.Lipowicz która była informowana przeze mnie o szczegółach omawianego tu przestępstwa ale nie podjęła stosownych kroków do czego jest upoważniona z mocy sprawowanego urzędu. Informowała mnie, że nie wie jak potraktować moje skargi, bo przekazuję je do zbyt wielu Adresatów.(Czy nie jest symptomatyczne dla dzikiego, nie posiadającego międzynarodowego prestiżu kraju, że celem uwiarygodnienia fałszu,  wizerunek Ob. prezydenta RP oraz symbol-plakietka  policji RP autoryzują internetowe komunikaty zredagowane przez wirusy tj. złośliwe programy szpiegowskie?) Jeśli w/w Osoby podjęły się pełnienia najwyższych urzędów Rzeczypospolitej, to winny tak zorganizować codzienne życie obywateli, by nie byli oni oszukiwani i okradani i by dla zabezpieczenia swoich praw konstytucyjnych, nie musieli posiadać wykształcenia prawniczego. (Jak twierdzi wykształciuch prok. Ob. Żymełko, prawo wniesienia doniesienia o przestępstwie do prokuratury oraz dalsze kontaktowanie się z prokuraturą w sprawie przestępstwa,  ma tylko kwalifikowany prawnik.)

   W Rzeczpospolitej,  nikt z wymienionych przedstawicieli władzy nie poczuwa się do obowiązku zdjęcia  z Niej odium „dzikiego kraju”  mocno utrwalonego w świadomości obywateli.  Dają oni temu wyraz kontestując i  emigrując i to bynajmniej nie tylko za chlebem. Taki prokurator Ob. Żymełko informuje mnie, że z powodu przedawnienia,  na makulaturę wydano akta z moimi doniesieniami o przestępstwach. N.b. ostatnie doniesienie o trwającym przestępstwie ciągłym zarządu spółdzielni polegającego na sukcesywnym wyłudzaniu od mieszkańców środków na spłacenie kredytu inwestycyjnego oraz dowodzącego malwersacji tzw. funduszu remontowego, złożyłem w lutym b.r. Nieco wcześniej zawiadomiłem prokuraturę o przestępstwie pracowników UM Gliwice którzy wydali, by je jednak umorzyć, bezprawne pozwolenia budowlane.  Dzięki temu zarząd spółdzielni wyłgał się z konsekwencji złożenia (pod sankcją odpowiedzialności karnej) oświadczenia, że ma uprawnienia do przeprowadzenia modernizacji budynków które nie są wyłączną własnością spółdzielni. Oświadczył  bezkarnie (co prokuratura bezkrytycznie przyjęła), że nie miał pozwolenia budowlanego, ponieważ nigdy o pozwolenie nie występował. A zatem, nie miał prawa do podjęcia robót budowlanych! Te pozwolenia, ostatecznie uchylone 4. wyrokami sądów administracyjnych, bynajmniej nie były wymaganymi, tzw. pozwoleniami ostatecznymi (bo podlegały zaskarżeniu) ale ułatwiły zarządowi spółdzielni podjęcie dzikiej inwestycji a potem tłumaczenie się z ewidentnego oszustwa. Prokurator Żymełko, zaniżając kwotowe granice przestępstwa UM Gliwice, wydał postanowienie o przedawnieniu casusu  wydania bezprawnego pozwolenia budowlanego przez UM. Brak pozwolenia w ogóle, ewidentnie dyskredytujący(nielegalną) inwestycję, nie przeszkodził, by zalegalizowały ją 3 instancje państwowego nadzoru budowlanego a ponadto WSA w W-wie. Wydał on kazuistyczny tj. tendencyjny wyrok stanowiący przykład mataczenia. Otóż wcześniej, rozpatrując mój pozew o zakazanie spółdzielni przystąpienia do inwestycji, WSA w Gliwicach odmówił mi zabezpieczenia powództwa(o zakazanie spółdzielni przystąpienia do robót budowlanych). Uzasadnił, że jeśli zostanie wydany wyrok uchylający pozwolenie budowlane, to nic nie będzie przeszkadzało by inwestycję zdelegalizować. Ostatecznie, wyroki (WSA i NSA)uchyliły bezprawne pozwolenia budowlane.  Ale w b.r. WSA w Warszawie legalizując inwestycję, powołał się tylko na pierwszą część przywołanego uzasadnienia tj. stwierdził że przecież już WSA w Gliwicach odmówił mi zabezpieczenia powództwa  co dowodzi bezzasadności moich roszczeń. Co za bzdura! I to ma być przyczynek do legalizacji dzikiej inwestycji i poparcie dla tendencyjnego orzeczenia WSA ? W innym miejscu uzasadnienia wyroku WSA W-wa powołał się też na wyrok SN zupełnie nie pojmując jego sensu.  Czy zatem mając 4 wyroki uchylające obligatoryjne dla podjęcia inwestycji pozwolenia budowlane oraz indolentny wyrok legalizujący bezprawie a równocześnie będąc świadomy indolencji wymiaru sprawiedliwości mogłem sprzeniewierzyć się poczuciu swojego obowiązku obywatelskiego i niczym pieniacz, złożyć apelację od tego ostatniego? Nie wniosłem apelacji. Bo skoro niedokształcony sąd orzekł, że w chwili przystąpienia do inwestycji, spółdzielnia nie miała ostatecznego pozwolenia budowlanego ale że to nie ma istotnego znaczenia bo ostatecznie zostało ono uchylone… Dalsze procesowanie się  to nie byłoby przysłowiowe kopanie się z koniem ale z  tępym mułem!

   Przekazując niniejszą krytykę wynikającą z powszechnego bezprawia w tym bezkarnego ograbiania mieszkańców przez spółdzielczość mieszkaniową (dotyczy kilknastu milionów mieszkańców, obywateli RP) którym, z winy władz RP kradnie się  prawa majątkowe do nieruchomości wspólnej i którym spółdzielnie malwersują fundusz remontowy, przytaczam wyrok TK Kp 7/09 20.IV.09r.: „W obowiązującym stanie prawnym, można rozpocząć budowę pod warunkiem, uzyskania pozwolenia, które ma charakter decyzji administracyjnej, jego wydanie musi być poprzedzone przeprowadzeniem postępowania administracyjnego, z udziałem nie tylko inwestora, lecz także innych zainteresowanych podmiotów… Samowola budowlana nie może być zalegalizowana. Z mocy ustawy (art. 48 Pr. Bud.) każdy obiekt budowlany, będący w budowie lub wybudowany bez wymaganego pozwolenia albo zgłoszenia, podlega przymusowej rozbiórce.” Oraz TK Kp 7/09 z 20.IV.2011r.: „Uzależnienie legalizacji samowoli od spełnienia wyłącznie przesłanek formalnych oznaczałoby, że podmioty, które złamały obowiązujące prawo − dopuszczając się zaniechania formalności lub wręcz złamania przepisów, w tym techniczno-budowlanych – nie tylko uniknęłyby jakiejkolwiek odpowiedzialności, ale też uzyskałyby prawo domagania się od administracji publicznej wystawienia „zaświadczenia o legalności obiektu”. Innymi słowy, z woli ustawodawcy, organ administracji miałby − bez prowadzenia postępowania rozpoznawczego − poświadczać legalność obiektu ze swej istoty nielegalnego, bo wzniesionego niezgodnie z prawem (materialnym)obowiązującym w czasie jego powstawania. Tym samym bezprawne działanie inwestora, które powinno być przez organy państwa  dostrzeżone i wywołać ich należytą reakcję, przez sam upływ czasu nabierałoby cech legalności.”

   Kierując zażalenie do wiadomości wielu Adresatów reprezentujących RP, liczę jednak  na opamiętanie się i naprawienie kryminogennych błędów władz. Nie leży w interesie Rzeczpospolitej by ci którzy mając immunitet bezkarności, rżnęli głupa i dewaluowali autorytet Najjaśniejszej przy podejmowaniu decyzji  w Jej Imieniu zyskując ponadto środki na kupno nieruchomości na Florydzie.      Jerzy Neyman

 _______________________________________________________________________________

Ad c.d. pisma Jerzego Neymana z 23.IX.2013r. j.n., pozostawionego bez odzewu jak niżej:

                                                                   ______________________________________________

 

                                                                                                  Sejm Rzeczpospolitej Polskiej

                                                                                                  na ręce Pani Marszałek

                                                                                                  Ewy Kopacz

                                                                                                   <listy@sejm.gov.pl>

do wiadomości:

Pan Prezydent  Rzeczpospolitej Polskiej <listy@prezydent.pl>,>

Pan   Minister Spraw Wewnętrznych kancelaria.glowna@msw.gov.pl; (ad akcji: „białe kołnierzyki”)

Pan Premier Rządu RP  <kontakt@kprm.gov.pl>,

Pan Prezes Trybunału Konstytucyjnego < milewska@trybunal.gov.pl> <maciej.graniecki@trybunal.gov.pl>

Pan Prezes Sądu Najwyższego<ppsek@sn.pl>,
Pan Prezes Naczelnego Sądu  Administracyjnego  <prezesnsa@nsa.gov.pl>,

Pan Minister Sprawiedliwości <skargi@ms.gov.pl >

Pan Minister Finansów RP  kancelaria@mofnet.gov.pl

Pani Rzecznik Praw Obywatelskich <biurorzecznika@brpo.gov.pl>

Pan Prokurator Generalny RP skargi@pg.gov.pl

Członkowie Komisji Nadzwyczajnej ds. ustawy o sm;
Pan Marszałek Senatu RP  <biuro@b-borusewicz.pl>, <borusewicz@nw.senat.gov.pl>

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka< listy@sejm.gov.pl>

Interwencja@polsat.com.pl;   Państwowpaństwie@polsat.com.pl;

<spoldzielczosc@warszawskagazeta.pl>;

Forumowicze forów mieszkańców nieruchomości zarządzanych przez spółdzielczość oraz Gazeta Wyborcza- do uznaniowego wykorzystania________________________________________________

co przekazuję nin. z zamiarem (jeśli nie zostanie ono centralnie zablokowane)zachowania rozdzielnika

j.w.

 

------------------------------------------------  0  ------------------------------------------

Zmiana na stanowisku prezesa SM „Osiedle Wilanów”

I znów przeżywamy kolejne trzęsienie ziemi związane z usunięciem urzędującego prezesa (i jego zastępcy). Jak ten fakt ma się do tak dużego poparcia, jakie zarząd otrzymał na ostatnim WZCz? Decyzja rady nadzorczej wskazuje, że ocena WZCz była totalnie błędna. Wprawdzie były krytyczne opinie dotyczące działalności prezesa i jego zastępcy, ale mówcy zostali pokonani przez zawodowych krzykaczy. Dla nich wystarczy, że zarząd cokolwiek robi i już jest dobrze. Za ile i czy robi to, co jest najważniejsze dla członków - nie jest istotne.

Pojawia się ta sama kwestia elementarnej uczciwości prezesa względem spółdzielni i jej organów statutowych. Nadal pokutuje problem; kolejni prezesi nie chcą uwzględnić faktu, iż są jedynie organem wykonawczym a rada nadzorcza najwyższym organem spółdzielni między kolejnymi WZCz. W dzisiejszym, skomercjalizowanym świecie trudno (teoretycznie) jest znaleźć człowieka w miarę kompetentnego i uczciwego. Wydaje się, że popełniany jest ten sam grzech pierworodny, to jest poszukujemy kandydata posiadającego długoletni staż pracy na stanowisku prezesa spółdzielni. W konsekwencji pojawiają się kandydaci „koniki” wędrujący z jednej do drugiej spółdzielni z nie zawsze pozytywną hipoteką a za to z dużym bagażem złych nawyków.

Czy nie nadszedł czas, aby na stanowisko prezesa powołać człowieka młodego po studiach z organizacji i zarządzania lub ekonomistę, nieobciążonego powiązaniami z KRS i mafią prezesowską, człowieka o znacznie szerszym spojrzeniu na zarządzanie tak dużą jednostką organizacyjną jak nasza spółdzielnia?

Przez kasę spółdzielni przelewają się grube miliony zł. a my nie mamy przekonania co do celowości i wyceny kolejnych zadań inwestycyjnych. Z przebiegu WZCz wynika, że przeciętny członek spółdzielni ma mglistą wiedzę na temat ekonomii. Przypominam, że np. wykonanie opasek izolacyjnych wokół budynku za „panowania” niesławnego prezesa kosztowało nas dwukrotnie więcej niż po jego odejściu. Wciąż obserwuje się zachody wielu cwaniaków czyhających na nasze grunty i intratne przetargi. Ostatnio pojawili się z propozycją budowy wielopoziomowych parkingów, jakby to była najważniejsza sprawa dla spółdzielni w sytuacji, gdy wiele budynków i pawilony czeka na poważne remonty i modernizacje.

Wiem, że wybór nie jest sprawą prostą, tym niemniej apeluję do członków powołanej przez radę nadzorczą komisji która ma za zadanie przygotować wymagania, ogłosić konkurs i wyłonić kandydatów do pełnienia funkcji prezesa i jego zastępcy o szczególną dociekliwość i skrupulatność w ocenie. Czy nie warto dokonać dyskretnych wywiadów w uprzednich miejscach pracy kandydata (można zlecić tę czynność profesjonalnej wywiadowni)? Poza tym podpisać z kandydatem umowę terminową z krótkim okresem wypowiedzenia.

Moderator

Poniżej przytaczamy treść pisma skierowanego do najwyższych władz RP przez członka spółdzielni mieszkaniowej w Gliwicach, pana Jerzego Neymana.

Szanowni Państwo,

   Pragniemy poinformować, że p. Zenon Michota złożył rezygnację z pełnienia funkcji przewodniczącego Rady Nadzorczej SM „Osiedle Wilanów”. W dniu 26 sierpnia, na posiedzeniu plenarnym Rady Nadzorczej członkowie powołali na to stanowisko p. Zdzisława Horodeckiego, dotychczasowego zastępcę przewodniczącego Rady Nadzorczej i jednocześnie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Przypominamy, że podczas WZCz w dniu 22.06.2013, w wyborach na stanowisko członka Rady Nadzorczej pan Horodecki otrzymał największą ilość głosów, co świadczy o uznaniu jakim cieszy się wśród społeczności naszej Spółdzielni. Zebrani docenili jego wybitne zaangażowanie w działalności na rzecz przywrócenia normalności w działaniu organów statutowych Spółdzielni.

   Tą drogą pragniemy pogratulować wyboru i życzyć nowemu przewodniczącemu konsekwencji w działaniach i dalszych sukcesów w pracy na tym zaszczytnym stanowisku.

Moderatorzy. 28.08.2013

-----------------------------------------------  0  ---------------------------------

Minim(W)alne Zgromadzenie Członków, czyli wielki powrót „nicinizmu”.

A więc, mamy za sobą kolejne WZCz. Piszę minimalne, jako że uczestniczyło w nim ok. 2,5% członków. Tak małe uczestnictwo to również brak szerokiego działania uświadamiającego ze strony zarządu i organów statutowych spółdzielni. W zawiadomieniu nie podano nawet praw człon­ków do wnoszenia uwag i poprawek do porządku obrad jak i samych projektów uchwał (wymóg ustawowy). Skutkiem takiej frekwencji jest fakt, że ta drobna cząstka społeczności członkowskiej podejmuje decyzje dotyczące m. i. wielomilionowych wydatków, udzielenia absolutorium organom i osobom całkowicie nie zasługującym na pozytywną ocenę. Członkowie powszechnie narzekają na marnotrawstwo naszego wspólnego grosza a jednocześnie nie chcą uczestniczyć w podejmowaniu właściwych decyzji co do urzędujących organów statutowych Spółdzielni. I tym razem, nie wie­dzieć czemu, zebrani postanowili wybudować kolejne (trzecie) biuro dla urzędników. Przypominam, pierwotne biuro mieściło się w lokalu zajmowanym obecnie przez PIZIU a następne to budy­nek zajmowany przez szkołę niemiecką). Inwestycja ma kosztować kilkanaście milionów zł. i będzie realizowana kosztem remontów i modernizacji mocno zdewastowanej substancji budowla-nej. Inwestycja nieprzemyślana i niezrozumiała, jako że przed nami ogromne zadania m. in. likwidacja zsypów azbestowych (wymóg UE), docieplenie dachów w 15 w budynkach, odnawianie klatek schodowych jak również segregacji śmieci (dodatkowe altanki na pojemniki itp.). Jeden z członków, widać fachowiec z branży budowlanej, skrupulatnie przeliczył koszt takiego przedsięwzięcia i wykazał, że zwrot poniesionych kosztów na nadbudowę pawilonu Sobieskiego 18 nastąpi po 23 latach(sic). Również b. prezes p. Ponichtera przygotował kosztorys nadbudowy opiewający na sumę ok. 11 mln zł. Prezes Jagielski szarżował sumą kilku milionów złotych, jakkolwiek nigdzie w dokumentach sprawozdawczych nie przedstawił biznes planu dla tej inwestycji. Albo to niewie­dza, albo lekceważenie zakresu zadań inwestycyjnych. Ciekawe, czy prezes gotów jest ponieść wszelkie konsekwencje (również finansowe) wynikające z jego niewiedzy i błędów. Dziwne, że Rada Nadzorcza nie wyegzekwowała takiego dokumentu od Zarządu. Wygląda na to, że zebrani przyjęli jedynie ustne oświadczenie prezesa w tej sprawie. Nie zareagowali nawet na protesty mieszkańców Nałęczowskiej 47, budynku usytuowanego najbliżej pawilonu. Już teraz mieszkańcy przeżywają udrękę hałasu generowanego przez pojazdy zaopatrujące „biedronkę”. I tu rada również nie zareagowała na protesty mieszkańców.

Przypominam, że uprzednia Rada w podobnej sprawie, kilkakrotnie spotykała się z miesz­kańcami budynku Nałęczowska 47, aby wysłuchać ich opinii. Chodziło wtedy o drogę dojazdową do zaplecza biedronki. Ostatecznie wnioski mieszkańców zostały uwzględnione.

Dla jednego z mówców wystarczyło, że w ogóle cokolwiek się robi. Nie ważne jakim kosztem i czy rzeczywiście to najważniejsze i najpilniejsze dla członków zadania.

Jak zazwyczaj zebraniem komenderował dyżurny specjalista pohukujący na mówców i ko­mentujący złośliwie niektóre ich wypowiedzi. I tym razem nie obyło się bez awantury z powodu niegrzecznego traktowania mówcy przez prowadzącego zebranie. Należy tu przytoczyć sprawę ma­nipulacji w jego wykonaniu. Na WZCz za rok 2011, zgłosiłem pod obrady szereg wniosków doty­czących zmian do Statutu, zgodnie z USM oraz Statutem. Metodą manipulacji przewodniczący przerzucił sprawę do kompetencji komisji uchwał i wniosków. Nie wspomnę już o złożonym wnio­sku o rozszerzenie porządku obrad WZCz, który został skreślony tą samą metodą przy udziale mec. Cytryńskiego (stronnicze zachowanie, jako że nie przywołał on stosownego artykułu aktu prawnego, a wyraził jedynie „opinię”). Na przyszłość należy domagać się od doradcy prawnego posługiwania się obowiązującymi w Spółdzielni aktami prawnymi a nie wyrażać swojej opinii.

Na kpiny zakrawa fakt, że opinię w sprawie będącej w kompetencji WZCz podejmuje Zarząd i Rada Nadzorcza. Kto dał tym organom takie uprawnienia? Nawet jeśli odpowiedź jest negatywna, należy przywołać stosowny paragraf obowiązującego aktu prawnego. Tego rodzaju postępowanie nazywa się wprost „nicinizmem”, czyli m. i. pogardą dla obowiązujących w spółdzielni aktów prawnych.

Ku mojemu przerażeniu okazało się, że zaledwie kilka osób zapoznało się ze sprawozdania­mi Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności za rok 2012. Można stąd domniemywać, że wiele de­cyzji członków było podejmowanych bez elementarnej znajomości sprawy. Jest to zatrważające. Przy takiej frekwencji spółdzielnia skazana jest na „nicinizm” i wszechwładzę zachłannych urzęd­ników, chyba że w miarę szybko wejdą w życie zmiany do USM ustanawiające powszechnie wspól­noty mieszkańców (w aktualnej sytuacji chyba jedyne rozsądne rozwiązanie przeciwdziałające tyra­nii i bezkarności urzędników). Wtedy, być może nie będzie nam potrzebne rozdmuchane biuro zarządu. Z elementarnych obliczeń wynika, że utrzymanie biura zarządu kosztuje członków ok. 2,5 mln zł. co stanowi ok. 1300 zł rocznie na jeden lokal, czyli ponad dwumiesięczne opłaty czynszowe za średniej wielkości mieszkanie. Jest to ogromna suma. Przyjęcie przewidzianej statutem opcji zarządcy obniżyłoby koszty o połowę. Warto taką koncepcję rozważyć.

Ze sprawozdania wynika, że nastąpił drastyczny wzrost płac (ok 20%), a średnia płaca pracownika umysłowego biura zarządu waha się od 2500 do 7000 zł, czyli średnio to ok. 4500 do 5000 zł. Sprawozdanie Zarządu w pozycji w pozycji „płace” ograniczyło się do kilku linijek, bez podania wysokości planowanych i wykonanych sum, jak również danych za ubiegłe lata. Dziwne, że Rada Nadzorcza nie zauważyła tego braku podstawowych informacji Zarządu. Ludzie parający się biznesem doskonale wiedzą, że sprawozdanie firmy za jeden rok z odniesieniem do roku ubiegłego jest najmniej wiarygodne, bo nie obrazuje sposobu gospodarowania w dłuższym okresie czasu. Wprawdzie przewodniczący Rady próbował wyjaśnić sprawę uzasadniając, niepełnym zatrudnieniem, jednakże nie wyjaśnił, dlaczego nie dokonano weryfikacji funduszu płac. Zarząd opierając się na zatwierdzonym planie funduszu płac po prostu skonsumował różnicę na podwyżki. Jest to fakt zdumiewający, jako że znam przewodniczącego Rady od wielu lat i wiem, że jest doskonałym analitykiem finansowym.

Następna sprawa to zatrudnienie. Zarząd, zlecając czynności gospodarza domu obcej firmie nie dokonał stosownej redukcji funduszu płac i przeniesienia tych sum do pozycji „usługi obce”. Rzeczywiste zatrudnienie to 36 nie 31 etatów jak się chwali Zarząd. Skład pracowników umysło­wych sięgnął najwyższego poziomu w historii Spółdzielni, to jest 19 urzędników. Przykładem jest totalnie zbędna komórka zajmująca się „windykacją”. Wynik działania tej komórki jest absolutnie żaden, jako że zadłużenie od lat oscyluje w granicach 1,5 -1,7 mln zł a za rok sprawozdawczy wzrosło o ok. 100.000 zł., - głównie generowane przez najemców lokali i powierzchni użytkowych, a więc nie z powodu zadłużeń czynszowych członków. Od zarania funkcję tę spełniał dział księgowości, zaś umowy z użytkownikami miejsc postojowych administratorki (zaledwie kilka zmian w ciągu wielu miesięcy). To były, niesławny prezes rozdmuchał biuro zarządu. Były już wielokrotne protesty członków i żądania likwidacji tej komórki z uwagi na nieskuteczność jej działania, ale Rada postawiła veto. Dlaczego? Należy tu przytoczyć stan z końca lat 90-tych, kiedy to podstawowym wyposażeniem pracowników była zwykła maszyna do pisania i „kręciołek” a całkowite zatrudnienie wynosiło 34 pracowników. Przytaczam ten fakt ponieważ Spółdzielnia wydatkowała i nadal wydatkuje setki tysięcy zł. na maszyny biurowe, oprogramowanie i serwis. Pomimo rozdmuchania administracji do granic absurdu, my członkowie spółdzielni nie obserwujemy poprawy jej efektywności działania i należytego nas traktowania (vide choćby sprawa strat na wodzie technologicznej). Znów wróciły „godziny przyjęć interesantów” (pierwsza zmiana wprowadzona przez p. Kołakowskiego po objęciu funkcji p/o. członka zarządu), a my członkowie czujemy się jak dodatek do machiny urzędniczej. Przestaliśmy być współwłaścicielami a staliśmy się jedynie „interesantami”. Przywołać należy jedną z pierwszych decyzji p. prezesa Ponichtery likwidującą „godziny przyjęć”. Pracownicy boją się udzielać informacji aby nie "podpaść" członkom Zarządu.

Zarząd nadal nie respektuje statutowego terminu udzielenia odpowiedzi na kierowane doń wnioski i pytania członków. Jako przykład podaję awarię automatyki oddymiania na klatce schodowej Sobieskiego 12, która miała miejsce w lutym br. Z braku informacji o osobie prowadzącej konserwację, miesz­kańcy udręczeni całonocnym wyciem syreny sami rozbroili system. Fakt ten zgłosiliśmy natych­miast do zarządu z żądaniem naprawy rzeczonej instalacji. I co? Ano nic, do dnia dzisiejszego zarząd nie raczył kiwnąć palcem w tej sprawie, jakkolwiek dotyczy to naszego bezpieczeństwa, nie mówiąc już o bardzo wysokich kosztach tej instalacji. Powtórna interwencja miała miejsce 24 czerwca i co? Nadal milczenie. Zarząd nadal łamie nasze podstawowe prawa członkowskie. Z przykrością należy zauważyć że skarga w tej sprawie, wniesiona do Rady Nadzorczej też pozostała bez odpowiedzi. To nie jest jedyny przykład inercji Rady. Na skargę wniesioną do Rady przez poszkodowanego członka spółdzielni na działanie zarządu - odpowiada Zarząd. To czyste pomylenie kompetencji i powrót do epoki „nicinizmu”. Na WZCz osobiście wskazałem na brak odpowiedzi na dziewięć pism skierowanych do Zarządu. Czy coś się zmieniło w tej sprawie, ano absolutnie nic. Zarząd reaguje tylko na niektóre kierowane doń pisma. Pytanie do Rady Nadzorczej brzmi: jak długo jeszcze mamy być traktowani przez Zarząd w ten sposób? Dlaczego pomimo krytycznych uwag członkowie zarządu otrzymują premie kwartalne. Przecież to my, członkowie łożymy na ich wynagrodzenie, a nie krasnoludki.

Drugim kuriozum było pokrycie strat w wysokości ok. 166.000 zł z powodu niedoborów na „wodzie technologicznej”. Stanowi to ok. 150.000 m³, czyli 75 pełnowymiarowych basenów pły­wackich. Nota bene, w prawodawstwie spółdzielni nie ma terminu „woda technologiczna”. Jest to normalna woda dostarczana do naszych kranów. Za wodę użytkowaną do podlewania spółdzielnia nie płaci części określonej jako ścieki (dla wszystkich innych celów płacimy za wodę pobraną i za ścieki). Fakt ten, w całości spowodowany był brakiem bieżącego dozoru ze strony służb technicz­nych Spółdzielni. Winnego nie ma. I w tym przypadku WZCz postanowiło, że straty te zostaną pokryte z dochodów, kosztem funduszy przewidzianych na remonty i modernizacje. Ani Zarząd, ani Rada Nadzorcza nie wyjaśniły przyczyny zaistniałej rozbieżności i jakie podjęto środki zaradcze. Prezes poinformował jedynie, że zostaną zainstalowane elektroniczne liczniki poboru wody. Sprawa zakrawa na skandal, jako że wydaliśmy ogromne pieniądze na instalację indywidualnych liczników poboru wody, aby uniknąć podobnych rozbieżności. Zainstalowane zostały również liczniki na wlotach do hydroforni. Wynika stąd, że sprawa powinna sprowadzać się jedynie do zbilansowania cyferek. Ewidentną winę za ten stan ponosi Zarząd Spółdzielni nagrodzony absolutorium przez uczestników zgromadzenia. W przeszłości Spółdzielnia przeżyła podobny przypadek i przy pełnej aktywności Rady szybko udało się ustalić przyczynę strat. Sprawa dotyczyła wtedy znacznie niższych strat niż w tym przypadku. Ale trzeba chcieć działać. Pytanie brzmi , gdzie jest troska o interes członków? Ogromna rzesza naszych członków to emeryci i renciści drżący na widok kolejnych podwyżek opłat czynszowych. Czy Rada Nadzorcza tego nie widzi?

Specjalnym rodzynkiem był fakt zawarcia przez Zarząd umowy sprzedaży lokalu za sym­boliczną złotówkę i podpisania aktu notarialnego z osobą pozbawioną praw członkowskich - mocą stosownej uchwały Rady Nadzorczej. Pozbawienie członkostwa spowodowane było zaleganiem z opłatami czynszowymi oraz niewłaściwym zachowaniem i uciążliwością dla współlokatorów. Strata Spółdzielni w tym przypadku to suma ok. 300.000 zł. O fakcie tym Rada Nadzorcza nie została nawet poinformowana. Na skandal zakrawa fakt braku zdecydowanej i radykalnej reakcji Rady Nadzorczej natychmiast po ujawnieniu tego faktu. Jedynie przewodniczący komisji rewizyj­nej ostro i zdecydowanie zareagował w tej sprawie. Pytanie brzmi, czy prezes jest właścicielem tej firmy i nie podlega kontroli Rady Nadzorczej, najwyższego organu pomiędzy WZCz?

To prezes odmówił publikacji na stronie internetowej Spółdzielni protokołu komisji rewizyjnej zasłaniając się ustawą o ochronie danych osobowych (sprawa obejmująca także „rożek” jest przed­miotem dochodzenia prokuratury z powództwa PZPN). Nie uwzględnił również pisemnej opinii Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) stwierdzającej, że publikacja proto­kółu nie narusza wymagań ustawy. Nie bo nie. Państwo w państwie. Krasnoludki donoszą, że p. wiceprezes usiłuje zabronić pracownikom biura udzielania informacji pomimo ustawowego prawa członków Spółdzielni do pełnej jawności danych źródłowych. Apeluję, aby zapoznała się z wyrokami sądu, w tym SN, zamieszczonymi na naszym forum internetowym, w zakładce „przedruki prasowe”).

Zastanawiam się, kto tu stanowi najwyższą władzę, bo według powyższego chyba nie Rada. Rada bezwolna może stać się zagrożeniem dla naszego, ogólnie rozumianego bezpieczeństwa. Kto z Rady „uspokaja” trudne sprawy? Kto? Pamiętajmy, że obrady Rady są dokładnie obserwowane przez Zarząd, który widząc podziały merytoryczne (co jest uzasadnione w demokracji), czuje się nad wyraz dobrze i swobodnie. Dość tego. Rada ośmieszona i poniżona jest bezwolnością w kon­cepcjach, którym musi prędzej, czy później poddać się. Rado Nadzorcza, wybrana z naszej woli OBUDŹ SIĘ!

Szanowni włodarze, nie dziwcie się, że członkowie mają dość takiego traktowania. Zniechę­ceni brakiem realnego wpływu na to, co się dzieje w spółdzielni, rezygnują z uczestnictwa w WZCz i tęsknią za wspólnotami mieszkańców, bo to i tańsze i sprawniejsze działanie. Wiele osób nie zauważyło, że czasy PRL dawno się skończyły. Nadal panuje mentalność „homo sovieticus”. Sami musimy pilnować naszej kasy, bo wokół spółdzielni kręci się wielu cwaniaków łakomych na nasze grunty, intratne zamówienia i lokale. Oby nasi parlamentarzyści szybko przegłosowali zmiany do USM i wydali stosowne akty wykonawcze. Zniknie wtedy ostatni i anachroniczny relikt PRL (jedyny taki w Europie).

Miałem sen. Być może nadejdzie taki dzień (zmiłuj się nad nami Panie), że bez uprzedzenia grzecznościowego, pięknego poranka o godz. 8:01 do naszej Spółdzielni wkroczy Wydział Policji Kryminalnej do Walki z Przestępczością Gospodarczą.

Wiesław Treliński 15.08.2013

 

-----------------------------------------------  0  ---------------------------------------

 

Odpowiedź Prokuratury 

Poniżej przytaczamy odpowiedź Prokuratury Rejonowej na pismo skierowane doń przez pana Zdzisława Horodeckiego, Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jednocześnie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

 

Prokuratura Rejonowa Warszawa Mokotów w Warszawie
Wiktorska 9la
02-582 Warszawa
Tel 022-2171300. 390.
fax 022-2171330
e--mail: e-mail
Sygn. akt 1 Ds 604/13
                                                                                                     Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r.
       


                                                                                       Pan
                                                                                       Zbigniew * Horodecki
                                                                                       (Dz.  U. 1997 Nr  133, poz. 883)
     

                                                             ZAWIADOMIENIE
                                                     o odmowie wszczęcia śledztwa


Sekretariat Prokuratury zawiadamia Pana. jako osobę, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie, że postanowieniem Prokuratora Rejonowego Warszawa Mokotów w Warszawie z dnia 7 czerwca 2013 pod sygnaturą akt 1 Ds 604 / 13 odmówiono wszczęcia śledztwa w sprawie Nieprawidłowości przy sprzedaży działek nr 36/1. 36/2, 36/3 tzw. ”rożka" n/sz ** SM "Osiedle Wilanów", tj. o czyn z art. 296 § 1 kk.***

           

                                                                                REFERENT
                                                                          Podpis nieczytelny

Metryka formularzu
Symbol: S/P-PZawl8 Typ Proceduralny-pp Przedmiot Zakończenie sprawy Forma Zawiadomienia
Nazwa Zawiadomienie osoby (art. 305 § 4 kpk****) o odmowie wszczęciu-umorzeniu śledztwa-dochodzenia

Data wydruku 24 czerwca 2013 r. godz  15:04:00  Liczba znaków 488 Strona 1 z 1

 * imię winno brzmieć Zdzisław (mod.)

** na szkodę (mod.)

*** Kodeksu Karnego (mod.)

****Kodeksu Postępowania Karnego (mod.)

-----------------------------------------------  0 ------------------------------------------

 

Szanowni Państwo,

Okazuje się, że Komisja Rewizyjna Rady Nadzorczej, działając w sposób konsekwentny i logiczny po zbadaniu zgromadzonego materiału chronologicznego (opublikowanego jak niżej), wystąpiła do Prokuratury Rejonowej z wnioskiem o zbadanie sprawy na okoliczność prawdopodobieństwa popełnienia przestępstwa. Celem wystąpienia było uzyskanie  jednoznacznego stwierdzenia Prokuratury, że organy Statutowe nie działały w jakikolwiek sposób na szkodę Spółdzielni. Dokument sporządzony przez prokuraturę byłby przyczynkiem do jednoznacznego i ostatecznego zakończenia dyskusji w przedmiotowej sprawie. 

Należy tu wyrazić specjalne uznanie dla pana Zdzisława Horodeckiego, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej  i jednocześnie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej za osobiste zaangażowanie i konsekwentne działanie na rzez ostatecznego wyjaśnienia sprawy, zgodnie z wnioskiem przyjętym przez WZCz.

                                                                                                   

 

                                                                                                                        Warszawa 09.05.2013

Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Osiedle Wilanów"
ul.Niemirowska 1
02-921 Warszawa
adres prywatny:
(Dz. U. 1997, Nr 133, poz. 883)


                                                                                               Prokuratura Rejonowa 
                                                                                               Warszawa Mokotów
                                                                                               Ul. Wiktorska 91 A
                                                                                               Warszawa


dot. oceny dokumentów z lustracji sprzedaży przez spółdzielnię działek PZPN-owi

Raport chronologiczny.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie określonej i opisanej w dokumencie zwanym dalej Protokółem a przedkładanej Prokuraturze sprawie - Protokół komisji ds. lustracji w sprawie sprzedaży działek nr 36/1,36/2 i 36/3 tzw. „rożka" czy z przedstawionego dokumentu sporządzonego w  dobrej wierze prawnej i obywatelskiej w pewnych sekwencjach, zagadnieniach lub w całości problemu nie zachodzi prawdopodobieństwo zaistnienia przykrytego przestępstwa.

Uzasadnienie do powyższego przedłożenia.
Powracające pytania, uwagi a także domniemania wraz z inklinacjami presyjnymi z jednoczącym podmiotowym stwierdzeniem o zaistniałym przestępstwie.
Są to twierdzenia frakcyjne, jednak oddziałowujące na pozostałe zespoły ludzkie. Nie mając takich możliwości optymalnych i prawnych jakimi dysponuje Prokuratura nie jestem w stanie definitywnie stwierdzić czy i w jakim momencie być może nastąpiło złamanie lub uchybienie wobec prawa a mając obowiązek z mandatu wolnych wyborów Walnego Zgromadzenia Członków i sprawując funkcję zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej a także Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej mam obowiązek udzielić definicji końcowej.
(Ilość zamieszkałych osób - 3442.)


                                                                                               Z wyrazami szacunku
                                                                                               Zdzisław Horodecki
                                                                                               (podpis nieczytelny)

 


W załączeniu Protokół Komisji ds. lustracji
W sprawie sprzedaży działek. Stron 26. Parafowanych
podpisanych przez prowadzącego      

 

W związku z licznymi wątpliwościami i nadużywaniem odwołania do obowiązujących aktów prawnych odnośnie gromadzenia i przetwarzania danych osobowych przez organy statutowe Spółdzielni, publikujemy poniżej aktualne i najbardziej autorytatywne stanowisko Biura Generalnego Inspektora Danych Osobowych, Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg w przedmiotowej sprawie jak poniżej:

 

                         Godło

BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA

OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg ,


                                                                                                  Warszawa, dnia 24 maja 2013 r

DOLiS-035-1258/13/EW/32760

                                                                        Pan

                                                                        Zdzisław Horodecki

                                                                        Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

                                                                        Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

                                                                        Spółdzielni Mieszkaniowej

                                                                        "Osiedle Wilanów"

                                                                        ul. Niemirowska 1

                                                                        02-921 Warszawa

 

W odpowiedzi na Pana pismo, które wpłynęło do Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w dniu 10 maja 2013 r. uprzejmie informuję, że ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) zawiera ogólne zasady postępowania obowiązujące przy przetwarzaniu danych osobowych oraz określa prawa osób fizycznych, których dane są lub mogą być przetwarzane w zbiorach danych. Ilekroć przepisy odrębne, w sposób bardziej szczegółowy odnoszą się do przetwarzania danych osobowych, stosować należy te przepisy.

Podstawę przetwarzania danych osobowych członków spółdzielni mieszkaniowej przez organy spółdzielni stanowią przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 z późn. zm.), a w zakresie nieuregulowanym w tych przepisach - ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 z późn. zm.).

W dniu 31 lipca 2007 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 125, poz. 873), która w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych wprowadziła określone zmiany, do których należało dodanie po jej art. 8 rozdziału 1! Prawa członków spółdzielni mieszkaniowej. Na podstawie art. 8* ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, członek spółdzielni mieszkaniowej ma prawo otrzymania odpisu statutu i regulaminów oraz kopii uchwał organów spółdzielni i protokołów obrad organów spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez spółdzielnię z osobami trzecimi.

Powyższy przepis umożliwia członkom spółdzielni sprawowanie pełniejszej kontroli nad działalnością organów spółdzielni i enumeratywnie wymienia dokumenty, które powinny być im

ul. Stawki 2                                                                                                          Tel. +48 22 860-70-83

  

00-193 Warszawa                                                                                                        Fax +48 22 860-70-86

                                                                                                                                      www.giodo.gov.pl

  

  

udostępnione przez władze spółdzielni w ramach tej kontroli. Jakiekolwiek próby ograniczenia członków spółdzielni w dostępie do treści uchwał organów spółdzielni, jak i protokołów obrad tych organów nie mogą być zatem w żaden sposób usprawiedliwiane treścią ustawy o ochronie danych osobowych. Na podstawie art. 81 ust. 3 ustawy, statut spółdzielni mieszkaniowej, regulaminy, uchwały i protokoły obrad organów spółdzielni, a także protokoły lustracji i roczne sprawozdanie finansowe powinny być udostępnione na stronie internetowej spółdzielni. Umieszczenie ww. dokumentów na stronie internetowej spółdzielni czyni powszechnie dostępnymi informacje w nich zawarte. Wprawdzie uchwały i protokoły obrad organów spółdzielni podlegające zamieszczeniu na stronie internetowej spółdzielni zawierają szereg informacji, w tym także dane osobowe, to trzeba mieć na względzie fakt, iż udostępnianie takich informacji powinno odbywać się z poszanowaniem praw osób, których dane są udostępniane.

Jednocześnie dodać należy, iż biorąc pod uwagę kompetencje Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych określone w art. 12 ustawy o ochronie danych osobowych, nie jest organem uprawnionym do dokonywania oceny poprawności dokumentu i jego ewentualnej anonimizacji.

Wskazuję, iż wiele informacji na temat zasad przetwarzania danych osobowych, treść obowiązujących w tym zakresie aktów prawnych, a także wskazówki co do ich stosowania w praktyce, znajduje się na stronie internetowej Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (www.giodo.gov.pl), a także w serwisie edugiodo.giodo.gov.pl. 

  

                                                                                               Pieczątka

                                                                                               Z.up. Genralnego Inspektora Ochrony

                                                                                               Danych Osobowych

                                                                                               Z-ca Dyrektora Departamentu

                                                                                               Orzecznictwa, Legislacji i Skarg

                                                                                               Weronika Kowalik

Warszawa 11.06.2013

----------------------------------------  0  --------------------------------------

 

W załączeniu publikujemy informację prasową - ku przestrodze

Syn nie wie, że sprzedałem mieszkanie funduszowi w zamian za rentę. Dowie się po mojej śmierci. Chciałbym zobaczyć jego minę.

Czterech na stu klientów największego w Polsce Funduszu Hipotecznego "Dom" umarło już w pierwszym roku obowiązywania umowy. Fundusz zrobił na ich mieszkaniach złoty interes. 
Opowiedział o tym dziennikarzom prezes Robert Majkowski przy okazji debiutu funduszu na giełdzie. By być uczciwym, dodał, że trzeba jednak liczyć się z ryzykiem, że senior będzie żył długo i długo trzeba będzie mu wypłacać rentę.
Umowa oddania mieszkania w zamian za miesięcznie wypacane 540,-   zł
np. przez 10 lat  [54 000,00 zł]   przy wartości mieszkania średnio 250 000 - 
300 000 zł  to  jest  ten  złoty interes !!! 
W sumie przesłanie prezesa do akcjonariuszy było optymistyczne: starzy ludzie raczej umierają szybciej niż później, a na zysk po sprzedaży ich mieszkań - pewny jak śmierć - nie trzeba będzie długo czekać. 
Zresztą liczba osób powyżej 68. roku życia wzrośnie z 4,3 mln do ponad 7 mln już w ciągu kilkunastu najbliższych lat, a emerytury za 20-30 lat będą wynosiły jedną trzecią naszej dzisiejszej pensji. Bieda zmusi emerytów do szukania dodatkowych pieniędzy, takich jak renta za mieszkanie.
Airam 13.06.07
 
-------------------------------------------------  0  -----------------------------------------------

ŚMIECIE W WARSZAWIE - NIBY OD 1 STYCZNIA 2014 R, ALE OD 1 LIPCA BR.

 
Hanna Gronkiewicz-Waltz ogłosiła podczas konferencji prasowej, że Firmy odbierające obecnie odpady od mieszkańców Warszawy będą to robiły do końca roku. Dodała, że w związku z tym od 1 lipca nie wejdą nowe stawki opłat za odbiór śmieci.  Prezydent Warszawy zwróciła się o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Warszawy w sprawie stawek za odbiór śmieci od 1 lipca do końca roku. W okresie przejściowym stawki opłat mają niższe niż te proponowane. Zdymisjonowany został także wiceprezydent Jarosław Kochaniak, odpowiedzialny za wdrożenie ustawy śmieciowej w Warszawie. 
Niby ustępuje, ale w rzeczywistości próbuje uciec od kompromitacji i zmylić Warszawiaków.Otóż: Nie ma zapowiedzi rozmów Stowarzyszeniem Interesu Społecznego "Wieczyste" ws. wysokości opłat Nie ma ostatecznej rezygnacji ze złodziejskich stawek, proponuje się jedynie półroczne nieco obniżone stawki.
Stowarzyszenie Interesu Społecznego "Wieczyste" zatem kontynuuje akcję przeciw uchwałom śmieciowym. Złożona skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego nie zostanie wycofana.
Stowarzyszenie wystąpiło także do Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z wnioskiem o wydanie decyzji ws. stwierdzenia naruszenia ustawy o ochronie danych osobowych oraz nakazania przywrócenia stanu zgodnego z prawem - w sprawie deklaracji śmieciowych określonych uchwałą Rady Warszawy LI/1498/2013.
 
 
KONTYNUUJEMY PROTEST. PRZYPOMINAMY NASZE ŻĄDANIE 9 ZŁ/MIESZKAŃCA ZA ŚMIECIE SELEKCJONOWANE I ANI GROSZA WIĘCEJ.

 

---------------------------------------------------  0  -----------------------------
 
ROŻ EK

Szanowni Państwo,

    Jak Państwo zapewne pamiętają, w roku 1998 władze urzędu dzielnicy podpisały ze Spółdzielnią , ostateczną umowę notarialną na prawo do dzierżawy gruntów w aktualnym kształcie, w tym prawo do dzierżawy tzw. „rożka”, to jest działki o łącznej powierzchni 2.587 m². Spółdzielnia prawomocnym aktem ZPCz zdecydowała o zbyciu prawa do dzierżawy ww działki drogą przetargu, na rzecz firmy „Mercury” S.J., za sumę ok 3.8 mln zł. Sprawa zbycia prawa do dzierżawy tej działki stała się głośna, gdy w listopadzie 2011 r. PZPN odkupił ww prawo od firmy „Mercury” S.J. za sumę ok 10 mln zł. Jak donosiła prasa, PZPN wystąpił już do prokuratury o przeprowadzenie dochodzenia w tej sprawie.

     Wśród członków Spółdzielni, współwłaścicieli prawa do dzierżawy przekazanych Spółdzielni gruntów zapanowała konsternacja i domysły „kto na tym interesie zarobił”. Członkowie na WZCz w roku 2012 wręcz zobowiązali Radę Nadzorczą do wyjaśnienia strony formalno-prawnej ww transakcji. Rada Nadzorcza, drogą stosownej uchwały zleciła to zadanie. p. Zdzisławowi Horodeckiemu, Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej RN. Pan Horodecki włożył ogromną pracę w przestudiowanie aktów prawnych, dotyczących ww sprawy a następnie sporządził stosowny protokół i przedstawił Radzie Nadzorczej. Niestety, od 28.08.2012 protokół ten nie został opublikowany na stronie internetowej naszej Spółdzielni, zaś p. prezes W. Jagielski nie wiedzieć czemu wręcz odrzucił taką możliwość uzasadniając swoją decyzję ustawą o ochronie danych osobowych. Jest to tym bardziej zastanawiające z uwagi na fakt, że sprawa dotyczy instytucji i osób publicznych jakimi są zarówno Spółdzielnia jak i Urząd Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy, czy PZPN. Tajemnicą poliszynela jest fakt, że przywołany protokół od dłuższego czasu znajduje się w nieoficjalnym obiegu. Dotarł również do moderatorów niniejszej strony internetowej, którzy po zbadaniu skompletowanych materiałów nie doszukali się jakiejkolwiek klauzuli o ich utajnieniu, bądź zapisu „dokument specjalnego znaczenia”. Biorąc pod uwagę stan zaniepokojenia członków Spółdzielni w tej sprawie, moderatorzy podjęli decyzję o natychmiastowym upublicznieniu tego dokumentu dla dobra publicznego. Jest sprawą bezsporną fakt, że Członkowie Spółdzielni mają prawo wiedzieć jak wygląda stan faktyczny tej sprawy. Wyniki pracy p. Horodeckiego przedstawiamy pod Państwa ocenę. Dokumenty te wskazują, że nie wszystko było absolutnie zgodne z prawem. Należy przywołać tu również Statut SM Osiedle Wilanów w § 16 ust. 3.

       Wasze uwagi prosimy opisać w rubryce „dodaj własną opinię” - w końcowej części zakładki, lub przesłać mailem na adres internetowy Forum – smosiedlewilanowforum@gmail.com. Na życzenie moderatorzy gwarantują pełną anonimowość nadawcy maila.

     Szczególne uznanie należy się panu Zdzisławowi Horodeckiemu za ogrom włożonej pracy dla naszego wspólnego dobra i spokojnego sumienia.

Poniżej znajdą Państwo przedruk wszystkich dokumentów spisanych w układzie chronologicznym.

Moderatorzy 10.05.2013

                

                                                                                                                          28.08.2012

PROTOKÓŁ

KOMISJI DS. LUSTRACJI W SPRAWIE

SPRZEDAŻY

DZIAŁEK NR 36/1,36/2 i 36/3

TZW „ROŻKA"

Komisja działając na podstawie decyzji Rady Nadzorczej

( Protokół 7/04/2012 z dnia 23.04.2012 )

Przedkłada

Ad Notam Ad Deliberandum


( do wiadomości . do rozważenia)

Protokół sporządzono na podstawie uzyskanych i udostępnionych dokumentów z obszaru SM. Wilanów. Pozyskano 24 komplety, według oglądu, bez możliwości porównania, stwarzających przesłanie kompletności. Poddano lustracji z tychże kompletów 173 strony bez możliwości porównania, stwarzających przesłanie kompletności.

W dokumentach przeglądanych znajdują się dokumenty, które w tym sprawozdaniu zostały przytoczone w całości lub jako istotny wyciąg i obrazują powyższe stan prawny, który może mieć kluczowe znaczenie przy podejmowaniu dalszych decyzji.

Analiza podstawowa

Na podstawie porównań działań rzeczywistych z regulaminem określającym zasady wyzbycia się określonych dóbr materialnych stwierdzono, co następuje:


A.

Chronologia wydarzeń związanych ze sprzedażą działek 36/1, 36/2 i 36/3 (tzw. Rożka)

W dniu 2.07.2005 ZPCz wyraziło zgodę na zamianę z Urzędem M. St. Warszawy działek 36/1, 36/2 i 36/3 (2587 m2) na działkę, na której znajduje się budynek biblioteki (5200 m2). W dniu 20.01.2006 Gmina Wilanów rezygnuje z możliwości zamiany gruntów. W dniu 23.11.2006 do przetargu stają MERKURY S.J. Sp. z.o.o oraz FORINVESTO, Spółka z.o.o. W dniu 30.12.2006 Urząd Miasta St. Warszawy rezygnuje z prawa pierwokupu działek 36/1, 36/2, 36/3. W dniu 30.12.2006 Firma „Merkury” SJ sp. z o.o zakupiła prawo wieczystego użytkowania gruntu pomimo wady prawnej działki 36/2 za sumę brutto 4.941.000 PLN. Na poczet należnej ceny brutto kupujący wpłacił 1.235.250 PLN W dniu 10.03.2011 PZPN składa w depozyt 9.594.000 PLN Z tego: 3.705.750 PLN SM. Osiedle Wilanów. 1.319,86 PLN - odsetki od 30.12.2010 do dnia zapłaty do SM „Osiedle Wilanów. 3.276.000 PLN - Sobieskiego Development Sp. z o.o. dalej 2.610.930,14 PLN - Sobieskiego Development Sp. z o.o. W dniu 10.03.2011 PZPN przelewa na konto SM „Osiedle Wilanów" łącznie 3.798.139,93 PLN z tego 3.705.750 PLN - pozostałą część ceny brutto plus 92.389,93 PLN - odsetki od dnia 30.12.2010. W dniu 10.03.2011 Cefarm Nieruchomości Sp. z o.o. jako użytkownik wieczysty przenosi na rzecz Sobieskiego Development Sp. z o.o. użytkowanie wieczyste. W dniu 10.03.2011 PZPN kupuje działkę od Sobieski Development Sp. o.o. za sumę 9.594.000.Z tego SM Osiedle Wilanów otrzymuje 3.798.139.93 PLN. 3.276.000 PLN otrzymuje Sobieski Development Sp.o.o następnie 2.519.860 PLN Sobieski Development Sp.o.o


Ab Initio

1.

Dowód prawny

Wyciąg

Protokół

Zebrania przedstawicieli członków SM „OSIEDLE WILANÓW" w dniu 2 lipca 2005 r.

Ogólna liczba przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli SM „Osiedle Wilanów" wy­nosi 71 osób. W zebraniu udział wzięło 53 przedstawicieli (lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do oryginału niniejszego protokołu). W punkcie zebrania: zgoda na zbycie nieruchomości gruntowych będących w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Wilanów".

Ad 10.8.

Zgoda na zbycie nieruchomości gruntowych będących w użytkowaniu wieczy­stym Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Wilanów".

Sekretarz ZPCz odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie, następującej treści:

Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Wilanów", działając na podstawie Art. 38 § 1 pkt 5 Prawa Spółdzielczego oraz § 38-pkt., 6 Statu­tu Spółdzielni postanawia:

§1.

Wyrazić zgodę na zamianę z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy nierucho-­
mości gruntowych, będących w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni, wyszczegól-
nionych w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

Wyrazić zgodę na sprzedaż będących w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni
gruntów wyszczególnionych w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały, nie będą
cych /7 przedmiotem zamiany, o której mowa w ust. 1 z przeznaczeniem uzyskanych
środków finansowych na nadbudowę pawilonu handlowo- usługowego przy

Ul. Sobieskiego 18. Upoważnić Zarząd Spółdzielni do podjęcia działań zmierzających do realizacji celu, o którym mowa w ust. 1 i 2. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Następnie Prezes J. Niciński przedstawił krótki komentarz do projektu uchwały. W toku dyskusji nad powyższą sprawą p. Leszek Schabiński zgłosił wnioski o zmianę zapisów w uchwale, tj.: w § 1 ust. 1 wykreślić wyrazy: „zbycie polegające na" i zapisać: „wyrazić zgodę na zamianę".

W głosowaniu nad wnioskiem udział wzięło 43 przedstawicieli. Za przyjęciem wniosku głosowało 21 osób, przeciw 9, wstrzymało się 13 osób. Wniosek został przyjęty.

W § 1 ust. 2 wykreślić wyrazy: „zbycie nieruchomości gruntowych, polegające na" i zapisać: „wyrazić zgodę na sprzedaż"; w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały wykreślić wyraz:„wymiany", a zapisać"„sprzedaży i zamiany".

W głosowaniu nad wnioskiem udział wzięło 40 przedstawicieli. Za przyjęciem wniosku głosowały 22 osoby, przeciw 3, wstrzymało się 15 osób. Wniosek został przyjęty.

Wobec braku innych uwag Sekretarz ZPCz poddał pod głosowanie uchwałę w po­wyższej sprawie wraz z wprowadzonymi poprawkami. Uprawnionych do głosowania było 45 przedstawicieli na ZPCz. Za przyjęciem uchwały głosowały 44 osoby, przeciw 1, wstrzymało się O,osób.

Zebranie Przedstawicieli Członków podjęło uchwałę w sprawie zgody na zbycie nieruchomości gruntowych będących w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Wilanów".

Zgodność z prawem wewnętrznym. Bez uchybień do prawa wewnętrznego


2.

Dowód prawny

Wyciąg

Uchwała nr.10./2005 zebrania przedstawicieli członków spółdzielni mieszkaniowej „Osiedle Wilanów z dnia 2 lipca 2005 r. w sprawie: zgody na zbycie nieruchomości gruntowych będących w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Wilanów"

Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Wilanów", działając na podstawie Art. 38 § 1 pkt 5 Prawa Spółdzielczego oraz § 38 pkt. 6 Statutu Spółdzielni postanawia:

§1-Wyrazić zgodę na zbycie polegające na zamianie z Urzędem Miasta Stołecznego
Warszawy nieruchomości gruntowych, będących w użytkowaniu wieczystym
Spółdzielni, wyszczególnionych w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uprawnionych do głosowania było..45 przedstawicieli na ZPCz. Za przyjęciem uchwały głosowało 44 osób, przeciw.1 osóba.


Sekretarz Zebrania Przedstawicieli                      Przewodniczący Zebrania Przedstawicieli

Członków Stanisław Mikołajczyk                           Członków Michał Filimonow


Zgodność z prawem wewnętrznym. Bez uchybień do prawa wewnętrznego

3.

Dowód prawny

Wyciąg

Uzasadnienie do uchwały Nr.10./2005

ZPCz SM „Osiedle Wilanów" z dnia 25 czerwca 2005 r.:

W trakcie realizacji prac prowadzących do ustanawiania przedmiotu odrębnej własności lokali i porządkowaniu spraw gruntowych okazało się, że Spółdzielnia jest we władaniu gruntów przekazanych przez Gminę Warszawa -m Wilanów aktami notarialnymi z 31.12.1998 r., Repertorium A Nr 26484/98, z 24.11.1999 r., Repertorium A Nr, 24109/99 iż 1.09.2000 r., Repertorium A Nr 17893/2000 wchodzących w linie rozgraniczające ulic: Sobieskiego i Goplańskiej. Spółdzielnia ponosi z tego tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie oraz podatek od nieruchomości. Spółdzielnia jest we władaniu terenu oznaczonego w Miejscowym Planie zagospodarowania przestrzennego rejonu Wilanowa Wysokiego i Wilanowa Niskiego Zachodniego przyjętego Uchwałą Nr 901 Rady Gminy Warszawa – Wilanów z dnia 8 października 2002 r. symbolem U-13. Teren ten obecnie obejmuje trzy działki z obrębu 1-05-47 o numerach: 36/1 o powierzchni 948 m2,36/2 o powierzchni 862 m2, 36/3 o powierzchni777m2, łącznie 2.587 m2.

Dla terenu oznaczonego tym symbolem w planie ustalono szczegółowe przeznaczenie na zespół handlowo- usługowy ze szczególnym uwzględnieniem usług sportu i rekreacji przy zachowaniu następujących zasad: w granicach wyznaczonych liniami regulacyjnymi ustala się lokalizację ogólnodostępnego parkingu podziemnego, kondygnacja podziemia od strony terenów dróg publicznych powinna pełnić funkcje usługowe, wysokość zabudowy od strony ul. Lentza nie może być większa niż 16 m.i mniejsza niż 12 m., liczba kondygnacji nie może być większa jak 4 i mniejsza jak 3, wysokość zabudowy od strony Alei Wilanowskiej nie może być większa jak 12 m liczba kondygnacji nie może być większa jak 3, zabudowę należy kształtować zgodnie z liniami zabudowy określonymi na rysunku planu. We władaniu Spółdzielni są również inne części terenu, które perspektywicznie są mało przydatne dla Spółdzielni. Wykaz terenów, o których mowa wyżej zawiera Załącznik nr 1. W środku Osiedla znajduje się teren o powierzchni około 5.200 m2 będący we władaniu Dzielnicy Wilanów. Na terenie tym znajduje się obecnie budynek biblioteki, który musi ulec rozbiórce z uwagi na zastosowanie w nim azbestu. Materiał ten należy wycofywać z budownictwa. Według informacji uzyskanych z Dzielnicy Wilanów na tym terenie ma powstać inwestycja miejska - wielofunkcyjna przychodnia zdrowia służąca nie tylko mieszkańcom Dzielnicy, ale również pacjentom z zewnątrz, w tym pielgrzymom przybywającym do Świątyni Opatrzności Bożej. Lokalizacja przychodni zdrowia o tak dużym profilu działalności w środku Osiedla będzie niewątpliwie stanowiła uciążliwość dla naszych mieszkańców. Zdecydowanie lepszą lokalizacją dla przychodni, zdaniem Zarządu Spółdzielni, wydaje się nasz teren położony przy ul. Sobieskiego (tzw. rożek) - działki 36/1, 36/2 i 36/3. W tej sytuacji zasadnym wydaje się podjęcie prób zamiany terenów z Dzielnicą Wilanów. Po wstępnych, rozpoznawczych rozmowach z Zarządem Dzielnicy Wilanów taka zamiana wydaje się możliwa. Część terenów Spółdzielni, o których mowa w Załączniku nr 1, o powierzchni równoważnej do terenu lokalizacji obecnej biblioteki, może być przedmiotem negocjacji z Urzędem Miasta w celu pozyskania terenu atrakcyjniejszego, zwartego w środku Osiedla.

Uchwała Zebrania Przedstawicieli Członków w tej sprawie jest niezbędna. Zarząd SM „Osiedle Wilanów"

Podpis: Zarząd S.M. Wilanów. Podpis: Prezes. Janusz Niciński, Z-ca.Prezesa. Paweł Jarmowicz.

Zgodność z prawem wewnętrznym. Bez uchybień do prawa wewnętrznego


4.

Dowód prawny

Wyciąg

Protokół Zebranie Przedstawicieli Członków SM Osiedla Wilanów w dniu 24 czerwca 2006 r.

Wobec braku uwag Przewodniczący ZPCz poddał pod głosowanie uchwałę w spra­wie zbycia nieruchomości gruntowej - działki Nr 36/1, 36/2, 36/3 będącej w użytkowa­niu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Wilanów", następującej treści:

Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Wilanów", działając na podstawie Art. 38 § 1 pkt 5 Prawa spółdzielczego oraz § 38 pkt. 6 Statu­tu Spółdzielni postanawia:

§1- Wyrazić zgodę na zbycie nieruchomości gruntowej- działki Nr 36/1, 36/2, 36/3
z obrębu 1-05-43 przy ul. Sobieskiego o powierzchni 2.587 m2, będącej w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni. Zbycie nieruchomości gruntowej, o której mowa w ust. 1, należy przeprowadzić w drodze przetargu - sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu. Środki finansowe ze sprzedaży nieruchomości gruntowej należy przeznaczyć na cele rozwojowe Spółdzielni, w tym na nadbudowę i rozbudowę pawilonu handlo­
wo - usługowego przy ul. Sobieskiego 18. Upoważnić Zarząd Spółdzielni do podjęcia działań zmierzających do realizacji celu, o którym mowa w ust. 1, 2/3.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uprawnionych do głosowania było 46 przedstawicieli na ZPCz. Za przyjęciem uchwały głosowały 34 osoby, przeciw 12 osób.

5.

Dowód prawny

Wyciąg

Operat szacunkowy

określenia wartości rynkowej prawa wieczystego użytkowania niezabudowanej nieruchomości gruntowej, złożonej z działek ewid. nr 36/1, 36/2, 36/3 obręb 1-05-47, położonych w Warszawie, przy al. Wilanowskiej (KW Nr WA2M/00313805/1)

OPERAT. Podstawy materialno-prawne

Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 46 z 2000 r., póz. 543 z późn. zmianami); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21.09.2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U. Nr 207, póz. 2109); Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 póz. 93 z późn. zmianami); Standardy zawodowe rzeczoznawców majątkowych. Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. (Warszawa 2004 r. z późniejszymi zmianami) Źródła danych merytorycznych. Odpis z księgi wieczystej KW Nr WA2M/00313805/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa VII Wydział Ksiąg Wieczystych, z dnia 26.10.2006 r., Umowa oddania gruntu w użytkowanie wieczyste i przeniesienia własności budynków - akt notarialny Rep. A Nr 26480/98 z dnia 31.12.1998 r.,

Wypis z rejestru gruntów dla działek stanowiących przedmiotową nieruchomość z dnia 20.09.2005 r., Mapa (szkic do obliczeń) obrazująca wyceniane działki, Oględziny w dniu 27.10.2006 r.,

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Wilanowa Wysokiego i Wilanowa Niskiego Zachodniego, zatwierdzony Uchwałą Nr 901 Rady Gminy Warszawa Wilanów z dnia 8 października 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 296, póz. 7763), Informacje z Delegatury Biura Naczelnego Architekta Miasta w Dzielnicy Wilanów,

*Informacje od przedstawicieli zleceniodawcy, przyjęte w dobrej wierze, Informacje z Rejestru Cen Nieruchomości m. st. Warszawy, dotyczące transakcji przeniesienia praw do nieruchomości porównawczych, Informacje z biur pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, z firm deweloperskich, indywidualne oferty sprzedaży nieruchomości, Informacje z prasy specjalistycznej i lokalnej codziennej, Własna baza danych.

Wyciąg z operatu szacunkowego opis przedmiotu. wyceny

Nieruchomość gruntowa działki ewid. nr 36/1, 36/2, 36/3 obręb 1-05-47, położone w Warszawie (Dzielnica Wilanów); przy al. Wilanowskiej (KW Nr WA2M/00313805/1) w wieczystym użytkowaniu do 31.12.2097 r. Przeznaczenie, w planie zagospodarowania. przestrzennego. U-13. Powierzchnia łączna 2587 m2. Zagospodarowanie: nieruchomość niezabudowana. Określenie aktualnej wartości rynkowej (WRU) prawa 00 4 wieczystego użytkowania gruntu w związku z zamiarem zbycia. WRU = 2.993.159 zł

Pieczęć i podpis rzeczoznawcy

1.6. Daty istotne dla operatu szacunkowego Data oględzin 27.10.2006 r.

Data, na którą określono stan nieruchomości 27.10.2006 r. Data wyceny 27.10.2006 r. Data sporządzenia operatu 02.11.2006 r. Oszacowanie według aktualnych cen rynkowych.

II. OKREŚLENIE STANU PRZEDMIOTU WYCENY

Zgodnie z art. 4 pkt. 17 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 46 z 2000 r., póz. 543 z późn. zmianami) jako stan nieruchomości należy rozumieć „stan zagospodarowania, stan prawny, stan techniczno-użytkowy, a także stan otoczenia nieruchomości w tym wielkość, charakter i stopień zurbanizowania miejscowości, w której nieruchomość jest położona"

2.1. Stan prawny Według odpisu z dnia 26.10.2006 r. z księgi wieczystej KWNrWA2M/00313805/l (patrz Zał. l) prowadzonej dla wycenianej nieruchomości przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa VII Wydział Ksiąg Wieczystych, jako właściciel w dziale II tej księgi wpisane jest m. st. Warszawa, a jako wieczysty użytkownik (do 31.12.2097 r.) Spółdzielnia Mieszkaniowa „OSIEDLE WILANÓW" z siedzibą w Warszawie. W dziale III brak wpisów. W dziale IV brak wpisów.

2.2. Przeznaczenie (w planie miejscowym) Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Wilanowa Wysokiego i Wilanowa Niskiego Zachodniego, zatwierdzonego Uchwałą Nr 901 Rady Gminy Warszawa Wilanów z dnia 8 października 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 296, z dnia 16 listopada 2002, póz. 7763), wyceniana nieruchomość położona jest na terenie przeznaczonym pod zespół handlowo-usługowy, ze szczególnym uwzględnieniem usług sportu i rekreacji, oznaczonym symbolem U-13.

Transakcje odbyły się w tym roku, w związku z tym nie korygowano cen z racji upływu czasu (przyczynia się to również do obiektywizacji wyceny).

Przyjęto założenie, zgodnie z zasadami tej metody wyceny, iż wartość jednostkowa szacowanej działki zawiera się pomiędzy ceną minimalną i maksymalną działek porównawczych. W badanych przykładach zanotowano:

Cena maksymalna 1 m2 działki = 1900 zł/m

Cena minimalna 1 m2 działki = 839 zł/m" Zakres kwotowy poprawek A = Cena maksymalna - Cena minimalna = 1900 zł/m2 - 839 zł/m2 =1061 zł/m2

Na podstawie analiz rynku działek gruntowych, w tym informacji z firm działających na rynku nieruchomości określono główne cechy rynkowe i ich wpływ na cenę działki (?)

IV. OKREŚLENIE WARTOŚCI PRZEDMIOTU WYCENY 4.1. Procedura szacowania

Z przeanalizowanej dokumentacji transakcji wybrano 4 transakcje dobrze oddające charakter rynku (reprezentatywne cenowo) dotyczące działek o takiej skali podobieństwa do wycenianej, która pozwala maksymalnie zobiektywizować wycenę -jak najbardziej ograniczyć wielkość przyjmowanych w procedurze wyceny poprawek. Następnie porównano nieruchomość wycenianą z działkami, które były przedmiotem tych transakcji.

Jako parametr porównawczy przyjęto l m2 powierzchni gruntu.

Charakterystyka wytypowanych działek porównawczych:

A/ Działka niezabudowana nr ewid 41/5 obręb 1-10-15 al. Wilanowska •Pow.: 1500 m2 (zakup udziałów w wysokości 2/3 części) Prawo własności. Przeznaczenie w planie miejscowym: zabudowa mieszkalna z towarzyszącymi usługami Cena sprzedaży: 1500 zł/m2, Rep. A nr 170/2006 z 10.01.2006 r.

B/ Działka niezabudowana nr ewid 91 obręb 1-05-44 ul. Wiertnicza Pow.: 1055 m2 (zakup udziałów w wysokości 84/100 części) Prawo własności. Przeznaczenie w planie miejscowym: zabudowa jednorodzinna, usługi Cena sprzedaży: 1138 zł/m2, Rep. A nr 1535/2006 z 28.03.2006 r.

C/ Działka niezabudowana nr ewid 95 obręb 1-05-39 ul. Wiertnicza Pow.: 1085 m2 Prawo własności. Przeznaczenie w planie miejscowym: zabudowa jednorodzinna, usługi Cena sprzedaży: 839 zł/m2, Rep. A nr 583/2006 z 18.05.2006 r.

D/ Działka niezabudowana nr ewid 41/8 obręb 1-10-15 al. Wilanowska Pow.: 1000 m2 Prawo własności. Przeznaczenie w planie miejscowym: zabudowa mieszkalna z towarzyszącymi usługami Cena sprzedaży: 1900 zł/m2, Rep. A nr 10022/2006 z 18.05.2006 r.

Transakcje odbyły się w tym roku, w związku z tym nie korygowano cen z racji upływu czasu (przyczynia się to również do obiektywizacji wyceny).

Przyjęto założenie, zgodnie z zasadami tej metody wyceny, iż wartość jednostkowa szacowanej działki zawiera się pomiędzy ceną minimalną i maksymalną działek porównawczych.

Oszacowana wartość 1 m2 powierzchni wycenianej nieruchomości, ze względu na równy poziom ufności do wszystkich uzyskanych wyników, jest równa średniej arytmetycznej skorygowanych wartości 1 m2 działek porównawczych i wynosi:

wg = (1175+1188+789+1475) zł/m2: 4 = 1157 zł/m2. W związku z tym oszacowana wartość rynkowa wycenianej nieruchomości gruntowej wynosi:

WRU= 2587 m2 x 1157 zł/m2 = 2.993.159 zł. Oszacowana wartość rynkowa prawa wieczystego użytkowania, złożonej z działek ewid. nr 36/1, 36/2, 36/3 obręb 1-05-47,

położonych w Warszawie, przy al. Wilanowskiej (KW Nr WA2M/00313805/1) na dzień 27.10. 2006 wynosi WRU= 2587 m2 x 1157 zł/m2 = 2.993.159 zł

Dopis: Całość obszaru to 2587 m2. Wyceniono na 2.993.159 zł, – czyli wartość 1 m2 to 1157 zł

NAWARTOŚĆ

5.A

Wywód materialny nt. rozpoznanego operatu

Ceny działek za 1 m2 w roku 2006, także w roku 2011, także w dniu dzisiejszym są różne. Wg. źródeł profesjonalnych cena w tym obrębie, obszarze naszego zainteresowania w roku 2006 wynosiły od 6000 PLN. wzwyż, za 1 m2. ( wg. ich operatów archiwalnych !) Wg. trzech innych developerów za 1m2 cena ta wynosiła w dniu raportu od 900 PLN do 1100 PLN od 3300 PLN do 3500 PLN. ( informacja z maja b.r.) Wg. Delegatury Biura Gospodarowania Nieruchomościami to ok. 3000 PLN. ( Cena działki nie jest ceną użytkowania wieczystego)

Kalkulacja Hipotetyczna wg powyższego:

2.587 m2 przy wersji 1. to 6000 m2 to = 15.522.000 PLN Developer ( jedna firma )

2.587 m2 przy wersji 2 to 3000 m2 to = 7.761.000 PLN Developer ( trzy firmy )

2.587 m2 przy wersji 3 przy średniej 2100 m2 to = 5.432.700 PLN „operat > miasto”

2.587 m2 przy wersji 4 sprzedaż 1909 m2 to = 4.938.583 PLN

Wersja 4 opierała się na operacie

Tzw. „skażenia” działki, która wchodzi obszar całości, nie musi wpływać na cenę gdyż problemy różnego rodzaju czasami są względne w stosunku do działek pozostałych i ich relatywizm może być wynikiem przemyślanych działań trudnych do udowodnienia. W wielu przypadkach w rozprawach sądowych roszczący nie stawiają się na sprawy i tym samym zamykają procedurę i „zezwalają” na wpisy prawne. Udowodnione jest na obszarze m,st, Warszawy że tzw. „skażenie” jest skażeniem mającym na celu zaniżenie wartości gruntów przyległych a tym bardziej jest to nagminne, gdy działka „roszczeniowa” znajduje się w tzw. centrum obszaru wycenianego. W 100 przypadkach, gdy działka znajdowała się na obrzeżu terenu podstawowego, w 87 przypadkach nie wpływała na cenę gruntu, w 23 przypadkach miała znaczenie. W 100 przypadkach, gdy „skażenie” było w środku obszaru zbywanego lub pozyskiwanego w 91 przypadkach miała wpływ na obniżanie wartości bardzo istotnych gruntów o strategicznym znaczeniu dla miasta. Stwierdzono istnienie grup powiązanych jako pośrednicy, którzy przejmowali grunt na czas pomiędzy wycena a uzyskaniem wpisu prawnego. W tym momencie zbywający na rzecz podstawowego kupca miał czas na kasację „skażenia”. Dlaczego w tak poważnej transakcji nie istnieje przynajmniej jeden kontroperat!? Jeden operat nie jest materiałem, który może być analogowany. Na obszarze m.st. Warszawy na podstawie konkursu wybiera się do określonych działań jednego taksatora na czas określony. Każda nowa umowa jest wynikiem konkursu.

Kontroperat odbywa się bez przekazywania wiedzy o poprzednim taksatorze. Takie działanie powinno się odbyć w obrębie zaufania przy zachowaniu nie dostępności do wyników poprzednich.

6.

Regulamin Sprzedaży Nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Wilanów” z Siedzibą w Warszawie (stan prawny na dzień 6 listopada 2006 r.) Załącznik 0 1 97 Nr 1 Do Uchwały Nr 30/10/2006 Rady Nadzorczej 00 2006 SM „Osiedle Wilanów” z dn.09.10.2006

Działania bez rażących uchybień w stosunku do powyższego

Nie możliwość wychwycenia rażących odstąpień od zapisu regulaminu


7,

Dowód prawny

Przedmiot przetargu i specyfikacja warunków przetargu Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Wilanów" w Warszawie, ul. Niemirowska l m. 4 dotycząca sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości nie zabudowanej położonej w Warszawie Dzielnica Wilanów przy Al. Wilanowskiej składającej się z działek Nr 36/1, 36/2, 36/3 w obrębie 1-05-47 o łącznej powierzchni 2.587 m2 opisanej w księdze wieczystej Nr WA2M/00313805/1 prowadzonej w Sądzie Rejonowym dla Warszawy - Mokotowa VII Wydział Ksiąg Wieczystych. Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym jako teren U-13 zespół handlowo-usługowy ze szczególnym uwzględnieniem usług sportu i rekreacji. Cena wywoławcza netto 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych netto). Wadium wynosi 300.000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych). Do ceny uzyskanej w przetargu będzie doliczony należny podatek VAT. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty kupna nieruchomości z podaniem ceny nabycia oraz potwierdzenie wpłaty wadium. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Wilanów" w PKO BP SA. XV O/Warszawa Nr 58 1020 1156 0000 7102 0006 6050 w terminie do godz. 12.00 w dniu 22.11.2006 r. (liczy się dzień uznania środków na rachunku Spółdzielni). Oferta - pod rygorem odmowy dopuszczenia do przetargu - winna zawierać:

1). Imię i nazwisko, adres oferenta lub nazwę i status prawny składającego ofertę, siedzibę i aktualny odpis właściwego rejestru, wskazanie NIP i REGON.

2). Oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości oraz 0 zapoznaniu się z warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu a także w regulaminie przetargowym i przyjęciu ich bez zastrzeżeń (wpłacenie wadium oznacza akceptację warunków i regulaminu przetargu).

3). Oferowaną cenę nabycia wyrażoną kwotą w PLN, która nie może być niższa niż cena wywoławcza określona w treści ogłoszenia, bez dodatkowych warunków i zastrzeżeń.

4). Oznaczenie przedmiotu oferty.

5). Zobowiązanie nabywcy do pokrycia kosztów, podatków i opłat związanych z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości.

6). Data sporządzenia oferty i podpis oferenta będącego osobą fizyczną, podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta nie będącego osobą fizyczną na ofercie oświadczeniach.

7). Potwierdzenie - dowód wpłaty wadium.

8). Wskazanie numeru rachunku bankowego, na który ma być zwrócone wadium w razie nie przyjęcia oferty.

Cudzoziemiec spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego winien legitymować się przy podpisaniu umowy ostatecznej zezwoleniem MSWiA na zakup w/w nieruchomości. Oferty w zaklejonych kopertach z napisem „Przetarg nieruchomości" należy składać do sekretariatu Spółdzielni w terminie do dnia 23.11.2006 r. do godz. 10.00. Komisyjne otwarcie w obecności oferentów i zakwalifikowanie ofert odbędzie się w dniu 23.11.2006 r. o godzinie 10.30 w siedzibie Spółdzielni. Oferent powinien posiadać na przetargu dokumenty potwierdzające jego tożsamość a w przypadku reprezentowania osoby trzeciej dokumentami stwierdzającymi uprawnienie do reprezentowania tej osoby. W przypadku zaoferowania przez dwóch lub więcej oferentów tej samej lub zbliżonej ceny, przetarg będzie kontynuowany w formie licytacji ustnej ograniczony do ofert zakwalifikowanych w przetargu pisemnym. Wysokość postąpienia wynosi 30.000 zł. Za zbliżone uznaje się ceny różniące się kwotą nie większą od 150.000 zł. Osoby zainteresowane kupnem nieruchomości winny zakupić materiały przetargowe lub uzyskać szczegółowe informacje w siedzibie Spółdzielni tel. (0-22) 842 64 71 w dni robocze w godzinach 10.00 do 15.00; jak również po uprzednim uzgodnieniu można dokonać oględzin nieruchomości oraz zapoznać się z regulaminem przetargu na miejscu lub na stronie internetowej www:smoswilanow.pl.

Wadium przepada na rzecz Spółdzielni, jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, nie zapłaci w terminie ceny nabycia lub, gdy uchyli się od zawarcia umowy kupna-sprzedaży nieruchomości. Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, będzie zarachowane na poczet ceny. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn; w takim przypadku wpłacone wadium zostanie niezwłocznie zwrócone bez oprocentowania nie później niż w ciągu 7 dni. Dotyczy to również osób, których oferty nie zostaną przyjęte. Zawarcie ostatecznej umowy z oferentem zostanie poprzedzone podpisaniem, w ciągu 14 dni od rozstrzygnięcia wyników przetargu, umowy warunkowej sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego, z tym zastrzeżeniem, że Gmina m.st. Warszawy nie skorzysta z prawa pierwokupu przysługującej jej w stosunku do sprzedawanych gruntów na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami. Umowa rozporządzająca zostanie zawarta w miejscu i terminie wskazanym przez Spółdzielnię, nie później niż w ciągu 30 dni od upływu terminu do skorzystania z prawa pierwokupu, pod warunkiem wniesienia pełnej kwoty nabycia na rachunek bankowy Spółdzielni. Oferent - nabywca zadeklaruje, że dokona zapłaty kwoty ustalonej w drodze przetargu na konto Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Wilanów" przy ul. Niemirowskiej l m. 4 w PKO BP S.A. XV Oddział w Warszawie Nr 58 1020 1156 0000 7102 0006 6050 za nabycie prawa użytkowania wieczystego w/w nieruchomości. Pierwsza wpłata wyniesie 25% ceny sprzedaży i zostanie uiszczona przed zawarciem umowy warunkowej a pozostała część przed zawarciem umowy ostatecznej.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Wilanów" ul. Niemirowska l m,4 -25, IDENT: 012057203 te /fax. 842 64 71; 842 11 87; 642 76 57 Nr konta 58 1020 1156 0000 7102 0006 6050

8.

Dowód prawny


UCHWAŁA Nr 39/11/2006

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Wilanów" z dnia 6 listopada 2006 r. w sprawie: przetargu na sprzedaż nieruchomości. Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu Spółdzielni, na podstawie § 48 ust. l pkt. 23 Statutu Spółdzielni i realizując postanowienia § 7 Regulaminu sprzedaży nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Wilanów" postanawia, co następuje:

1.Wyraża zgodę na ogłoszenie pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w Warszawie Dzielnica Wilanów przy Al. Wilanowskiej składającej się z działek Nr 36/1, 36/2, 36/3wobrębie 1-05-47 o łącznej powierzchni 2.587 m opisanej w księdze wieczystej Nr WA2M/00313805/1 prowadzonej w Sądzie Rejonowym dla Warszawy - Mokotowa VII Wydział Ksiąg Wieczystych. Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym jako teren U-13 zespół handlowo-usługowy ze szczególnym uwzględnieniem usług sportu i rekreacji. Akceptuje proponowaną cenę wywoławczą ustaloną w oparciu o operat szacunkowy opracowany przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę netto 3.000.000zł (słownie: trzy miliony złotych netto) oraz wysokość wadium na kwotę 300.000zł (słownie: trzysta tysięcy złotych). Do ceny uzyskanej w przetargu będzie doliczony należny podatek VAT. Akceptuje kwotę 200 zł brutto jako opłatę za materiały przetargowe dla oferentów oraz dodatkowo 100 zł brutto za kopię operatu szacunkowego.

4.Przyjmuje termin składania ofert w terminie do dnia 23.11.2006 r. do godz. 10.00

a rozpoczęcie przetargu o godzinie 10.30.

5.W przypadku zaoferowania przez dwóch lub więcej oferentów tej samej lub zbliżonej ceny. ustala się iż przetarg będzie kontynuowany w formie licytacji ustnej ograniczony do ofert zakwalifikowanych w przetargu pisemnym. Wysokość postąpienia ustala na kwotę 30.000 zł. Za zbliżone uznaje się ceny różniące się kwotą nie większą od 150.000 zł.

§2 Ogłoszenie należy opublikować w „Gazecie Wyborczej" w wydaniu o zasięgu ogólnokrajowym trzykrotnie w dwóch pierwszych tygodniach po zleceniu. Ponadto ogłoszenie należy opublikować na stronie internetowej www:trader.pl i Spółdzielni www:smoswilanow.pl oraz na tablicach ogłoszeń Spółdzielni.

§3 W przetargu weźmie udział wyznaczonych dwóch członków Rady Nadzorczej w charakterze obserwatorów.

§4 W Regulaminie sprzedaży nieruchomości zatwierdzanym Uchwałą Nr 30/10/2006 r. Rady Nadzorczej z dnia 9.10.2006 r. wprowadza się następujące zmiany:

W § 8 w ust. l pkt. 14 cyfrę l % zamienia się na cyfrę 5 %.

W § 8 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

Obwieszczenie o przetargu, którego wymagania zostały określone w ust. 1 może być opublikowane w formie uproszczonej, pod warunkiem zamieszczenia w materiałach przetargowych pełnej specyfikacji warunków przetargu sprzedaży nieruchomości’”: 7 Dotychczasowe ust. 3 i 4 otrzymują numerację ust. 4 i 5.. W § 14 w ust. l, pkt. 2 wyrazy „jednego procenta" zamienia się na wyrazy pięciu procent

§5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą udział wzięło 8 uprawnionych członków Rady Nadzorczej. Za przyjęciem uchwały głosowało 8 osób, przeciw 0.wstrzymujących się głosów było 0. Przewodniczący Rady Nadzorczej Edward Starzak. Sekretarz Rady Nadzorczej Czesław Przewoźnik.

9.

Dowód prawny


UCHWAŁA Nr nieczytelny/11/2006

Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Wilanów" z dnia 7 listopada 2006 r. w sprawie: warunków przetargu na sprzedaż nieruchomości.

Zarząd Spółdzielni, na podstawie § 7 Regulaminu sprzedaży nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Wilanów", po uzgodnieniu z Radą Nadzorczą w dniu 6 listopada 2006 r. postanawia, co następuje:

§1 1.Ogłosić ofertowy, pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w Warszawie Dzielnica Wilanów przy AL Wilanowskiej składającej się z działek Nr 36/1, 36/2, 36/3 w obrębie 1-05-47 o łącznej powierzchni 2.587 m2 opisanej w księdze wieczystej Nr WA2M/00313805/1 prowadzonej w Sądzie Rejonowym dla Warszawy - Mokotowa VII Wydział Ksiąg Wieczystych. Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym jako teren U-13 zespół handlowo-usługowy ze szczególnym uwzględnieniem usług sportu i rekreacji. Ustala się cenę wywoławczą w oparciu o operat szacunkowy opracowany przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę netto 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych netto). Wadium wynosi 300.000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych). Do ceny uzyskanej w przetargu będzie doliczony należny podatek VAT. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty kupna nieruchomości z podaniem ceny nabycia oraz potwierdzenia wpłaty wadium. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Wilanów" w PKO BP SA. XV O/Warszawa Nr 58 1020 1156 0000710200066050 w terminie do godz. 12.00 w dniu 22.11.2006 r. (liczy się dzień uznania środków na rachunku bankowym Spółdzielni). Oferta - pod rygorem odmowy dopuszczenia do przetargu - winna zawierać: l). 805/1) Imię i nazwisko, adres oferenta lub nazwę i status prawny składającego ofertę, siedzibę i aktualny odpis z właściwego rejestru, wskazanie NIP i REGON. 2). Oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości oraz o zapoznaniu się z warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu a także w regulaminie przetargowym i przyjęciu ich bez zastrzeżeń (wpłacenie wadium oznacza akceptację warunków i regulaminu przetargu). 3). Oferowaną cenę nabycia wyrażoną kwotą w PLN, która nie może być niższa niż cena wywoławcza określona w treści ogłoszenia, bez dodatkowych warunków i zastrzeżeń. 4). Oznaczenie przedmiotu oferty. 5). Zobowiązanie nabywcy do pokrycia kosztów, podatków i opłat związanych z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości. 6). 1156 0000 7Data sporządzenia oferty i podpis oferenta będącego osobą fizyczną, podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta nie będącego osobą fizyczną na ofercie i oświadczeniach. 7).) Dowód wpłaty wadium. 8). Wskazanie numeru rachunku bankowego, na który ma być zwrócone wadium w razie nie przyjęcia oferty. Cudzoziemiec spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego winien legitymować się przy podpisaniu umowy ostatecznej zezwoleniem MSWiA na zakup w/w nieruchomości. Oferty w zaklejonych kopertach z napisem „Przetarg nieruchomości Nr l należy składać w Sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 23.11.2006 r. do godz. 10.00. Komisyjne otwarcie w obecności oferentów i zakwalifikowanie ofert odbędzie się w dniu 29.11.2006 r. o godzinie 13.30 w siedzibie Spółdzielni. Oferent powinien posiadać na przetargu dokumenty potwierdzające jego tożsamość a w przypadku reprezentowania osoby trzeciej dokumentami stwierdzającymi uprawnienie do reprezentowania tej osoby.

8.W przypadku zaoferowania przez dwóch lub więcej oferentów tej samej lub zbliżonej ceny, przetarg będzie kontynuowany w formie licytacji ustnej ograniczony do ofert zakwalifikowanych w przetargu pisemnym. Wysokość postąpienia wynosi 30.000 zł. Za zbliżone uznaje się ceny różniące się kwotą nie większą. od 150.000 zł.

9. Osoby zainteresowane kupnem nieruchomości winny zakupić materiały przetargowe w cenie200zł brutto oraz 100 006 zł brutto dodatkowo za kopię operatu szacunkowego i uzyskać szczegółowe informacje w siedzibie Spółdzielni tel. (0-22) 842 64 71 w dm robocze w godzinach 10.00 do 15.00, jak również po uprzednim uzgodnieniu można dokonać oględzin nieruchomości oraz zapoznać się z regulaminem przetargu na miejscu lub na strome internetowej www:smoswilanow.pl. Wadium przepada na rzecz Spółdzielni, jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, nie zapłaci w terminie, określonym w § 5, ceny nabycia lub, gdy uchyli się od zawarcia umowy kupna-sprzedaży nieruchomości. Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, będzie zarachowane na poczet ceny. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn; w takim przypadku wpłacone wadium zostanie niezwłocznie zwrócone bez oprocentowania nie później, niż w ciągu 7dni.Dotyczy to również osób, których oferty nie zostaną przyjęte.

§2 Ogłoszenie należy opublikować 3 razy (środa, wtorek, środa) w „Gazecie Wyborczej" w wydaniu o zasięgu ogólnokrajowym w dwóch pierwszych tygodniach od daty zlecenia. Ponadto ogłoszenie zostanie opublikowane na stronie internetowej www:trader.pl i Spółdzielni www:smoswilanow.pl oraz na tablicach ogłoszeń Spółdzielni.

§3 1.Na materiały przetargowe składają się: opis przedmiotu przetargu i specyfikacja warunków przetargu, wzór oferty nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, odpis zwykły z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów, wyrys z mapy geodezyjnej, wyciąg z Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Wilanowa Wysokiego, wyciąg z operatu szacunkowego (dla zainteresowanych kserokopia operatu szacunkowego za dodatkową odpłatnością), mapka z lokalizacją sprzedawanej nieruchomości. 2.Ustala się cenę za materiały przetargowe w wysokości 200 zł brutto oraz dodatkowo100złbruttozakopię operatu szacunkowego.

§4 1.Do przeprowadzenia przetargu powołuje się Komisję Przetargową w składzie:

Przewodniczący Komisji - Janusz Niciński - Prezes Zarządu, Sekretarz Komisji - Barbara Kamińska - Specjalista ds. członkowsko - mieszkaniowych, Członek Komisji - Anna Szustak - Specjalista ds. organizacyjno - samorządowych. W przetargu bierze udział wyznaczonych dwóch członków Rady Nadzorczej w charakterze obserwatorów.

Obsługę prawną w czasie przetargu pełni Adwokat/Radca Prawny wyznaczony przez Kancelarię prawną mec. Andrzeja Kalińskiego.

§5 Zawarcie ostatecznej umowy z oferentem zostanie poprzedzone zawarcie w terminie 14 dni od rozstrzygnięcia przetargu umowy warunkowej sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego z tym zastrzeżeniem, że Gmina m.st. Warszawy nie skorzysta z prawa pierwokupu przysługującej jej w stosunku do sprzedawanych gruntów na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami. Umowa rozporządzająca zostanie zawarta w miejscu i terminie wskazanym przez Spółdzielnię, nie później niż w ciągu 30 dni od upływu terminu do skorzystania z prawa pierwokupu, pod warunkiem wniesienia pełnej oferowanej kwoty na rachunek bankowy Spółdzielni.

§6 Przechowywaniem pełnej dokumentacji związanej ze sprzedażą nieruchomości powierza się stanowisku ds. wynajmu i windykacji przez okres 5 lat.

§7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

10.

Dowód prawny


Warszawa, dnia 23 listopada 2006 r. PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji Przetargowej w sprawie przebiegu przetargu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się z działek Nr 36/1, 36/2, 36/3 w obrębie 1-05-47 przy Al. Wilanowskiej KW Nr WA2M/00313805/1.

Komisja Przetargowa obradowała w składzie: Przewodniczący - Janusz Niciński - Prezes Zarządu; Sekretarz - Barbara Kamińska - specjalista ds. członkowsko-mieszkaniowych; Członek - Anna Szustak - specjalista ds. samorządowo-organizacyjnych oraz obserwatorzy z ramienia Rady Nadzorczej: Pan Krzysztof Jagodziński, Pan Marek Kopczyński, Pan Edward Starzak. Przewodniczący Komisji - Pan Janusz Niciński poinformował oferentów i uczestników Komisji o następujących warunkach i trybie przeprowadzenia przetargu pisemnego i warunkach przejścia do przetargu w drodze licytacji na zawarcie umowy kupna -sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie przy Al. Wilanowskiej:

a). Obwieszczenie prasowe o przetargu zostało zamieszczone w czasopiśmie „Gazecie Wyborczej" w dniach:: 8.11.2006 r. 14.11.2006 r. i 15.11.2006 r., równocześnie obwieszczenie wywieszono na tablicach ogłoszeń oraz na klatkach schodowych budynków Spółdzielni a ponadto umieszczono na stronie internetowej Spółdzielni www:smoswilanow.pl oraz „Domiporta.pl — Serwis Nieruchomości.

b). W obwieszczeniu prasowym i ogłoszeniach została określona data przetargu na dzień 23.11.2006 r. o godzinie 10.30 i o miejscu przetargu - siedziba Spółdzielni przy ul. Niemirowskiej l m. 4.

c). Oferentom przedstawiono członków Komisji i jej obserwatorów z ramienia Rady Nadzorczej oraz prowadzącego przetarg w osobie Pana Janusza Nicińskiego tj. Przewodniczącego Komisji Przetargowej.

d). Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w Warszawie Dzielnica Wilanów przy Al. Wilanowskiej składającej się z działek Nr 36/1, 36/2, 36/3 w obrębie 1-05-47 o łącznej powierzchni 2.587 m2 opisanej w księdze wieczystej Nr WA2M/00313805/1 prowadzonej w Sądzie Rejonowym dla Warszawy - Mokotowa VII Wydział Ksiąg Wieczystych. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu Wilanowa Wysokiego i Wilanowa Niskiego Zachodniego z dnia 16 listopada 2002 r. jako teren U-13 zespół handlowo-usługowy ze szczególnym uwzględnieniem usług sportu i rekreacji.

e). Wysokość ceny wywoławczej określonej na podstawie operatu szacunkowego opracowanego przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 3.000.000 PLN netto.

f). Wysokość wymaganego wadium wynosiła - 300.000 PLN. g). Wysokość postąpienia wynosiła - 30.000 PLN.

h). Za cenę zbliżoną uznano kwotę nie wyższą od 150.000 PLN.

Komisja stwierdziła nienaruszalność kopert opatrzonych datą wpływu na dziennik oraz
ponumerowanych w kolejności wpływu na Sekretariat Spółdzielni. Komisyjnie otwarto oferty i stwierdzono ważność złożonych ofert. Następnie wszyscy członkowie Komisji Przetargowej złożyli oświadczenie na piśmie zgodnie z wymogami § 4 pkt. 3 „Regulaminu sprzedaży nieruchomości".

Lista uczestników przetargu (nazwisko i imię oferenta lub dokumenty potwierdzające umocowanie osoby lub osób działających w imieniu oferenta do uczestnictwa w przetargu, data potwierdzenia wpłaty wadium ustalona przez Komisję na podstawie złożonych dokumentów w ramach pisemnej oferty):

1). „FORINVESTO" Spółka z o.o. 05-260 Marki k/Warszawy ul. Piłsudskiego 123 C - cena ofertowa netto 3.870.000 PLN.

2). „MERKURY S.J." Spółka z o.o. 01-553 Warszawa, ul. Plac Inwalidów Nr 4/6/8, lok. 2 - cena ofertowa netto - 4.050.000 PLN.

Komisja ustaliła, że różnica pomiędzy złożonymi ofertami wynosi 180.000 PLN. Oznacza to, że nie zostały spełnione warunki do przeprowadzenia licytacji ustnej.

Komisja stwierdziła ważność przetargu (do przetargu stawiło się więcej niż jeden oferent) oraz spełnienie warunków do przeprowadzenia przetargu.

Prowadzący przetarg podał do wiadomości uczestnikom przetargu podstawowe prawa i obowiązki oferentów skutki prawne zawarcia umowy kupna - sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej. Następnie odpowiadał napytania stawiających do przetargu.

6. W wyniku rozpatrzenia pisemnych złożonych ofert zgodnie z obowiązującym Regulaminem sprzedaży nieruchomości SM „Osiedle Wilanów" nabywcą nieruchomości przy AL Wilanowskiej został „MERKURY S.J." Spółka z o.o. 01-553 Warszawa, ul. Plac Inwalidów Nr 4/6/8, lok. 2 za cenę zaoferowaną w wysokości netto 4.050.000.PLN (słownie złotych: cztery miliony pięćdziesiąt tysięcy złotych netto) plus należny podatek VAT w wysokości 22 %, daje kwotę brutto 4.941.000 zł (słownie złotych: pięć milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy złotych brutto). Zaoferowana cena była ceną najwyższą.

7. Przewodniczący Komisji poinformował oferenta (nabywcę), że zawarcie ostatecznej
umowy z oferentem zostanie poprzedzone podpisaniem w dniu 27 listopada 2006 r.
o godz. 15.00 umowy warunkowej sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego z tym zastrzeżeniem, że Gmina m.st. Warszawy nie skorzysta z prawa pierwokupu przysługującej jej w stosunku do sprzedawanych gruntów na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami. Przed podpisaniem umowy warunkowej (wstępnej) nabywca zobowiązany jest do wpłaty 25 % ceny ustalonej w drodze przetargu tj. kwotę w wysokości netto 1.012.500 PLN plus 22 % podatku VAT, co daje kwotę brutto 1.235.250 PLN. Umowa rozporządzająca zostanie zawarta w miejscu i terminie wskazanym przez Spółdzielnię, nie później niż w ciągu 30 dni od upływu terminu do skorzystania z prawa pierwokupu, pod warunkiem wniesienia pełnej zaoferowanej kwoty na rachunek bankowy Spółdzielni. Wpłacone wadium w wysokości 300.000 PLN będzie zaliczone na poczet wpłaty przed zawarciem umowy ostatecznej.

8. Protokół niniejszy został odczytany w obecności uczestnika przetargu (nabywcy nieruchomości).

9. Protokół po odczytaniu podpisali członkowie Komisji Przetargowej, obserwatorzy z ramienia Rady Nadzorczej i nabywca nieruchomości. Podpisy członków Komisji Przetargowej. (jak w tytule) Podpis Pełnomocnika Nabywcy nieruchomości Paweł Jan Kowalski

"M E R K U R Y" S. J,.Spółka z o.o. 01-533 Warszawa Pl. Inwalidów 4/6/8 lok. 2 tel. 817-00-93, Regon0149127''

Obserwatorzy z ramienia Rady Nadzorczej ( jak w tytule)

Zarząd Spółdzielni zatwierdził wyniki przetargu przedstawione przez Komisję Przetargową w dniu 23.11.2006 r.Zatwierdzenie Protokołu - Zarząd Spółdzielni: Janusz Niciński - Prezes Zarządu. Zastępce Prezesa Paweł Jarmowicz.

Podpis kwitujący protokół: Otrzymałem 000 0 dn.23.11.2006. Faksymil - Paweł Jan Kowalski. Pieczątka "M E R K U R Y" S. J,.Spółka z o.o. 01-533 Warszawa Pl. Inwalidów 4/6/8 lok. 2 tel. 817-00-93, Regon0149127''

11.

Dowód prawny

Warszawa, dnia 18 grudnia 2006 r. L.dz. PR/06

Do Urzędu Miasta st. Warszawy Biuro Gospodarki Nieruchomościami

Delegatura w Dzielnicy Wilanów 02-958 Warszawa ul. Kostki Potockiego 11

Dot: wydania oświadczenia o nie skorzystanie z prawa pierwokupu do nieruchomości -działka Nr 36/1, 36/2, 36/3 z obrębu 1-05-47 przy AL Wilanowskiej.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Wilanów" w Warszawie w związku z zamiarem zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - działka Nr 36/1, 36/2, 36/3 z obrębu 1-05-47 przy AL Wilanowskiej - zwraca się z prośbą o wydanie Oświadczenia o nie skorzystanie z prawa pierwokupu do w/w nieruchomości.

Z poważaniem Prezes Janusz Niciński


12.

Dowód prawny


Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedla Wilanów ul. Niemirowska 1 m 4. 02-921 Warszawa dn.30 grudnia 2006 r.

MERKURY SJ” Spółka z.o.o. Pl.Inwalidów Nr 4/6/8 lik.2 01 – 553 Warszawa

OŚWIADCZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Wilanów" oświadcza, że Miasto Stołeczne Warszawa nie skorzystało w terminie wynikającym z art. 110 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 1997 r. Nr 115, póz. 741 z późn. zm.), z przysługującego mu na podstawie, art. 109 ust. l pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nie zabudowanej działek gruntu położonych w Warszawie, przy AL Wilanowskiej, oznaczonych numerami ewidencyjnymi 36/1, 36/2, 36/3 z obrębu 1-05-47 o powierzchni 2.587 m2.

Prezes Zarządu Janusz Niciński .Z-ca Prezesa Paweł Jarmowicz


13.

Dowód prawny

Wyciąg


Repertorium A nr 12497/ 2006 Z aktu Notarialnego 30.12.2006

Janusz Niciński, Paweł Jarmowicz działając w imieniu SM. Wilanów z siedzibą w Warszawie... /..../.... a reprezentowana przez nich spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawo użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Miasta Stołecznego Warszawy, położonego w Warszawie przy Al. Wilanowskiej, dzielnica Wilanów, oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków jako działki numer: 36/1 (trzydzieści sześć łamane przez jeden), 36/3 (trzydzieści sześć łamane przez trzy) i 36/2 (trzydzieści sześć łamane przez dwa) - w obrębie ewidencyjnym 1-05-47, obszaru 2.587 M2 (dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt siedem metrów kwadratowych), objętego prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa księgą wieczystą KW Nr WA2M/00313805/1 - za cenę brutto 4.941.000 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy) złotych ( z naliczonym podatkiem VAT) i pod warunkiem, że Miasto Stołeczne Warszawa nie skorzysta z prawa pierwokupu przysługującego mu na podstawie art. 109 ust. l pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997, o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity - Dz.U. z 2004 roku Nr 261 póz. 2603 ze zm.) - a spółka pod firmą „MERKURY S.J." Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przedmiot umowy za wymienioną cenę i pod powyższym warunkiem kupiła; umowa powyższa została udokumentowana aktem notarialnym sporządzonym przez Justynę Jaśkiewicz - notariusza w Warszawie, za nr Rep A 7812/2006', a jego wypis zostaje załączony do niniejszego aktu.

Z treści powołanego wyżej aktu notarialnego wynika w szczególności, że zostały do niego załączone następujące dokumenty: a) wypis z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydany z upoważnienia Prezydenta m.st. Warszawy w dniu 15 listopada 2006 roku, za nr AM-D-XV-MM/7327/l585/06, z którego wynika, że wyżej opisane działki gruntu zgodnie z -5- w dziale II księgi wieczystej Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Wilanów" wpisana jest na podstawie umowy oddania gruntu w użytkowanie wieczyste i przeniesienia własności budynków zawartej w dniu 31 grudnia 1998 roku, aktem notarialnym sporządzonym przez asesora notarialnego Roberta Błaszczaka, zastępcę Pawła. Błaszczaka - notariusza w Warszawie, za nr Rep A 26480/98, której wypis złożony został do akt księgi wieczystej KW Nr 313799,- w działach III i IV powyższej księgi wieczystej wpisów nie ma, jednakże do działu 587III 0 998 98 zarejestrowany został w dniu 15 grudnia 2006 roku, pod nr VDZ.KW./WA2M/33776/06/l, wniosek o wpis. 7 Stawający oświadczają ponadto, że wniosek zarejestrowany do powyższej księgi wieczystej złożony został przez Miasto Stołeczne Warszawę i dotyczy wpisu ostrzeżenia o toczącym się postępowaniu sądowym; jednocześnie do niniejszego aktu zostaje okazane pismo informacyjne z dnia 19 grudnia 2006 roku, nr GK-D-XV/722/2902/2006 - skierowane przez Miasto Stołeczne Warszawę do spółki pod firmą „MERKURY S.J." Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z którego wynika, że Miasto Stołeczne Warszawa skierowało przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Wilanów" w dniu 14 listopada 2006 roku powództwo o rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego stanowiącej postawę nabycia przez tę spółdzielnię prawa użytkowania wieczystego przedmiotowego gruntu. Mając na uwadze powyższe strony zgodnie uznają, że przedmiot warunkowej umowy sprzedaży powołanej wyżej posiada na dzień dzisiejszy wadę prawną, która może stanowić po stronie kupującej spółki podstawę do odstąpienia od umowy i żądanie zwrotu wpłaconej do dnia dzisiejszego kwoty pieniężnej; Jacek Maciej Walawender jako Członek Zarządu spółki pod firmą „MERKURY S.J." Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oświadcza jednak, że reprezentowana przez niego spółka zainteresowana jest zawarciem umowy

7.Jacek Maciej Walawender jako Członek Zarządu spółki pod firmą „MERKURY S.J." Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oświadcza, że zgodnie z §14 ust. 6 lit. „a" i „b" umowy reprezentowanej przez niego spółki w brzmieniu ustalonym w tekście jednolitym przyjętym uchwałą numer II podjętą w dniu 7 kwietnia 2004 roku, zaprotokołowaną przez asesora notarialnego Justynę Jaśkiewicz, zastępcę Katarzyny Łęczyckiej - notariusza w Warszawie, za nr Rep A 3586/2004, do nabycia nieruchomości jak również na zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej dwukrotność kapitału zakładowego /S.Jpółki nie jest wymagana zgoda Zgromadzenia Wspólników. -Jacek Maciej Walawender jako Członek Zarządu spółki pod firmą „merkury S.J." Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oświadcza, że reprezentowana przez niego spółka nie jest cudzoziemcem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity - Dz.U z 2004 roku Nr 167 póz. 1758). . §4. Strony oświadczają, że na poczet należnej ceny brutto kupująca spółka zapłaciła na rzecz sprzedającej spółdzielni kwotę 1.235.250, (jeden milion dwieście trzydzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) złotych, co wynika z postanowienia §4 ust. l warunkowej umowy sprzedaży powołanej w §1 ust. l tego aktu. W związku z wadą prawną przedmiotu niniejszej umowy, o której mowa w §1 tego aktu strony zgodnie zmieniają postanowienie §4 ust. 2 warunkowej umowy sprzedaży powołanej w §1 tego aktu - dotyczące terminu zapłaty przez kupującą spółkę na rzecz sprzedającej spółdzielni pozostałej reszty ceny brutto w kwocie 3.705.750 (trzy miliony siedemset pięć tysięcy
siedemset pięćdziesiąt) złotych - w ten sposób, zapłata tej kwoty nastąpi w terminie do 7 (siedmiu) dni licząc od daty wystąpienia któregokolwiek z poniższych zdarzeń:

   spółki pod firmą „merkury S.J." Spółka z ograniczoną, odpowiedzialnością uprawniony do jednoosobowej reprezentacji spółki oświadcza, że reprezentowana przez niego spółka ustanawia na prawie użytkowania wieczystego gruntu opisanego w § l tego aktu hipotekę zwykłą w kwocie 3.705.750 złotych. Strony postanawiają, że w przypadku prawomocnego zakończenia postępowania sądowego z powództwa Miasta Stołecznego Warszawy przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej „OSIEDLE WILANÓW", którego dotyczy wniosek o wpis w dziale III księgi wieczystej KW Nr WA2M/00313805/1, zarejestrowany pod nr DZ.KW./WA2M/33776/06/1 poprzez wydanie orzeczenia korzystnego dla powoda, Spółdzielnia Mieszkaniowa „OSIEDLE WILANÓW" zapłaci na rzecz spółki pod firmą: „MERKURY S.J." Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością kwotę 1.235.250, (jeden milion dwieście trzydzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) złotych w terminie do 7 (siedmiu) dni licząc od daty doręczenia spółdzielni przez spółkę wezwania do zapłaty; w zakreślonym wyżej terminie i przy spełnieniu się zakreślonego wyżej warunku Janusz Niciński i Paweł Jarmowicz jako Członkowie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „OSIEDLE WILANÓW" poddają reprezentowaną przez siebie spółdzielnię egzekucji wprost z niniejszego aktu, na podstawie art. 777 §1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, przy czym wierzyciel będzie mógł wystąpić do właściwego sądu z wnioskiem o nadanie niniejszemu aktowi klauzuli wykonalności w terminie do 3 (trzech) lat licząc od chwili wymagalności zapłaty. §5. Strony postanawiają, że wydanie przedmiotu niniejszej umowy w posiadanie kupującej spółki nastąpi w dniu dzisiejszym, z chwilą podpisania aktu.

Podatek od czynności cywilnoprawnej (ustanowienia hipoteki zwykłej) w

wysokości 0,1% na podstawie art. 7 ust l pkt 7 ,lit „a”r ustawy z dnia 09

września 2000 roku w kwocie 3 706 00 zł podatku od czynności cywilnoprawnej

( umowy sprzedaży ) nie pobrano zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 09 września 2000 roku itd... Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany


14.

Braki wypełniające określony czas pomiędzy jednym działaniem materialnym a następującym po nim tj.w okresie od 30.12.2006 a 10.03.2011.

15.

Dowód prawny

Wyciąg


Repertorium A nr 1737 211 Z AKTU NOTARIALNEGO

Dnia dziesiątego marca roku dwa tysiące jedenastego (10.03.2011) przed Joanną Ślizak notariuszem w Warszawie w jej Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Siennej72/5, stawili się 1. Grzegorz Bolesław Lato, /... / 2.Jan Paweł Bednarek, /.../: Grzegorz Lato jako Prezes PZPN a Jan Bednarek jako Wiceprezes PZPN ds. Piłkarstwa Amatorskiego uprawnieni do łącznej reprezentacji w imieniu Polskiego Związku Piłki Nożnej mającego siedzibę w Warszawie (02-366),przy ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 nr 7, wpisanego do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego /... / Tożsamość stawających notariusz stwierdziła na podstawie okazanych przy niniejszym akcie dokumentów tożsamości, których serie i numery zostały wskazane przy ich nazwiskach.

Z aktu Notarialnego 10.03.2011 cd.

3. Jacek Maciej Walawender, /../-działający jako członek zarządu uprawniony do samodzielnej reprezentacji w imieniu spółki pod firmą Sobieskiego Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie./.../ 4. Robert Ireneusz Ponichtera, /.../. 5. Joanna Żyznowska, /.../ działający: Robert Ponichtera jako Prezes Zarządu, a Joanna Żyznowska jako Zastępca Prezesa Zarządu uprawnieni do łącznej reprezentacji w imieniu Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Wilanów" z siedzibę w Warszawie (adres: 02-921 Warszawa, ulica Niemirowska numer l lok.4), /... / Robert Ponichtera i Joanna Żyznowska oświadczają, że reprezentacja ani jej sposób nie uległy zmianie, /.../

UMOWA PRZENIESIENIA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU I PROTOKÓŁ WYDANIA PIENIĘDZY Z DEPOZYTU § 1. 1. Jacek Walawender działający w imieniu spółki pod firmą Sobieskiego Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oświadcza, że:- na podstawie aktu notarialnego sporządzonego przez czyniącego notariusza w dniu 25 czerwca 2010 roku za Rep. A nr 4850/2010 spółka pod firmą CEFARM NIERUCHOMOŚCI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jako użytkownik wieczysty przeniosła na rzecz spółki pod firmą Sobieskiego Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Warszawie użytkowanie wieczyste niezabudowanego gruntu położonego w Warszawie, dzielnicy Wilanów, przy Al. Wilanowskiej, gminie m.st. Warszawa, województwie mazowieckim, stanowiącego działko numerach: 36/1 (trzydzieści sześć łamane przez jeden), 36/2 (trzydzieści sześć łamane przez dwa) i 36/3 (trzydzieści sześć łamane przez trzy), w obrębie 1-05-47,ołącznymobszarze 2.587 m2 (dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt siedem metrów kwadratowych),oddanego w użytkowanie wieczyste do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2097 (dwa tysiące dziewięćdziesiątego siódmego) ·dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer WA2M/00313805/1 (WA dwa M łamane przez zero zero trzysta trzynaście tysięcy osiemset pięć łamane prze jeden), w dziale II księgi wieczystej numer WA2M/00313805/1jako właściciel wpisane jest Miasto Stołeczne Warszawa, w dziale II księgi wieczystej numer WA2M/00313805/1 jako użytkownik wieczysty wpisana jest spółka pod firmą „Sobieskiego Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji” z siedzibą w Warszawie, w dziale III księgi wieczystej numer WA2M700313805/1 wpisów nie ma, W dziale IV księgi wieczystej numer WA2M/00313805/1 wpisana jest hipoteka umowna zwykła w kwocie 3.705.750,00 (trzy miliony siedemset pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) złotych tytułem zapłaty reszty ceny, na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej„Osiedle Wilanów" z siedzibą w Warszawie, na podstawie umowy przeniesienia użytkowania wieczystego gruntu wraz z oświadczeniem o ustanowieniu hipoteki, zawartej w dniu30 grudnia 2006 roku przed Mirosławą Stachyrą notariuszem w Warszawie,za numerem Rep.12497/2006, w księdze wieczystej numer WA2M/00313805/1 wdziale II uczyniono wzmiankę wniosku z dnia 01 lutego 2011 roku Dz.Kw.WA2M/2229/l 1/1 ...- w księdze wieczystej numer WA2M/00313805/1 innych wzmianek o wnioskach nie uczyniono, a na potwierdzenie powyższych oświadczeń okazuje przy niniejszym akcie:- odpis zwykły księgi wieczystej numer WA2M/00313805/1, wydany przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych w Warszawie, w dniu 10 marca 2011 roku,ogodz.09:46, Sygn. wniosku: CIKW/10.3/169/2011, wypis powołanego wyżej aktu notarialnego Rep. A nr 4850/2010. 2. Jacek Walawender działający w imieniu spółki pod firmą Sobieskiego Devełopment Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oświadcza ponadto, że: powyższa wzmianka o wniosku dotyczy wniosku zawartego w akcie notarialnym, sporządzonym przez czyniącego notariusza, w dniu 27 stycznia 2011roku, za numerem Rep.A-740/2011 o dokonanie wpisu w dziale II księgi wieczystej numer WA2M/00313805/1 poprzez zmianę firmy spółki wpisanej jako użytkownik wieczysty gruntu z „Sobieskiego Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ‘w organizacji" na „Sobieskiego Devełopment Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (REGON 142593323)", nie zaszły żadne zmiany w treści księgi wieczystej numer WA2M/00313805/1od chwili wydania powyższego odpisu księgi wieczystej ani też do księgi tej nie wpłynął w tym okresie jakikolwiek wniosek o dokonanie wpisu - reprezentowana przez niego spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 22 września 2010 roku, a zatem po dacie zawarcia umowy stanowiącej podstawę wpisu tej spółki w dziale II księgi wieczystej numer WA2M/00313805/1, stąd w dziale II tej księgi wieczystej spółka ta wpisana jest jako użytkownik wieczysty gruntu z dopiskiem „w organizacji". postępowanie z powództwa Miasta Stołecznego Warszawy przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Wilanów" z siedzibą w 'Warszawie oraz spółce pod firmą CEFARM NIERUCHOM0ŚCI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, o rozwiąnie stosunku prawnego użytkowania wieczystego gruntu opisanego w ust. l powyżej, prowadzone przed Sądem Okręgowym w Warszawie XXIV Wydział Cywilny w sprawie o sygnaturze akt XXIV C 1713/08. zostało zakończone wyrokiem oddalającym w całości powództwo Miasta Stołecznego Warszawy w dniu 22października 2010 roku,a wyrok na dzień dzisiejszy jest prawomocny, co potwierdza okazany do niniejszego aktu wypis prawomocnego wyroku w sprawie o sygnaturze akt XXIV C 1713/08,sporządzony w dniu11 stycznia 2011 roku, na którym widnieje adnotacja o uprawomocnieniu się tego wyroku z dniem 23 grudnia 2010 roku, użytkowanie wieczyste przedmiotowego gruntu nie jest obciążone innymi, poza wyżej opisaną hipoteką, ograniczonymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani ograniczeniami w rozporządzaniu (za wyjątkiem prawa pierwokupu przysługującego Miastu Stołecznemu Warszawie na podstawie art. 109 ust. l pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity - Dz.U. z 2010 roku Nr 102 póz, 651 ze zm.), nieruchomość nie jest w całości lub części przedmiotem najmu lub dzierżawy, przedmiotowe użytkowanie wieczyste gruntu nie jest przedmiotem postępowania egzekucyjnego, wolne jest od zajęć, nie jest przedmiotem żadnych roszczeń o jego przeniesienie, reprezentowana przez niego osoba prawna dotychczas nie zawarła z osobą trzecią umowy mającej za przedmiot zbycie przedmiotowego użytkowania wieczystego gruntu w całości lub części, według jego najlepszej wiedzy przedmiotowe użytkowanie wieczyste gruntu jest wolne od roszczeń ewentualnych dawnych właścicieli lub posiadaczy, w tym roszczeń reprywatyzacyjnych i gmin wyznaniowych oraz nie toczą się ani nie są mu znane żadne zamierzone postępowania reprywatyzacyjne, reprezentowana przez niego osoba prawna nie posiada zobowiązań spornych lub niespornych (w tym podatkowych), w stosunku do jakichkolwiek osób trzecich, nie wszczęto wobec niej postępowania egzekucyjnego, reprezentowana przez niego spółka na chwilę zawarcia umowy dokumentowanej niniejszym aktem nie posiada wymagalnego zobowiązania wobec Miasta Stołecznego Warszawy o zapłatę opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu opisanego w ust. l powyżej z uwagi na fakt, iż umowa stanowiąca podstawę nabycia przez tę spółkę przedmiotowego prawa zawarta została w dniu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu w dniu 25 czerwca 2010 roku, a zatem do zapłaty należnej za rok 2010 zobowiązany jest Ślizak notariusz, spółka partnerska z siedzibą w Warszawie, numer rachunku: 96 1050 325 1:000 0023 0944 9730, kwoty 9.594.000,00 złotych. c) przedłożeniu czyniącemu notariuszowi dokumentu - oświadczenia Spół dzielni Mieszkaniowej „Osiedle Wilanów" z siedzibą w Warszawie, w którym spółdzielnia ta zrzeka się Bezwarunkowo hipoteki wpisanej na jej rzecz w dziale IV księgi wieczystej numer WA2M/00313805/1 i bezwarunkowo wyraża zgodę na wykreślenie tejże hipoteki z księgi wieczystej; oświadczenie powyższe winno zostać sporządzone przynajmniej w formie pisemnej z poświadczonymi notarialnie podpisami osób uprawnionych do reprezentacji spółdzielni; strony ustaliły ponadto, że spełnieniem powyższej przesłanki będzie również złożenie przedmiotowego oświadczenia przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Osiedle Wilanów" z siedzibą w Warszawie w akcie notarialnym dokumentującym umowę przeniesienia użytkowania wieczystego w wykonania zobowiązania wynikającego z Umowy sprzedaży-warunkowej, i nie później niż do dnia drugiego marca roku dwa tysiące jedenastego (02.03.2011), do godziny 17:00, przy czym strony ustaliły, że przedmiotowa umowa zostanie zawarta w kancelarii notarialnej: Teresa Jamróz-Wiśniewska notariusz, Joanna Ślizak notariusz, spółka partnerska z siedzibą w Warszawie, - w dniu 02 (drugiego) marca 2011 roku, przed czyniącym notariuszem, za numerem Rep. A 1529/2011 spółka pod firmą Sobieskiego Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz Polski Związek Piłki Nożnej zawarli umowę - Zmiana umowy sprzedaży - warunkowej, mocą której przedłużyli termin zawarcia umowy przenoszącej użytkowanie wieczyste w wykonaniu Umowy sprzedaży – warunkowej do dnia l O marca 2011 roku. 6. Grzegorz Lato i Jan Bednarek działający w imieniu Polskiego Związku Piłki Nożnej oświadczają, że: w dniu 04 (czwartego) marca 2011 roku, zgodnie z dyspozycją §2 ust. 3 pkt b) Umowy sprzedaży - warunkowej Polski Związek Piłki Nożnej wpłacił na rachunek depozytowy czyniącego notariusza prowadzony na rzecz kancelarii notarialnej: Teresa Jamróz-Wiśniewska notariusz, Joanna Ślizak notariusz, spółka partnerska z siedzibą w Warszawie, numer rachunku: 96 1050 1025 1000 0023 0944 9730, kwotę 9.594.000,00 złotych, w dniu 10 (dziesiątego) marca 2011 roku, za numerem Rep. A - 1737/2011 czyniąca notariusz sporządziła akt notarialny - Protokół przyjęcia pieniędzy na przechowanie, w którym potwierdzono wpłatę przez Polski Związek i Piłki Nożnej kwoty 9.594.000,00 złotych na rachunek depozytowy czyniącego notariusza prowadzony na jrzjeczf kancelarii notarialnej: i Teresa Jamróz-Wiśniewska notariusz, Joanna Ślizak notariusz, spółka partnerska z siedzibą w Warszawie, numer rachunku: 96 1050 1025 1000 0023 0944 9730. 7, Robert Ponichtera i Joanna Żyznowska działający w imieniu Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Wilanów" z siedzibę w Warszawie oświadczają, że wierzytelność przysługująca Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Wilanów" z siedzibą w Warszawie, zabezpieczona wyżej opisaną hipoteką wpisaną w dziale IV księgi wieczystej numer WA2M/00313805/1 wynosi na dzień 10 marca 2011 roku wraz z ustawowymi odsetkami kwotę 3.798.139,93 zł (trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto trzydzieści dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt trzy grosze).

§ 2.1. Jacek Walawender działający w imieniu spółki pod firmą Sobieskiego Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oświadcza, że w wykonaniu zobowiązania wynikającego z Umowy sprzedaży - warunkowej z dnia 27 stycznia 2011 roku, Rep. A-740/2011, zmienionej zmieniony aktem notarialnym - Zmiana Umowy Sprzedaży - Warunkowej oraz Pełnomocnictwo, sporządzonym przez czyniącego notariusza w dniu 02 (drugiego) marca 2011 roku, za Rep. A nr - 1529/2011 oraz aktem notarialnym - Zmiana Umowy Sprzedaży - Warunkowej, sporządzonym przez czyniącego notariusza w dniu 10 (dziesiątego) marca 2011 roku, za Rep. A nr - 1734/2011 przenosi na Polski Związek Piłki Nożnej, wolne od innych, poza wyżej opisaną hipoteką, obciążeń, całe opisane w § l tego aktu, użytkowanie wieczyste niezabudowanej nieruchomości gruntowej, a Grzegorz Lato i Jan Bednarek działający w imieniu Polskiego Związku Piłki Nożnej oświadczają, że na powyższe przeniesienie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej na rzecz Polskiego Związku Piłki Nożnej wyrażaj ą zgodę. --

2. Strony ustalają, że kwota 9.594.000,00 złotych wpłacona przez Polski Związek Piłki Nożnej na rachunek depozytowy czyniącego notariusza, prowadzony na rzecz kancelarii notarialnej: Teresa Jamróz-Wiśniewska notariusz, Joanna Ślizak notariusz, spółka partnerska z siedzibą w Warszawie, numer rachunku: 96 1050 1025 1000 0023 0944 9730, stanowiąca cenę, została lub zostanie przekazana przez czyniącego notariusza w następujący sposób:

a) kwota 3.705.750 zł wraz z ustawowymi odsetkami za okres od dnia 30 grudnia 2010 roku do dnia 10 marca 2011 roku w wysokości 92.389,93 zł (dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt trzy grosze), tj. suma 3.798.139,93 zł (trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto trzydzieści dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt trzy grosze), stanowiąca wierzytelność przysługującą Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Wilanów" z siedzibą w Warszawie, zabezpieczoną wyżej opisaną hipoteką wpisaną w dziale IV księgi wieczystej numer WA2M/00313805/1 - została w dniu reprezentowanej przez Nich spółdzielni w zakresie zabezpieczonym hipoteką wpisaną w dziale p_. IV księgi wieczystej KW Nr WA2M/00313805/1 - zrzekają się bezwarunkowo hipoteki umownej zwykłej w kwocie 3.705.750,00 (trzy miliony siedemset pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) złotych wpisanej w dziale IV księgi wieczystej numer WA2M/00313805/1 tytułem zapłaty reszty ceny, na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Wilanów" z siedzibą w Warszawie, na podstawie umowy przeniesienia użytkowania wieczystego gruntu wraz z oświadczeniem o ustanowieniu hipoteki, zawartej w dniu 30 grudnia 2006 roku przed Mirosławą Stachyrą notariuszem w Warszawie, za numerem Rep. A-12497/2006 i bezwarunkowo wyrażają zgodę na wykreślenie tejże hipoteki z księgi wieczystej numer WA2M/00313805/1

§ 5.1. Jacek Walawender działający w imieniu spółki pod firmą Sobieskiego Devełopment Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oświadcza, że zawierając niniejszą Sprzedający działa jako podatnik podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług, a w związku z tym przedmiotowa sprzedaż użytkowania wieczystego jest opodatkowana tym podatkiem.

2. Strony oświadczają ponadto, że na cenę brutto określoną w §2 ust. l aktu notarialnego - Umowa sprzedaży - warunkowa z dnia 27 stycznia 2011 roku, Rep. A-740/2011 składa się cena netto w wysokości 7.800.000,00 zł (siedem milionów osiemset tysięcy złotych) oraz należny podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 23% (dwadzieścia trzy procent), co stanowi kwotę 1.794.000,00 zł (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych).

§ 6. Notariusz poinformowała strony o treści i skutkach wynikających z art. 56 i 81 Kodeksu karnego skarbowego, art. 777 § l pkt 4 i 5 kodeksu postępowania cywilnego, art. 109 ust. l pkt 2) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. Nr 261 z 2004 roku, póz, 2603 ze zm.).

§ 7. Koszty związane z niniejszym aktem ponosi Polski Związek Piłki Nożnej.

§ 8.1. Na podstawie niniejszego aktu strony wnoszą do Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa VII Wydział Ksiąg Wieczystych o: wykreślenie z działu IV księgi wieczystejnumerWA2M/00313805/1hipoteki umownej zwykłej w kwocie 3.705.750,00 złotych wpisanej tytułem zapłaty reszty ceny,na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Wilanów" z siedzibą w Warszawie, wpis w dziale II księgi wieczystej numer WA2M/00313805/1 jako wieczystego użytkownika Polskiego Związku Piłki Nożnej z siedzibą w Warszawie, REGON 000866550. –..... /,,, /Akt ten został odczytany. Przyjęty, podpisany

16.

Dowód prawny

Wyciąg


Repertorium A nr 1737 7 2011 z aktu notarialnego

Dnia dziesiątego marca roku dwa tysiące jedenastego (10.03.2011) przed Joanną Ślizak notariuszem w Warszawie w jej Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Siennej72/5, stawili się 1. Grzegorz Bolesław Lato, /... / 2 Jan Paweł Bednarek, /.../: Grzegorz Lato jako Prezes PZPN a Jan Bednarek jako Wiceprezes PZPN ds. Piłkarstwa Amatorskiego uprawnieni do łącznej reprezentacji w imieniu Polskiego Związku Piłki Nożnej mającego siedzibę w Warszawie (02-366),przy ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 nr 7, wpisanego do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego / ... / Tożsamość stawających notariusz stwierdziła na podstawie okazanych przy niniejszym akcie dokumentów tożsamości, których serie i numery zostały wskazane przy ich nazwiskach.

4. Robert Ireneusz Ponichtera, / .../. 5, Joanna Żyznowska, / .../ działający: Robert Ponichtera jako Prezes Zarządu, a Joanna Żyznowska jako Zastępca Prezesa Zarządu uprawnieni do łącznej reprezentacji w imieniu Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Wilanów" z siedzibę w Warszawie (adres: 02-921 Warszawa, ulica Niemirowska numer l lok.4), / ... / Robert Ponichtera i Joanna Żyznowska oświadczają, że reprezentacja ani jej sposób nie uległy zmianie, / .../

PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA DOKUMENTÓW DO DEPOZYTU ORAZ PROTOKÓŁ WYDANIA PIENIĘDZY Z DEPOZYTU..... / .../

...Umowy Sprzedaży Warunkowej oraz Pełnomocnictwo, sporządzonym przez czyniącego notariusza w dniu 02 (drugiego) marca 2011 roku, za Rep. A nr - 1529/2011 oraz aktem notarialnym - Zmiana Umowy Sprzedaży - Warunkowej, sporządzonym przez czyniącego notariusza w dniu 10 (dziesiątego) marca 2011 0 1025 1000 , 20 44 9730, , roku, za Rep. A nr - 1734/2011 - dokument dokumentujący oświadczenia reprezentowanej przez Nich spółdzielni, w którym Spółdzielnia ta zobowiązuje się zrzec bezwarunkowo hipoteki wpisanej na jej rzecz w dziale IV księgi wieczystej numer WA2M/00313805/1 i zobowiązuje się bezwarunkowo wyrazić zgodę na wykreślenie tejże hipoteki z księgi wieczystej - niezwłocznie po zapłacie na rachunek bankowy tej spółdzielni -kwoty 3.705.750,- zł (trzy miliony siedemset pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) wraz z ustawowymi odsetkami, których kwota wynosi 1.319,86 zł (jeden tysiąc trzysta dziewiętnaście złotych i osiemdziesiąt sześć groszy) dziennie, liczonymi od dnia trzydziestego grudnia roku dwa tysiące dziesiątego (30.12.2010) do dnia zapłaty; oświadczenie powyższe zostało sporządzone w formie pisemnej z podpisami Roberta Ponichtery i Joanny Żyznowskiej - jako osób uprawnionych do reprezentacji spółdzielni - poświadczonymi przez Małgorzatę Gromek - notariusza w Warszawie, w dniu 09 (dziewiątego) marca 2011 roku, za numerem Repertorium A 774/2011.

2. Robert Ponichtera i Joanna Żyznowska działający w imieniu Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Wilanów" z siedzibą w Warszawie niniejszym zastrzegają, że dokument, o którym mowa w ust. l powyżej może zostać wydany po upływie terminu określonego w ust. l powyżej -wyłącznie Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej z siedzibą w Warszawie bądź spółce pod firmą Sobieskiego Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: 01-796 Warszawa, ulica Duchnicka numer 3), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000365013 - na każdoczesne żądanie osoby uprawnionej, w zależności od tego, która z osób uprawnionych złoży to żądanie jako pierwsza.

§ 2. 1. Wobec złożenia przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Osiedle Wilanów" z siedzibą w Warszawie do depozytu w tutejszej kancelarii notarialnej dokumentu opisanego w § l tego aktu, Grzegorz Lato i Jan Bednarek działający w imieniu Polskiego Związku Piłki Nożnej, działając za zgodą tej spółdzielni niniejszym zlecają czyniącemu notariuszowi zwolnienie na rachunek tejże spółdzielni prowadzony przez ING Bank Śląski S.A. o numerze 04 1050 1025 1000 0023 5429 2449 - kwoty 3.705.750 zł wraz z ustawowymi odsetkami za okres od dnia 30 grudnia 2010 roku do dnia 10 marca 2011 roku, w wysokości 92.389,93 zł (dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt trzy grosze), tj. łącznej kwoty

3.798.139,93 z! (trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto trzydzieści dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt trzy grosze), stanowiącej całą wierzytelność przysługującą Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Wilanów" z siedzibą w Warszawie, zabezpieczoną hipoteką wpisaną w dziale IV księgi wieczystej numer WA2M/00313805/1

2. Czyniący notariusz niniejszym potwierdza przyjęcie zlecenia przekazania na rachunek Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Wilanów" z siedzibą w Warszawie prowadzony przez ING Bank Śląski S.A. o numerze 04 1050 1025 1000 0023 5429 2449 - kwoty 3.705.750 zł wraz z ustawowymi odsetkami za okres od dnia 30 grudnia 2010 roku do dnia 10 marca 2011 roku, w wysokości 92.389,93 zł (dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt trzy grosze), tj. sumy 3.798.139,93 zł (trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto trzydzieści dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt trzy grosze) i oświadcza, że powyższa suma zostanie przekazana na wskazany wyżej rachunek bankowy w dniu dzisiejszym niezwłocznie po podpisaniu niniejszego aktu.§ 3. Koszty tego aktu ponosi Polski Związku Piłki Nożnej. § 4. Pobrano:

taksa notarialna (§10 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca

2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, Dz.U. Nr 148, póz. 1564)

200,00 zł - 23% podatku od towarów i usług od czynności notarialnej (na podstawie art. 41 ust. L ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, Dz.U. Nr 54, póz. 535) 46,00 zł

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY

Akt notarialny a w nim podmioty prawne / wszystkie nazwiska, firmy, materia prawna, podpisy, należy przyjąć jako wiarygodny.


Z powyższego materiału

Obrzeża problemu poddanego lustracji są nie do wyjaśnienia w trybie zwykłych działań kontrolnych. Komisja nie posiada umocowania prawnego do działań uwzględniających różne źródła osobowe. Źródła osobowe zróżnicowane gatunkowo czasami nakładające się czasami zaprzeczające, posiadają cechy prawdopodobnej wiarygodności z racji zajmowanych stanowisk czy przypisanych im funkcji. Wszelkie informacje, które pozyskałem są objęte ochroną danych osobowych i dla spokoju byty określonych osób nie mogę ich ujawnić nawet pro publico bono.

Komisja Lustracyjna działa w obszarze materialnych przekazów, źródeł pisanych, pozornie zgodnych i jednolitych. Lustracja to kontrola w tym uwarunkowaniu komisji Rewizyjnej w Radzie Nadzorczej jest kontrolą para społeczną. Posiada prawo wglądu, inspekcji, dóbr, rachunków, oraz wyników finansowych, do ich weryfikacji, do badań wiarygodności, oględzin materii przedłożonej lub pozyskanej, może próbkować tę materię w zakresie prawdziwości.

Dokonałem prywatnych konsultacji z działem prawa kontrolnego, dalej: z Radnymi m.st. Warszawy, dalej: z czterema firmami developerskimi, dalej: z trzema jednostkami wykonującymi operaty szacunkowe dotyczące sprzedaży gruntów, dalej: w Biurze Gospodarowania Nieruchomościami m.st. Warszawy, dalej: Zespół doradców prawnych Wojewody, dalej: Biuro Naczelnego Architekta m.st. Warszawy, itd. Moje konsultacje, prywatne, miały na celu uzyskanie wiedzy z różnych źródeł obiektywnych dla obszaru S.M. Wilanów. Wiedza ta w wielu przypadkach jest inna od Vox Populi.

Sugestia.

Przekazanie powyższego wyniku wraz ze stanem pozyskanej w formie określonej prawem wewnętrznym wiedzy z materii zapisanej Zarządowi w celu podjęcia dalszych działań być może operacyjnych prawnych i po wyczerpaniu możliwości przygotowanie wniosku hipotetycznego do decyzji i osądu przez działania prawne Prawa Wyższego.

Cena finalna sprzedaży 1 m 2 gruntu to 1909 zł. W stosunku do operatu który oszacował grunt na 1157 to: 1909 zł – 1157 zł = 752 zł. In plus.


Stwierdzono

Zgodność z prawem wewnętrznym. Bez uchybień do prawa wewnętrznego

Uchybienie tekstowe. Uchybienie numeracyjne. Brak możliwości wyjaśnienia: przy środkach danych nie ma władności by kontynuować procedurę wyjaśniającą. Hipotetycznie należy przyjąć że w dokumentach nie ma braków – brak punktów odniesienia. Braki wypełniające określony czas pomiędzy jednym działaniem materialnym a następującym po nim; czas pomiędzy 2006 r. a finalizacją sprawy zamkniętej w 2011 r. Akt notarialny a w nim podmioty prawne / wszystkie nazwiska, firmy, materia prawna, podpisy, należy przyjąć jako wiarygodne. W wielu przypadkach niemożność lustracji z powodu braku wiedzy pisanej – materialnej, a wiedza osobowa nie jest dostępna ze względów określonych prawem. Nie możność dotarcia do obszarów informacji istniejących na tzw. kresach przekazów głównych.

Refleksja

Płochliwość decyzyjna może być szkodliwa.

Do wyjaśnienia! Jeśli to będzie konieczne to w celu wyjaśnienia kilku problemów które hipotetycznie mają w sobie dużą dozę nieufności należy rozważyć powierzenie oceny w sposób neutralny przez organ uprawniony prawem.

W związku z innymi sugestiami

Ustalono następujące fakty

Ustalono, że podjęte uchwały są zgodne z przepisami prawa, choć w odczuciu grupy członków SM. „Wilanów” naruszyły zasady prawidłowego zarządzania terytorium wspólnym tym samym interesy właścicieli. W toku analizy na podstawie dokumentów i z dokumentów zasadnym wydaje się stwierdzenie, że działania w tej sprawie w świetle ogólnych zasad prawa wewnętrznego nie naruszały zasad prawidłowego zarządzania terytorium wspólnym tym samym interesów właścicieli.

Treści uchwał są jasne i nie budzą żadnych wątpliwości interpretacyjnych. W dokumentacji znajduje się lista do głosowania, z której wynika, kto głosował w sprawie jej podjęcia.

Braki formalne przy sprzedaży działek określonych w przedłożonym raporcie są hipotetyczne, jednak z tych, że to hipotez, wynika jasno pogląd o nieprawidłowym wyliczeniu wartości poszczególnych działek, będący następstwem błędnego ich określenia. Relatywizm szacunkowy jest umocowany w określonym czasie.

Nie stanowi takiej przesłanki nie uczestnictwo wszystkich członków w zebraniu, gdyż w pierwszym etapie podejmowania uchwał działania opierały się na Walnym Zgromadzeniu Przedstawicieli Członków z odpowiednimi plenipotencjami wynikającymi ze statutu. Przyjęcie odmiennego poglądu, wobec powyższego nie znajduje potwierdzenia w przepisach prawa wewnętrznego a także Statutu. Incydentalne odstępstwo w powyższej sprawie majce na celu w sposób wybrany reasumpcję po 6 latach stanowiłoby podstawę w przyszłości do sparaliżowania procesu uchwałodawczego Spółdzielni Mieszkaniowej.

Dalej należy stwierdzić, że nie zaistniały jakiekolwiek przesłanki mogące stanowić podstawę do uchylenia przedmiotowej uchwały. Możliwość taką stwarza jedynie postępowanie Prokuratorskie, z którego będzie jednoznacznie wynikało, że przy użyciu organów kontrolnych, policyjnych, stwierdzono złamanie prawa, bądź jego obrazę – nawet w systemie prawa wewnętrznego. Na wniosek Prokuratora decyzje ostateczną może podjąć tylko Sąd Rzeczpospolitej, jeśli taki wniosek zostanie zasadnie złożony i przeprowadzony w argumentacji materialnej.

Rozpoczęto 23.04 2012 zakończono 28.08.2012

                                                                                                    Zdzisław Horodecki

                                                                        Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

             Rady Nadzorczej

             S.M. Osiedle Wilanów


Dodaj własną opinię

Użytkownik

Treść:

Informacja

Zgodnie z regulaminem serwisu wszystkie dodawane opinie są po wysłaniu sprawdzane przez moderatora i po ich weryfikacji umieszczane do wiadomości publicznej. Ingerencja moderatoda nie obejmuje semsu wypowiedzi a jedynie zawartość, która może zostać odebrana jako wulgarna,obraźliwa lub krzywdząca wobec innych użytkowników serwisu.