Spółdzielnia Mieszkaniowa

"Osiedle Wilanów"

Forum Mieszkańców

(FM)

Niezależny organ utworzony przez grupę inicjatywną w oparciu o Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 Nr 78 poz. 488, Art. 54) stawiającą sobie za zadanie samoorganizację mieszkańców, oraz swobodną wymianę informacji i doświadczeń dotyczących działalności organów statutowych Spółdzielni jak również, jakości życia na osiedlu.

Nasze motto brzmi: "Spółdzielnia dla Spółdzielców"

Zarząd


      
                                                              Warszawa, dnia ……………….


      
                                            Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa
                                            XVI Wydział Cywilny
                                            ul. Ogrodowa 51a

Powód:
…………………………………
…………………………………
…………………………………

Pozwana:
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Wilanów”
02-921 Warszawa
ul. Niemirowska 1/1


Wartość przedmiotu sporu:............................................

O postanowienie prawa odrębnej własności lokalu.

        Pozew o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli
            (ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu)


W związku z bezczynnością Spółdzielni z zakresie przeniesienia własności lokalu na moją rzecz na podstawie przepisu art. 1714 Ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (z póź. zm.) i art. 8 ust. 1 Ustawy z 14.06.2007 r. O zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz na podstawie przepisu art. 491  w/w ustawy oraz art. 64 kc w związku art. 1047 § 1 k.p.c. w imieniu własnym, wnoszę o:

1)   wydanie przez Sąd orzeczenia stwierdzającego obowiązek spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Wilanów” 02-921 ul. Niemirowska 1/1, złożenia oświadczenia woli o przeniesienie na moja rzecz własności mojego lokalu mieszkaniowego położonego pod powyższym adresem, zgodnie z art. 1714 i art. 8 ust. 1 w/w ustaw, które to orzeczenie zastąpi oświadczenie woli, które zobowiązana jest złożyć na powyższą okoliczność Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Wilanów” 02-921, ul. Niemirowska 1/1

2)      Obciążenie kosztami postępowania sądowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Wilanów” zgodnie z art. 491 w/w ustawy


UZASADNIENIE


Na podstawie art. 1714 ust. 1 w/w ustawy, w dniu …………… złożyłam/em w Spółdzielni wniosek z żądaniem przeniesienia własności mojego w/w lokalu mieszkaniowego na moją rzecz, do którego posiadam spółdzielcze własnościowe prawo.
…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………
Spółdzielnia dotychczas nie zrealizowała mojego wniosku, co potwierdza jej bezczynność w tym zakresie. Ponadto z art. 7 ustawy 5 z 14.06.2007 r. wynika, że zgłoszenie na piśmie roszczenia, o którym mowa w art. 12, art. 15, art. 1714 ustawy o której mowa w art. 1, nie zrealizowane do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy są rozpatrywane na postawie niniejszej ustawy.
Jednocześnie oświadczam, że nie posiadam zadłużenia wymienionego w art. 1714 ust. 1 pkt 1 i 2 z tytułu:

1. spłaty przypadających na ten lokal części zobowiązań spółdzielni związanych z budową, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego spółdzielni wraz z odsetkami

2. spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w art. 4 i ust 1 i 11
Zgodnie z art. 12 / 17 ustawy spółdzielniach mieszkaniowych spełniam wszystkie warunki określone przez ustawę. Nie ma żadnych przeszkód by dokonać przekształcenia prawa spółdzielczego w odrębną własność. Bierność władz spółdzielni w tej materii jest nie zrozumiała i nie zgodna z prawem.
W takiej sytuacji roszczenie w niniejszej sprawie jest konieczne i uzasadnione wobec dyspozycji przepisu art. 49 l ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (DZ.U. z 2003r. Nr 119 poz. 1116 z późn. zm.) w zw. z art. 64 k.c. i 1047 § 1 k.p.c.

Pozew wolny jest od opłaty sądowej zgodnie z art. 49 l ustawy z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (DZ.U. z 2003r. Nr 119 poz. 1116 z późn. zm.)


Personalia pozwanego:
1. Janusz Niciński – Prezes
2. Paweł Jarmowicz – Zastępca prezesa

Dowody:
1. Kserokopia złożonego do spółdzielni wniosku z dnia ………………..
2. …………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………

Podpis powoda
 
Otrzymują:
Sąd - 2 egz.
A/a – 1 egz.

 

 Zarząd Spółdzielni 

 

LIST OTWARTY

 
List otwarty

do Pana Janusza Nicińskiego,

Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Wilanów"


Szanowny Panie Prezesie,

Zwracamy się do Pana z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie ustaleń przyjętych podczas spotkania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Wilanów" z przed­stawicielami Dzielnicy Wilanów m.st. War­szawy, które miało miejsce w siedzibie Urzędu Dzielnicy w listopadzie 2007 r. Na spotkaniu tym ustaliliśmy wspólnie zasady ewentualnego, nieodpłatnego przekazania przez Spółdzielnię na rzecz Dzielnicy terenu przy ul. Resorowej 34A, na którym znajduje się punkt poboru wody oligoceńskiej, a tym samym przeniesieniem na Dzielnicę pełnych kosztów związanych z jego utrzymaniem i eksploatacją. O ostatecznej decyzji, jaką miały podjąć w tej kwestii statutowe władze Spółdzielni, Dzielnica nie została do dziś poinformowa­na. Zamiast zawiadomienia czy też oświad­czenia dotyczącego wcześniej podjętych ustaleń, Spółdzielnia przysyłała do Urzędu Dzielnicy faktury (od lutego 2008 r.) powo­łując się na porozumienie, które ostatecz­nie wygasło w styczniu 2008 r. Taki sposób postępowania budzi nasze naj­większe zdumienie.

Jak Pan Prezes bez wątpienia pamięta, zdrój oligoceński przy ul. Resorowej rozpo­czął funkcjonowanie w latach 90. ubiegłe­go stulecia. Dzięki niemu mieszkańcy Wila­nowa, w tym przede wszystkim członkowie Spółdzielni, mają możliwość zaopatrywa­nia się w wodę, pochodzącą z głębokich warstw geologicznych. Aby utrzymać ujęcie wody w należytej sprawności, w 1995 r. władze ówczesnej Gminy podpisały porozumienie ze Spół­dzielnią, biorąc na siebie część kosztów konserwacji i eksploatacji zdroju, wszak ujęcie służyło ogółowi mieszkańców Wi­lanowa. W 2004 r. podpisano nowe 3-let-nie porozumienie. Wygasło ono z końcem roku 2007. Przed jego wygaśnięciem, już listopadzie 2007r. Zarząd Spółdzielni i władze Dzielnicy odbyły spotkanie, na którym -jak Pan Prezes zapewne pamięta - ustaliły wspólnie, że porozumienie zostanie przedłużone doraźnie, o jeden miesiąc (do 31. styczniar.). W tym czasie miało zostać przy­gotowane porozumienie na okres przejściowy, obejmujący czas  między dniem wygaśnięcia porozumienia, a dniem ewen­tualnego przejęcia zdroju przez Dzielnicę. Chodziło o to, aby we wspomnianym tym okresie przejściowym nie zostawiać Spółdzielni i jej członków z pełnymi kosztami utrzymania ujęcia wody. Pod tym kątem, w oparciu o wcześniejsze ustalenia stron, Zarząd Dzielnicy przygotował projekt no­wego porozumienia.

Władze Spółdzielni wiedziały wcześniej, że Dzielnica nie może pokryć wszystkich kosz­tów utrzymania punktu poboru wody, ponie­waż teren zdroju wraz z budynkiem czerpal­nym nie stanowi majątku Dzielnicy. Mimo to odesłały projekt porozumienia argumentu­jąc, że nie uwzględnia ono kosztów utrzyma­nia urządzeń technicznych zdroju, a jedynie utrzymanie porządku i czystości. Przypominamy, że Dzielnica ponosi koszt eksploatacji, konserwacji (w tym napraw) urządzeń doprowadzających wodę do zdro­jów działających na terenie Wilanowa. Do ujęcia przy ul. Resorowej woda doprowadzo­na jest osobną rurą ze stacji uzdatniania przy ul. Królowej Marysieńki. Dzielnica pokrywa także koszty dezynfekcji ujęć wody i zdrojów, podpisuje umowy ze specjalistycznymi fir­mami na utrzymanie porządku i czystości na ich terenie oraz konserwację urządzeń tech­nicznych w stacji uzdatniania wody i pokry­wa koszty tych usług.

Ze względu na społeczną rangę problemu i otwarty charakter listu, pragniemy przy­pomnieć Panu Prezesowi i zwrócić uwagę czytającym te słowa Członkom Spółdzielni na fakt, iż podmiot samorządowy, jakim jest Dzielnica Wilanów, nie może ponosić kosztów eksploatacji obiektów i urządzeń nie należących do Dzielnicy, co jasno okre­ślają przepisy prawne. Tak, jak nie może­my finansować remontów i konserwacji prywatnych domów, basenów, ogrodów, ulic, garaży itp., tak nie możemy ponosić kosztów utrzymania zdroju należącego do Spółdzielni, położonego na terenie, które­go ta jest użytkownikiem wieczystym do 31 grudnia 2097 r.

Ogólna dostępność zdroju, troska o dobro mieszkańców Wilanowa, w tym - przede wszystkim - dobro Członków Spółdziel­ni, nie pozwala nam obojętnie traktować problemu. Stąd nasze usilne starania, aby - zgodnie z literą prawa - przejąć pełne zobowiązania eksploatacyjne nad tym ujęciem wody. Niestety nasze dobre chę­ci, choć przyjęte i zaakceptowane przez Zarząd Spółdzielni na oficjalnym spotka­niu w listopadzie 2007 r., zostały w sposób budzący zdumienie odrzucone w styczniu 2008 r. Od tamtej też pory nie możemy doczekać się jakiegokolwiek stanowiska Spółdzielni w omawianej sprawie. Zamiast tego Urząd Dzielnicy otrzymuje faktury podpisane przez Pana Prezesa, wraz z we­zwaniami do zapłaty, za czynności nie ob­jęte żadną umową, czy porozumieniem. Argument Zarządu Spółdzielni, podawa­ny w korespondencji, że skoro w styczniu 2008 r. wygasło porozumienie z 2004 r. to wzajemne zobowiązania Dzielnicy i Spół­dzielni określa porozumienie z 1995 r. jest nie do przyjęcia. Taka interpretacja prawa jest w najwyższym stopniu zdumiewająca.

A przecież, Panie Prezesie, nie o to w tym wszystkim powinno chodzić. Obdarzony zaufaniem części lokalnej społeczności odpowiada Pan za pewien obszar dobra wspólnego. W dobie rosnących kosztów utrzymania, uwolnienie Członków Spół­dzielni choćby od części dodatkowych, niepotrzebnych wydatków, powinno być dla Pana oczywistym celem. Tak my to ro­zumiemy.

Przecież już nazwa „spółdzielnia" nosi w so­bie jakieś określenie wspólnoty, wspólnego działania. Spółdzielnia, mimo swej odręb­ności określonej literą prawa, nie jest en­klawą, nie jest państwem w państwie, jest częścią większej wspólnoty - częścią Wila­nowa. Tam gdzie jest rzeczywista wspólno­ta, tam pojawia się wspólne dobro i wspól­na o nie troska. Uporządkowanie naszego świata, w sensie administracyjnym i ma­jątkowym, wymusza podziały, w których z reguły obok „Nas" pojawiają się jacyś „Oni". Ale w społecznościach wolnych, w myśl dobra wspólnego i wspólnego obywatel­skiego interesu, powinniśmy zastępować je słowem MY. Jak mawiał nieodżałowany ks. prof. Józef Tischner: „Wolność należy do ta­kich wartości, które musi się dzielić z innymi. Zwieńczeniem wolności jest MY." Proponujemy Panu Prezesowi rozpatry­wanie w tym duchu ważnych społecznie spraw, łączenie dobra Członków Spółdzielni z szeroko pojętym dobrem większej wspól­noty - wspólnoty Mieszkańców Wilanowa, której przedstawicielem jest wilanowski samorząd.

Oczekujemy na jasne stanowisko Pana Pre­zesa w sprawie ujęcia wody przy ul. Reso­rowej.

Z poważaniem

Zarząd Dzielnicy Wilanów m.st Warszawy

 Przedruk z "Informatora Wilanowskiego" Nr 1(6) 2009 r.

 

 

KRAJOWA   RADA  SPÓŁDZIELCZA

NACZELNY ORGAN SAMORZĄDU SPÓŁDZIELCZEGO

00-013 Warszawa, ul. Jasna 1, Skrytka pocztowa 16  tel. +48 22/596-43-00, +48 22/596-45-00

e-mail: krs@krs.com.pl, http://www.krs.com.pl                    tel./fax +48 22/827-43-21

Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Wilanów" ul. Niemirowska 1/4 02-921/W a r s z a w a

Nasz znak: PS/11/2009/B.O.                 Warszawa 19 lutego 2009 r.

 

 

W związku z otrzymaniem w dniu 11  lutego

2009 roku pisma członków Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Wilanów" w Warszawie w sprawie zwołania przez Krajową Radę Spółdzielczą Walnego Zgromadzenia w trybie art. 39 § 5 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. 2003 r, Nr 188, poz. 1848 z późn. zm.) oraz art 83 ust 5 ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2007 r, Nr 125, poz. 873) - proszę o wyjaśnienie przyczyny nie zwołania przedmiotowego Zgromadzenia na żądanie członków.

Z treści nadesłanej korespondencji wynika, że w dniu 12 stycznia 2009 r. członkowie Spółdzielni złożyli Zarządowi stosowny wniosek w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia w celu przede wszystkim odwołania członków Rady Nadzorczej i powołania nowego składu osobowego tego organu oraz z proponowanym porządkiem obrad w innych sprawach.

Proszę o udzielenie odpowiedzi w terminie do 06 marca 2009 r.

Po bezskutecznym upływie tego terminu -. Zarząd Krajowej Rady Spółdzielczej rozpatrzy sprawę zwołania obrad najwyższego organu Spółdzielni w ustawowym trybie na koszt Spółdzielni.

 

Do wiadomości:

Członkowie Spółdzielni     !:

Mieszkaniowej Osiedle Wilanów"

na ręce

P. Wandy Stelmaszczyk

ul. Królowej Marysieńki 19 m 147

02-954 Warszawa

 

NIP 526-025-04-98           REGON 000511344          Bank PeKaO SA     64124062471111000049779727

Bank Spółdzielczy w Raszynie 56800400022001001207110001

 

 

 

Pismo Mieszkańców do Krajowej Rady Spółdzielczej

 

Mieszkańcy SM „Osiedle Wilanów"                                    Warszawa   dnia 09.02.2009

Około 687 członków Spółdzielni „Osiedle Wilanów" podpisanych pod wnioskami złożonymi na ręce Zarządu Spółdzielni w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia

 

                                                                                                Krajowa Rada Spółdzielcza

                                                                                              Naczelny Organ Samorządu Spółdzielczego                                                                       Warszawa

                                                                       ul.Jasna 1

My, członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Wilanów„ ,zwracamy się do Krajowej Rady Spółdzielczej jako Naczelnego Organu Samorządu Spółdzielczego z prośba o zwołanie Walnego Zgromadzenia członków SM „Osiedle Wilanów" w jak najszybszym możliwym terminie. W dniu 12 stycznia 2009 zostały złożone do Zarządu Spółdzielni SM „Osiedle Wilanów" wnioski z żądaniem zwołania Walnego Zgromadzenia podpisane przez 210 członków Spółdzielni ( wymagane 10 % zgodnie z art. 8/3 Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych ). W dniu 2 lutego 2009 dostarczono kolejne wnioski z podpisami 477 członków Spółdzielni SM „Osiedle Wilanów". W związku z upływem 4-tygodniowego terminu ustawowego od dnia wniesienia żądania oraz brakiem jakiejkolwiek reakcji ze strony Zarządu Spółdzielni SM „Osiedle Wilanów" zwracamy się z prośbą do Krajowej Rady Spółdzielczej o zwołanie Walnego Zgromadzenia członków naszej Spółdzielni w jak najszybszym możliwym terminie. W załączeniu przedkładamy interpretację Krajowej Rady Spółdzielczej informującej iż w istniejącym stanie prawnym mamy prawo do zwołania Walnego Zgromadzenia.

Zwołanie zebrania członków Spółdzielni jest dla nas sprawą priorytetową ze względu na :

- niemożliwość normalnego funkcjonowania Spółdzielni w związku z nieuchwaleniem do dnia dzisiejszego Statutu Spółdzielni co jest niezgodne z obowiązującym prawem

- przedłużanie, a nawet wręcz celowe odkładanie spraw dotyczących uchwalenia odrębnej własności lokali i wykupu mieszkań spółdzielczych

- dokonanie przez Zarząd bez zgody członków Spółdzielni niekorzystnego dla spółdzielców podziału gruntów, czego skutkiem jest ogromna ilość protestów składanych przez mieszkańców do różnych instytucji

- przeciąganie przez Zarząd Spółdzielni sprawy dotyczącej przekształcenia wieczystego
użytkowania gruntów należących do Spółdzielni na własność przy wykorzystaniu możliwej jeszcze do uzyskania bonifikaty

Z wyżej wymienionych powodów sprawa zwołania Walnego Zgromadzenia jest dla nas, członków Spółdzielni niebywale ważna. Jednocześnie zwracamy się z prośbą do Krajowej Rady Spółdzielczej z racji funkcji nadzorczej nad Spółdzielniami o wsparcie prawne Walnego Zgromadzenia i nadzór nad jego przebiegiem.

Z góry dziękujemy za pozytywne rozpatrzenie naszej prośby

Członkowie Spółdzielni podpisani pod wnioskami z żądaniem zwołania Walnego Zgromadzenia niecierpliwie oczekujący na uczestnictwo w tym zebraniu.

 

Zał.: 1) pismo KRS PP-4/447/08

     2) podpisy członków 210 z 5 bloków

 

Do wiadomości : Zarząd i Rada Nadzorcza Spółdzielni SM „ Osiedle Wilanów" Warszawa 02-321 u. Niemirowska 1/4

 

 Na życzenie wielu członków spółdzielni, którzy nie mogą doczekać sie ustanowienia prawa odrębnej własności, podajemy przykładową matrycę wystąpienia z pozwem do sądu rejonowego.

Miejscowość, dnia

 

Sąd Rejonowy dla Warszawy    Mokotowa

XI Wydział Grodzki.
ul. Kocjana 3

Warszawa     

Powód: …………………………………………………………

Nazwisko, imię i adres

Pozwany: Spółdzielnia Mieszkaniowa …………………………

Wartość przedmiotu sporu: ………………………………….zł.

(słownie:……………………………………………..)

Pozew o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli (ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu)

Na podstawie art. 49 1 ustawy z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (DZ.U. z 2003r. Nr 119 poz. 1116 z późn. Zm.) w zw. z art. 64 k.c. i 1047 § 1 k.p.c. w imieniu własnym, wnoszę o:

1)   zobowiązanie pozwanej Spółdzielni Mieszkaniowej …………..……………………w     ………………….do złożenia oświadczenia woli o ustanowieniu na rzecz powoda         …………………… odrębnej własności  lokalu mieszkalnego numer ………. położonego w budynku przy ul……………………….. nr ……….w Warszawie wraz z pomieszczeniem przynależnym (piwnicą) numer …....... oraz udziałem wynoszącym części we własności części wspólnych budynku i urządzeń nie służących do użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz w prawie własności gruntu związanego z budynkiem (KW nr ………. o pow. ………..ha);

2)      zasądzenie od pozwanej na rzecz powodów kosztów postępowania według norm przepisanych;

3)      rozpoznanie sprawy także pod nieobecność powodów.

UZASADNIENIE

Powód dysponuje lokatorskim prawem do lokalu mieszkalnego/spółdzielczym

własnościowym prawem do lokalu numer ………. położonego w budynku przy ul…………………..…. w Warszawie od …………. r. Lokal nie jest obciążony jakimikolwiek długami, a powód nie zalega z opłatami czynszowymi.

Dowód: zaświadczenie ze Spółdzielni

 

 

 

W dniu ……………r. powód wystąpił do pozwanej spółdzielni na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych o przeniesienie na ich rzecz własności zajmowanego lokalu oraz udziału we współwłasności nieruchomości wspólnej. Ponadto powód zapytał w tym piśmie, czy powinien dokonać wpłaty zgodnie z art. 39 ust. 1 i 2 oraz o wskazanie konta w razie konieczności wpłaty, jak również poprosił o przygotowanie projektu uchwały Zarządu Spółdzielni zgodnie z art. 42 ust.3 oraz art. 43 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Dowód: pismo z dnia …………..

Pismem z dnia ………….r. Spółdzielnia zawiadomiła powoda, że przyjęła wniosek do

wiadomości i przystąpiła do wykonywania obowiązków zgodnie z przepisami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Dowód: pismo z dnia ………………….

Następnie  pismem z dnia ………… Spółdzielnia zawiadomiła powoda,  że jest

przygotowany do wglądu projekt uchwały zarządu w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności wszystkich lokali w nieruchomości położonej w Warszawie przy ul…………..

Dowód: pismo z………….. uchwała z dnia……………….

W załączniku do uchwały dotyczącej lokalu powoda wskazano na brak zadłużenia. Dowód: pismo z dnia …………………

Zgodnie z art. 12 / 17 ustawy spółdzielniach mieszkaniowych powód spełnia wszystkie warunki określone przez ustawę. Nie ma żadnych przeszkód by dokonać przekształcenia prawa spółdzielczego w odrębną własność. Bierność władz spółdzielni w tej materii jest nie zrozumiała i nie zgodna z prawem.

W takiej sytuacji roszczenie w niniejszej sprawie jest konieczne i uzasadnione wobec dyspozycji przepisu art. 49 l ustawy z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (DZ.U. z 2003r. Nr 119 poz. 1116 z późn. zm.) w zw. z art. 64 k.c. i 1047 § 1 k.p.c.

Pozew wolny jest od opłaty sądowej zgodnie z art. 49 l ustawy z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (DZ.U. z 2003r. Nr 119 poz. 1116 z późn. zm.)

Podpis powoda

Załączniki:

1. zaświadczenie ze Spółdzielni

2. pismo z dnia …………………….

3. ……………………………………..

4. odpis pozwu wraz z załącznikami nr 1

 

Otrzymują:

Sąd2x

A/a lx

 

Wnisek o przeniesienie własności lokalu

imię (imiona) i nazwisko członka Spółdzielni                                                                         miejscowość, data

posiadającego spółdzielcze WŁASNOŚCIOWE

prawo do lokalu mieszkalnego

 

adres do korespondencji             telefon

Zarząd

nazwa spółdzielni mieszkaniowej i adres Zarządu Spółdzielni

WNIOSEK O PRZENIESIECIE WŁASNOŚCI LOKALU

 

Na podstawie art. 1714 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. 2001 nr 4 poz. 27, z późniejszymi zmianami) jako uprawniony członek spółdzielni mieszkaniowej posiadający spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, będącego własnością Spółdzielni ....................................................... w ....................................... przy ul.

...................................................... nr budynku ............ nr lokalu .............

wnoszę o zawarcie ze mną przez Spółdzielnię umowy notarialnej, której treścią będzie przeniesienie przez Spółdzielnię na mnie własności określonego wyżej lokalu w ten sposób, iż moje prawo odrębnej własności lokalu będzie jednocześnie związane:

1) z własnością pomieszczeń przynależnych do lokalu,

2) z udziałem we współwłasności nieruchomości wspólnej, w której ustanawia się prawo odrębnej
własności lokalu.

Przypominam, że - zgodnie z przepisami ustawy z 14.06.2007r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych - Spółdzielnia ma obowiązek zawrzeć ww. umowę w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku przez osobę uprawnioną a niedotrzymanie tego terminu zagrożone jest sankcjami karnymi wobec członków Zarządu

Wnoszę również o przedstawienie projektu uchwały Zarządu Spółdzielni dotyczącej mojego wniosku -zgodnie z art 42 ust 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Poprzedni wniosek w tej sprawie złożyłem/złożyłam dn, .................................................... r.

Został on zarejestrowany w Spółdzielni..................................................................... pod numerem ..........

 

imię (imiona) i nazwisko współmałżonka:

podpis współmałżonka osoby składającej wniosek                       podpis osoby składającej wniosek


 
Z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych:

Art. 1714)

1. Na pisemne żądanie członka lub osoby niebędącej członkiem spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe
prawo do lokalu, spółdzielnia mieszkaniowa jest obowiązana zamrzeć umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu:

1)        spłaty przypadających na ten lokal części zobowiązań spółdzielni związanych z budową, w tym w szczególności
odpowiedniej części zadłużenia kredytowego spółdzielni wraz z odsetkami:

2)     spłaty zadłużenia z Mułu opłat, o których mowa w art. 4 ust 1 i 11

I1. Spółdzielnia mieszkaniowa zawiera umowę, o której mowa w ust 1, w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku przez osobę uprawnioną chyba że nieruchomość posiada nieuregulowany stan prawny w rozumieniu art. 113 ust 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r, o gospodarce nieruchomościami lub spółdzielni nie przysługuje prawo własności lub użytkowania wieczystego [do] gruntu, na którym wybudowała budynek lub wybudowali go jej poprzednicy prawni, (...)

Z ustawy o gospodarce nieruchomościami:

Art 113. (...)  6. Pesz nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, dla której

ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób,

którym przysługują do niej prawa rzeczowej

2.   Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy, o której mowa w ust. 1,
oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczysto księgowym obciążają osobę, na rzecz której spółdzielnia dokonuje
przeniesienia własności lokalu,

3.   Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy, o której mowa w ust, 1,
wynosi 1/4 minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu.

Art42(...)

2,   Określenie przedmiotu odrębnej własności lokali w danej nieruchomości następuje na podstawie uchwały zarządu
spółdzielni sporządzonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3, Uchwała, o której mowa w ust. 2, powinna określać:

 

1)        oznaczenie nieruchomości obejmującej budynek wraz z gruntem przynależnym do tego budynku, jako podstawową
nieruchomość ewidencyjną w którym ustanawia się odrębną własność lokali; nieruchomość wielobudynkowa może być
utworzona tylko wtedy, gdy budynki są posadowione w sposób uniemożliwiający ich rozdzielenie, lub działka, na której
posadowiony jest budynek, pozbawiona jest dost
ępu do drogi publicznej lub wewnętrznej;

2)     rodzaj, położenie i powierzchnię lokali oraz pomieszczeń przynależnych, w tym piwnic lub pomieszczeń
gospodarczych, o ile piwnica lub pomieszczenie gospodarcze jest w tym budynku przyporządkowane danemu lokalowi a
władający lokalem faktycznie piwnicę lub pomieszczenie gospodarcze użytkuje.

3) wielkość udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnej związanych z odrębną własnością każdego lokalu,
4) oznaczenie osób. którym zgodnie z przepisami ustawy przysługuje prawo żądania przeniesienia na nich własności
poszczególnych lokali,

5) przypadający na każdy lokal stan zadłużenia z tytułu:

a) kredytu wraz ze skapitalizowanymi odsetkami,

b)  dokonanego na podstawie odrębnych przepisów przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek wraz z
oprocentowaniem tych odsetek, (...)

7. Decyzję o przynależności do lokalu, jako jego części-składowych, pomieszczeń przynależnych, w rozumieniu art. 2 ust. 4 ustawy o własności lokali, podejmuje zarząd spółdzielni.

Art. 491

1. Osoba, która na podstawie ustawy może żądać ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu, w razie bezczynności

spółdzielni może wystąpić do sądu z powództwem na podstawie art. 64 Kodeksy cywilnego w związku z art. 1047 § 1 -Kodeksu postępowania cywilnego. Pozew wolny jest od opłaty sądowej, zaś koszty postępowania sądowego pokrywa spółdzielnia.

2. Przez bezczynność organu spółdzielni, o której mowa w ust. 1S rozumie się niepodjęcie przez zarząd w ustawowym
terminie czynno
ści zmierzających do zawarcia z członkiem spółdzielni lub z najemcą lokalu spółdzielczego umowy
przeniesienia własności lokalu.

 

Z ustawy z dn. 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych;

 Art. a (...)

2. Kto, będąc członkiem zarządu spółdzielni mieszkaniowej, pełnomocnikiem, likwidatorem o budynkiem, wbrew obowiązkowi określonemu w ust. 1 dopuszcza do tego, że spółdzielnia nie zawiera umowy o przeniesienie własności lokalu, w terminie określonym w tym przepisie

- podlega karze ograniczenia wolności-albo grzywny.

 

 

Zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia

 

Członkowie spółdzielni, którzy wystąpili do zarządu o ustanowienie odrębnej własności lokalu i mimo upływu obowiązującego trzymiesięcznego terminu ustawowego nie uzyskali aktu notarialnego mogą złożyć do Prokuratury Rejonowej  zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia (wzór jak niżej). Jednocześnie informujemy, że kilkudziesięciu spółdzielców złożyło takie doniesienie i sprawy się toczą (nie zostały odrzucone przez prokuraturę).

 

Warszawa, dnia ......................,

 

Nazwisko i imię

Adres

                                                                                           Prokuratora  Rejonowa  

ul. Wiktorska 91 a

02-582 Warszawa

Zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia

 

Niniejszym zawiadamiam, że następujący członkowie Zarządu SM "Osiedle Wilanów" z siedzibą w Warszawie 02-921, ul.Niemirowska 1 m. 4

1. Janusz Niciński

2. Paweł Jarmowicz

popełnili wykroczenie z art. 272 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. 2001, nr 4, poz. 27 z późniejszymi zmianami) poprzez dopuszczenie do tego, że SM "Osiedle Wilanów” nie zawarła ze mną umowy o przeniesienie własności lokalu w ustawowym terminie 3 miesięcy od daty złożenia wniosku.

Uzasadnienie

W dniu* .....................złożyłem/złożyłam w SM "Osiedle Wilanów" 02-921 Warszawa ul. Niemirowska 1 m, 4 wniosek o przeniesienie na mnie własności lokalu, do którego przysługuje mi/ przysługiwało mi prawo spółdzielcze. Członkowie Zarządu, wymienieni w powyższym zawiadomieniu, dopuścili do tego, że Spółdzielnia niezawarta ze mną umowy o przeniesienie własności lokalu w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Tym samym popełnili oni wykroczenie z art. 272 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

podpis

* dotyczy wniosków złożonych po 30 lipca 2007 roku.

 

 

 1. Napisany przez: (2008-12-10 23:28:59)
  Zgadzam się z wnioskami członków o natychmiastową zmianę zarządu i rady nadzorczej. Prezes rękami rady nadzorczej uprawia ordynarny szantaż i kłamie na każdym kroku. Nie udało się przepchnąć planu zagospodarowania przestrzennego to teraz wraca tylnymi drzwiami do tego samego tematu. Krasnoludki mówią, że żona prezesa jest developerem i stąd to brutalne parcie na sprzedaż gruntów (może to prawda). Trzeba rozpocząć proces wydzielenia Wilanowa 2 z całości i podzielić tą spółdzielnię. Za nasze ciężkie pieniądze doznajemy jedynie brutalnego i opryskliwego traktowania. Członkowie mówią wprost, że strach wejść do biura, bo tam na każdym kroku aż zieje nieprzyjazną atmosferą wobec petentów. Głowną winę ponosi rada nadzorcza, która jest na pasku zarządu. Oni już dawno nas nie reprezentują. Czas z tym skończyć. Możemy to zrobić organizując się wobec uprawianej przemocy zarządu.
  Opinia jest opubilikowana

  niepublikuj -- edytuj -- usuń
 2. Napisany przez: aleksandra 258 (2008-12-06 13:26:54)
  "Spółdzielnia dla Spółdzielców", a ponieważ Zarząd, Rada Nadzorcza i niektóre Komitety Domowe, działają wbrew woli i dobru Spółdzielców zwołajmy Walne Zgromadzenie Członków i pozbądźmy się ich wszystkich, bo nie zanosi się na to, że na naszym Osiedlu będzie się nam żyło przyjemnie
  Opinia jest opubilikowana

Opinie [5] - dodaj własną opinię

użytkownik zatroskana napisal 2013-10-31 15:10:11:

Widać, że prezes nie spełniał pokładanych w nim nadziei skoro rada nadzorcza postanowiła o rozstaniu.
Według mnie decyzja słuszna. Ten człowiek jakkolwiek grzeczny, nie potrafił zapanować nad podległymi mu pracownikami. Niektóre jego działania były wręcz żenujące. Każdy robił co chciał. Biuro zarządu stało się państwem w państwie. Członkowie narzekali na opryskliwy sposób odnoszenia się do współwłaścicieli tej firmy. Niektórzy nie mogli się doczekać na wykonanie podstawowych napraw. Wydaje się, że rada nadzorcza powinna zastanowić się nad radykalną zmianą schematu organizacyjnego biura zarządu. To, co się dzieje, to przerost zatrudnienia w biurze zarządu i marnotrawstwo naszych spółdzielczych pieniędzy. Więcej odwagi rado.

użytkownik obserwatorka napisal 2013-10-15 18:03:30:

Kolejny prezes pokazuje kto w spółdzielni rządzi. Aktualnie zaszantażował radę nadzorczą swoim natychmiastowym odejściem, jeśli ta nie anuluje prawomocnie podjętej uchwały (dla niego niekorzystnej). Czy warto trzymać tak nieudolnego i rozrzutnego prezesa? Niby miły w obejściu, ale nieskuteczny. Po co nam taki prezes za tak ogromne pieniądze.

użytkownik lokatorka Lidka napisal 2008-12-14 12:30:20:

Panie Prezesie,
Jestem oburzona, że Pan nie pofatygował się, aby powiadomić mieszkańców Spółdzielni o prowadzonej przez m. st. Warszawa akcji bezpłatnego znakowania (czipowania) psów. Zrobiła to za Pana mieszkanka naszego osiedla będąca radną, pani Dorota Virion. Uprzejmie proszę o niewycinanie nazwiska autorki, czyli pani Virion pod tą informacją. Zauważyłam, że jedynie w jej bloku informacja jest przez nią podpisana. CZYŻBY PRZYPADEK? Na pozostałych blokach ?ważna informacja dla właścicieli psów? nie jest już przez nikogo podpisana. Pytam dlaczego pan nienawidzi naszej radnej, pani Virion? Czy dlatego, że ma odwagę stawać w obronie mieszkańców?

użytkownik Nieświadoma napisal 2008-11-27 17:02:40:

Zwracam się z prośbą do członków spółdzielni, fachowców z dziedziny finansów w następującej sprawie:
1. Czy wynagrodzenie wypłacane z zysku członkom zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych przy zasadzie obowiązującej w spółdzielczości, że nadwyżka przychodów nad kosztami przenoszona jest na rozliczenia międzyokresowe przychodów - to skąd się wziął wypracowany zysk?
2. Czy ktoś wie, co oznacza sformułowanie: 12) Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych, wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacanych członkom zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych, pożyczkach udzielonych członkom zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych?

3.Takie sformułowania pojawiły się w latach 2004/2005/2006/2007 w materiałach na zebrania przedstawicieli członków (np. sprawozdanie zarządu z dnia 30.03.2007.r., str. 7)

użytkownik Ciekawski napisal 2008-11-26 15:32:13:

Pytanie właściwie jest skierowane do zarządu oraz rady nadzorczej spółdzielni, a brzmi:, kiedy członkowie spółdzielni otrzymają ostateczne rozliczenie z zaliczek pobieranych, na CO w sezonie grzewczym 2007/2008. Zwykle otrzymywaliśmy taki dokument latem, w tym zaś roku zapadła kompletna cisza na ten temat. Wedle informacji uzyskanych w SPEC ich rozliczenie zostało przesłane na adres spółdzielni w miesiącu maju. Nieprawdopodobnym jest, aby saldo było kompletnie zerowe, ale nawet w takim przypadku członkowie powinni otrzymać oficjalne, pisemne rozliczenie. Przecież wpłaty były zaliczkowe. Apeluję o komentarz, jeśli ktoś coś wie na ten temat. Ostatecznie to są nasze pieniądze i mamy prawo wiedzieć, co się z nimi stało.

Informacja

Zgodnie z regulaminem serwisu wszystkie dodawane opinie są po wysłaniu sprawdzane przez moderatora i po ich weryfikacji umieszczane do wiadomości publicznej. Ingerencja moderatoda nie obejmuje semsu wypowiedzi a jedynie zawartość, która może zostać odebrana jako wulgarna,obraźliwa lub krzywdząca wobec innych użytkowników serwisu.