Spółdzielnia Mieszkaniowa

"Osiedle Wilanów"

Forum Mieszkańców

(FM)

Niezależny organ utworzony przez grupę inicjatywną w oparciu o Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 Nr 78 poz. 488, Art. 54) stawiającą sobie za zadanie samoorganizację mieszkańców, oraz swobodną wymianę informacji i doświadczeń dotyczących działalności organów statutowych Spółdzielni jak również, jakości życia na osiedlu.

Nasze motto brzmi: "Spółdzielnia dla Spółdzielców"

Rada Nadzorcza

Mieszkanie za złotówkę, czyli hojność prezesa nie z własnej kieszeni.

 

   

Jak Państwo pamiętają na ostatnim Walnym Zgromadzeniu członków w dniu 22 czerwca br. zebrani podnieśli sprawę przekazania na własność lokalu o wartości ok. 300.000 zł za symboliczną złotówkę, na rzecz członka Spółdzielni wykluczonego mocą stosownej uchwały Rady Nadzorczej (wykluczenie na skutek naruszenie prawa określonego Statutem SM "Osiedle Wilanów" § 29, ust. 1, § 17 ust. 1 pkt 9), § 27 ust. 2 pkt 3). Oczywiście, ostateczną decyzję w tej sprawie podejmuje WZCz, ale uchwała Rady nigdy nie została cofnięta, a więc status uprawnień zainteresowanego został zawieszony. Okazało się, że nawet Rada Nadzorcza nie wiedziała o tej bezprawnej decyzji zarządu. Podczas WZCz jedynie przewodniczący Komisji rewizyjnej RN p. Zdzisław Horodecki skrytykował działania zarządu w omawianej sprawie. Takie bierne stanowisko zebranych utrwala przekonanie członków zarządu, że nadal mogą działać wbrew interesom Spółdzielni. Aż dziw bierze, że Rada Nadzorcza nie zadziałała w tej sprawie w sposób jednoznaczny i zdecydowany. Pewnie skończy się na ustnej uwadze. Okazuje się, że komisja Rewizyjna zajęła się sprawą zgodnie z obowiązującym regulaminem. Wyniki swych prac zarejestrowała w formie protokołu z dnia 29.05.2013. jak niżej.

Należy zauważyć, że jest to kolejny „numer” wykręcony przez p. Lichosik. Poprzedni dotyczył bezprawnego przekazania gruntów ogólno-spółdzielczych na rzecz urzędu dzielnicy Wilanów. (prawo zastrzeżone do właściwości WZCz)

 

 

 

                                                                                                                                         29.05.2013


   Protokół z przeprowadzonej lustracji na temat „Przekształcenia lokalu spółdzielczego na lokal własnościowy za „ symboliczną złotówkę"


     Po przekazaniu informacji przewodniczącemu komisji rewizyjnej Zdzisławowi Horodeckiemu w dniu 28.05.2013 z dwóch niezależnych źródeł, (ochrona danych osobowych ) a dotyczących „ Przekształcenia lokalu spółdzielczego na lokal własnościowy za „ symboliczną złotówkę" a będącego po decyzji Rady Nadzorczej w stanie wykluczenia a więc w stanie określonym statutem Spółdzielni i przepisami z tym stanem związanymi przewodniczący porozumiał się z dostępnymi w danym momencie członkami Rady Nadzorczej i poprosił o dokonanie wspólnego przejrzenia dokumentów określających stan faktyczny. Postanowiono że lustracji dokona się dania następnego czyli 29.05.2013 o godzinie 10.00. Postanowiono powyższy stan wiedzy nie rozpowszechniać dla dobra lustracji. Dnia 29.05.2013 ok. godz. 9.00 Pan Zdzisław Horodecki zwrócił się telefonicznie do Pana prezesa Władysław Jagielskiego informując Go że o godz. 10.00 zechce spotkać się z nim komisja z Rady Nadzorczej. Pan Prezes przyjął do wykonania.
    Protokół szczegółowy Godzina 10.07. Sala obrad Rady Nadzorczej. Uczestnicy: Horodecki Zdzisław - przew. komisji Rewizyjnej, członek R.N Smoter Jan - członek komisji Rewizyjnej członek R.N Grzejszczyk Andrzej - przew. komisji technicznej członek R.N Jagielski Władysław - Prezes Zarządu S M. Lichosik Ewa - spec. ds. członkowsko - mieszkaniowych.
Na prośbę Zdzisława Horodeckiego przedstawiono dokumentację dotyczącą przedstawionej we wstę­pie sprawy.


Zdzisław.Horodecki.: Pytanie skierowane do Prezesa: Czy dokonano przekształcenia mieszkania lokatorskiego przy ui. Sobieskiego 8 m 48 na lokal własnościowy.
Odpowiedź: Tak. W dniu 8.04.2013 został podpisany akt notarialny na przekształcenie w odrębną własność lokalu przy ul. Sobieskiego 8 m 48.
    Do powyższego: Wykluczenie z członkostwa spółdzielni nastąpiło skutecznie dnia 14.01.2013. Ode­brano i pokwitowano przez wykluczonego dnia 08.02.2013.
Pani Ewa Lichosik oświadczyła że spełniła swój obowiązek zgodnie z Ustawą o Spółdzielczości Mieszkaniowej i w związku z tym przygotowała akt notarialny. Zdzisław Horodecki oświadczył, że obowiązkiem Zarządu który tę decyzje podpisał było powiadomienie Rady Nadzorczej gdyż jest to dysponowanie własnością Spółdzielni a wszelkie sprawy z tym problemem podlegają jurysdykcji Rady Nadzorczej, a dalej WZCZ. Dalsze wyjaśnienia przedstawicieli Zarządu: Wykup tego mieszkania na­stąpił za symboliczna złotówkę. W dalszym wywodzie pani Ewa Lichosik oświadczyła, że postąpiła słusznie przekształcając lokal wykluczonego członka spółdzielni na odrębna własność. Oświadczyła że wykluczenie było nieskuteczne czyli według prawa nieobowiązujące.

Pan Zdzisław Horodecki zwrócił uwagę na to działanie i zapytał co rozumie przez wykluczenie skuteczne. Otrzymał odpowiedź że wykluczenie skuteczne to takie które jest zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Członków, czyli wg powyższego decyzja RN. nie jest obligatoryjna wg prawa i innych przepisów. Pani Ewa Lichosik oświadczyła że działała zgodnie z decyzją(1) Prezesa Zarządu, który oświadczył w/w że takie proce­dury obowiązują przy każdym tego typu zdarzeniu.
Rada Nadzorcza z powyższego została postawiona przed faktem dokonanym, ujawnionym w dniu 29.05.2013. o godz. 10.30.
Dalej Pani Ewa Lichosik oświadczyła że działała w oparciu o decyzję Zarządu i radcy prawnego pana Ryszarda Cytryńskiego który to złożył swój podpis i stwierdził pisemnie: „bez uwag formalno - praw­nych".
Pan Prezes stwierdził, ze na podstawie Prawa Spółdzielczego art.24 paragraf 10 wykluczenie było nieskuteczne i można było podjąć działania dotyczące przekształcenia lokalu lokatorskiego na lokal własnościowy.
Protokół w formie notatki odręcznej sporządził Jan Smoter. Kopię przekazał Panu Zdzisławowi Horo­deckiemu. Protokół w formie jak podano został odczytany. Ze strony Zarządu dokonano poprawek. Podpisano: Andrzej Grzejszczyk, Zdzisław Horodecki. Jan Smoter. Procedurę odsłuchania zakończono o godz. 11.08

(Podpisy nieczytelne)

(1) W pierwszej wersji zapisanej a następnie poprawionej na prośbę Pani Ewy Lichosik wyraz - Poleceniem

23.07.2013

-------------------------  0 -----------------

Szanowni członkowie SM „Osiedle Wilanów”

Po cyklu Zebrań Grup Członkowskich, na których p. Mecenas Andrzej Kaliński, doradca prawny Spółdzielni zapewniał zebranych ustnie o prawomocności obradowania (odmówił pisemnego poświadczenia tego faktu), w dniach 20 i 21 bm. delegaci zebrani w szkole przy ul. Gubinowskiej, z pełną świadomością postanowili obradować pomimo wyroku Sądu Okręgowego III Wydział Cywilny (Sygn. akt III C 175/2009) o nieważności uchwał (absolutorium dla prezesów) ZPCz z czerwca 2008. Główny cel, jaki przyświecał delegatom, to przyjęcie nowego statutu, przygotowanego przez Komisję Statutową,  od lat skutecznie blokowanego przez Zarząd Spółdzielni, oraz przyjęcie bilansu. Wprawdzie prezes i jego zastępca uzyskali absolutorium, ale w świetle wyroku S.O. jak wyżej, nie jest pewne czy ZPCz znów nie zostanie zaskarżone, jako że w myśl ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych z dnia 14 czerwca 2007 w prawodawstwie polskim od dnia 1.01.2008 r. instytucja ZPCz nie istnieje Zebranie miało charakter bardzo burzliwy. Padało wiele poważnych oskarżeń pod adresem członków Zarządu, co do gospodarności i działania tego organu niezgodnie z obowiązującym prawem itp. Chodziło min. o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków na żądanie 687 członków Spółdzielni, złożone w sekretariacie Zarządzie w styczniu i lutym br., a które Zarząd kompletnie zlekceważył, tłumacząc się nieistniejącymi błędami formalnymi. O zaangażowaniu delegatów może świadczyć fakt, iż pomimo 12 godzinnych maratonów do końca dotrwało 57 osób (wydano 67 kart uczestnictwa). Serdecznie dziękujemy mieszkańcom naszego osiedla którzy byli uczestnikami tego zebrania za ogrom pracy jaka została wykonana w ciągu tych 2 dni obrad.
Zebrani dokonali wyboru nowej Rady Nadzorczej, która w dniu 22.06.09 ukonstytuowała się jak następuje:

1. Teresa Sadkowska   przewodnicząca Rady Nadzorczej
2. Dorota Virion             zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej
3. Stachnik Andrzej        sekretarz Rady Nadzorczej
4. Małgorzata Jasińska    przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
5. Izabela Dec                zastępca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
6. Anna Piotrowska        członek Komisji Rewizyjnej
7. Teresa Ziętkiewicz      przewodnicząca Komisji Technicznej
8. Joanna Ałasa              zastępca przewodniczącego Komisji Technicznej
9. Wiesław Treliński       przewodniczący Komisji Samorządowej

Nowy skład Rady wydaje się być obiecujący, jako że weszli doń prawnicy, ekonomiści, specjaliści od spraw budownictwa, projektowania oraz przetargów, osoby bardzo zaangażowane w pracy na rzecz Spółdzielców. Nowa Rada Nadzorcza  serdecznie dziękuje za zaufanie jakim obdarzyli ich obecni na zebraniu mieszkańcy, jednocześnie licząc  na wsparcie i pomoc, w szczególności w tych pierwszych dniach urzędowania. Jednocześnie przedstawiciele Rady Nadzorczej zapraszają  członków spółdzielni do udziału w zebraniach Rady. W najbliższym czasie zostanie Państwu udostępniony adres mailowy pod który będzie można wysyłać pisma adresowane do nowowybranej  Rady Nadzorczej.

Wiesław Treliński

Dodaj własną opinię

Użytkownik

Treść:

Informacja

Zgodnie z regulaminem serwisu wszystkie dodawane opinie są po wysłaniu sprawdzane przez moderatora i po ich weryfikacji umieszczane do wiadomości publicznej. Ingerencja moderatoda nie obejmuje semsu wypowiedzi a jedynie zawartość, która może zostać odebrana jako wulgarna,obraźliwa lub krzywdząca wobec innych użytkowników serwisu.